BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerniachowicz Barbara (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Koncepcje organizacji uczącej się i inteligentnej w jednostce samorządu terytorialnego
Concepts of Learning and Intelligent Organization in Local Self-Government Units
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 77, s. 61-74, tab., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Samorząd terytorialny wobec procesów rozwoju, partnerstwa i współpracy : VII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Organizacja, Organizacje uczące się, Organizacje inteligentne
Local government, Organisation, Learning organisations, Intelligent organisations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji organizacji uczącej się i organizacji inteligentnej oraz wspólnych płaszczyzn obu podejść. Nowoczesne koncepcje organizacji mogą być ciekawą propozycją do wdrożenia i realizacji funkcji zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, uwypuklają bowiem relacje wewnętrzne oraz mocno skupiają się na budowaniu długoterminowych związków z klientami czy partnerami w otoczeniu zewnętrznym. Budując potencjał rozwojowy jednostki, należy uwzględnić posiadany kapitał ludzki, identyfikować i tworzyć kapitał intelektualny oparty na aktywnej polityce (związanej z generowaniem dochodów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, oddziaływaniem na lokalny rynek pracy - skutecznym przeciwdziałaniem bezrobociu i pobudzaniem przedsiębiorczości w społeczności lokalnej, podnoszeniem poziomu życia w społecznościach samorządowych, ochroną środowiska oraz przyciąganiem inwestorów krajowych i zagranicznych itd.) oraz poprawnym doborem instrumentów zarządzania (poziom podatków lokalnych, stosowane ulgi, partycypacja obywatelska itd.)(fragment tekstu)

The article presents the essence, current state, differences and common ground of learning and intelligent organization. It should be noticed that the accomplishment of main objectives established by such organizations will bring substantial benefits to local self-government units. This is due to the fact that organization that is both learning and intelligent provides the units in question with new possibilities for development and growth of competitiveness. The fact is that such an organization gives special attention to the utilization of potential developed by employees and providing organization mem-bers with conditions for sharing knowledge and improving their skills. This in turn has a direct effect on the efficiency of management in units and establishing new relations with external partners. Such actions support local initiatives and entrepreneurship, as well as determine regional factors of economic growth. Concepts of modern organiza-tions may be helpful in improving the competitiveness of regions.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baines A., Exploiting Organizational Knowledge in the Learning Organization, "Work Study" 1997, nr 6.
 2. Batorski J., Organizacja ucząca się jako narzędzie nowoczesnego zarządzania, "Perso-nel" 1998, nr 6.
 3. Bratnicki M., Transformacja przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1998.
 4. Dworzecki Z., Strategia organizacji uczącej się, w: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, red. A. Ludwiczyński, Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, Warszawa 2000.
 5. Finger M., Brand S.B., The Concept of the 'Learning Organization' Applied to the Transformation of the Public Sector, w: Organizational Learning and Learning Organization. Developments in Theory and Practice, ed. by: M. Easterby-Smith, L. Araujo, J. Burgoyne, Sage Publications, London 1999.
 6. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Kreowanie w przedsiębiorstwie organizacji inteligentnej, w: Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Difin, Warszawa 2000.
 7. Hopej M., Struktura organizacji uczącej się, w: Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Difin, Warszawa 2000.
 8. Kurczewska J., Lokalne społeczeństwo obywatelskie, w: Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość, red. B. Jałowiecki, W. Łukowski, Scholar, Warszawa 2006.
 9. Lassey P., Developing a Learning Organization, Kogan Page, London 1998.
 10. Mikuła B., Elementy nowoczesnego zarządzania. W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kraków 2001.
 11. Mikuła B., Ziębicki B., Organizacja inteligentna a organizacja ucząca się, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 5.
 12. Niemczyk J., Organizacja ucząca się, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, red. K. Perechuda, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 13. Rokita J., Model uczenia się organizacji, "Organizacja i Kierowanie" 2000, nr 4.
 14. Senge P., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 15. Sieja Z., Przedsiębiorstwo inteligentne, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, red. K. Perechuda, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 16. Siemiński W., Współzarządzanie gminą, Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa-Zielona Góra 1999.
 17. Smith D., Developing People and Organizations, CIMA Publishing, London 1998.
 18. Szewczuk A., Partycypacja obywatelska ważnym czynnikiem umacniania misji samorządu terytorialnego, w: Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukrainie, red. S. Flejterski, A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, Zeszyty Naukowe nr 620, Ekonomiczne Problemy Usług nr 61, VI Forum Samorządowe, I Międzynarodowe Forum Samorządowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 19. Ulrich D., Context, Capability, and Response, w: Management 21C, red. S. Chowdhury. Financial Times, Practice Hall, London 2000.
 20. Ulrich D., Tworzenie organizacji wokół umiejętności, w: Organizacja przyszłości, red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Business Press, Warszawa 1998.
 21. Ziębicki B., Zasady tworzenia i funkcjonowania organizacji inteligentnych, w: Współczesne tendencje w zarządzaniu. Teoria i praktyka, red. A. Potocki, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2000.
 22. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu