BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hajdys Dagmara (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Regional Operational Program for the Lodz Voivodeship as a Vehicle of the Regional Development Strategy
Regionalny program operacyjny województwa łódzkiego jako element strategii rozwoju regionalnego
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 77, s. 96-106, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Samorząd terytorialny wobec procesów rozwoju, partnerstwa i współpracy : VII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Strategia rozwoju regionalnego, Rozwój regionalny, Regionalny Program Operacyjny
Regional development strategy, Regional development, Regional Operational Programme (ROP)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polityka lokalna i regionalna stanowi jedno z istotnych działań zmierzających do uatrakcyjnienia regionu i uczynienia go konkurencyjnym. Istotne znaczenie w tych działaniach odgrywają fundusze strukturalne Unii Europejskiej. W okresie programowym 2007-2013 Polska jest największym beneficjentem europejskiej polityki spójności, dla którego przypadnie ponad 20% wszystkich środków finansowych przeznaczonych z budżetu Unii Europejskiej na realizację polityki spójności. Alokacja wyniesie 67,3 mld euro, która uzupełniona ma być krajowym wkładem publicznym w wysokości około 11,9 mld euro oraz wkładem prywatnym na poziomie 6,4 mld euro. Ważna rola w rozdysponowaniu środków przypada województwom, które opracowały Regionalne Programy Operacyjne. W województwie łódzkim w ramach RPO do zagospodarowania jest kwota 1 006,38 mln euro z EFRR, wspierana środkami krajowymi na poziomie 276,00 mln euro. Realizacja celu strategicznego zawartego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego następuje poprzez realizację zadań objętych siedmioma osiami priorytetowymi. W opracowaniu przedstawiono zakres zagadnień objętych poszczególnymi osiami priorytetowymi i wartość środków z EFRR w rozbiciu na poszczególne osie. Przedstawiono stan realizacji RPO WŁ na koniec I kwartału 2011 r. oraz stopień wykorzystania środków przez najaktywniejsze powiaty województwa łódzkiego. Analiza przeprowadzona została w oparciu o dane uzyskane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz dane publikowane na stronie Minister-stwa Rozwoju Regionalnego i RPO WŁ.(abstrakt autora)

This article presents the implementation status of the Regional Operational Programme for the Lodz Voivodeship. The analysis will be based on the data obtained directly from the Lodz Marshal's Office and from the website of the Ministry of Regional Development (MRD).(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Informacja na temat stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Information on the implementation status of the Regional Development Programme 2007-2013), www.ROP.lodzkie.pl.
  2. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności (National Strategic Reference Framework 2007-2013 Supporting Economic Growth and Employment. National Cohesion Strategy), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
  3. Podręcznik beneficjenta III osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Manual of the Beneficiary of the III Priority Axis of the Regional Operational Programme for the Lodz Voivodeship 2007-2013), Łódź 2010.
  4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Regional Operational Programme for the Lodz Voivodeship 2007-2013), Łódź, September 2007.
  5. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (the law concerning the development policy rules of 6 Dec. 2006), Dz.U. 2006, No. 227, item. 1658.
  6. Wnioski do Unii Europejskiej (Applications to the European Union), www.wnioski-ue.pl.
  7. Wykorzystanie środków UE w ramach strategii wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, Informacja miesięczna za marzec 2011 r. (EU funds used under the strategy of uti-lization of Cohesion Fund's resources for the years 2004-2006 and the National Strategic Reference Framework 2007-2013), www.mrr.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu