BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopiński Jerzy (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Tytuł
Stopień polaryzacji intensywności i efektywności produkcji rolniczej w Polsce w ostatnich 10 latach
Grade of Polarization of Intensity and Efficiency of Agricultural Production in Poland in the Last Ten Years
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 1, s. 97-103, rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja rolna, Zróżnicowanie regionalne, Efektywność produkcji
Agricultural production, Regional diversity, Production effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dokonano analizy wielkości zmian zróżnicowania regionalnego intensywności i efektywności technicznej produkcji rolniczej w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu. Do oceny stopnia zjawiska polaryzacji przyjęto określenie kąta nachylenia prostej linii trendu zmian danej cechy (). Z przeprowadzonej analizy wynika, że spośród analizowanych wskaźników, największa polaryzacja, pomiędzy latami 2002-2004 a 2009-2011 miała miejsce w odniesieniu do poziomu nawożenia mineralnego (α=19o). Natomiast w mniejszym stopniu ulegały pogłębieniu różnice regionalne w odniesieniu do zmian pogłowia zwierząt (α=12o) i produkcyjności roślinnej (α=5o). Efektywności techniczna nawożenia mierzona wskaźnikiem produkcyjności przeciętnej brutto w ostatnich dziesięciu latach kształtowała się w granicach 0,19-0,18 j.zb./kg NPK, a jej zmiany uległy konwergencji w stopniu wynoszącym 107,5o. Przeprowadzone obliczenia wskazują na użyteczność tej prostej metody do oceny skali procesów polaryzacji lub konwergencji oraz porównań w czasie i między cechami. (abstrakt oryginalny)

The paper showed analyzes the size of changes regional differentiation of intensity and technical efficiency of agricultural production in Poland in the last decade. To assessment the degree of polarization process adopted to determine the angle of the slope the line trend of changes characteristic (). The analysis shows that among of analyzed indicators, that the greatest polarization between the 2002-2004 and 2009-2011 years, was found in relation to the level of mineral fertilization (α = 19o). However, to regional differences was deepening in a lesser degree of regard to changes in animal populations (α = 12°) and plant productivity (α = 5°). Technical efficiency of fertilization as measured by the gross average rate of productivity in the last ten years, ranged 0,19-0,18 cereal units per kg of NPK, and the changes have a degree of convergence ratio of 107.5° also. The calculations indicate the usefulness of this simple method to assess the scale of the processes of polarization or convergence and comparisons over time and between traits. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bułakowska M. 2011: Efekty WPR w odniesieniu do rolnictwa, [W:] M. Wigier (red.), Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich, IERiGŻ-PIB (PW 2011-2014), Warszawa, 26, s. 56-80.
 2. Chmurzyńska K. 2011: Efekty WPR w odniesieniu do obszarów wiejskich, [W:] M. Wigier (red.), Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich, IERiGŻ-PIB (PW 2011-2014), Warszawa, 26, s. 37-55.
 3. Fotyma M., Igras J., Kopiński J., Podyma W. 2010: Ocena zagrożeń nadmiarem azotu pochodzenia rolniczego w Polsce na tle innych krajów europejskich, Studia i Raporty IUNG-PIB, Puławy, 20, s. 53-75.
 4. Fotyma M., Igras J., Kopiński J. 2009. Produkcyjne i środowiskowe uwarunkowania gospodarki nawozowej w Polsce, Studia i Raporty IUNG-PIB, 14, s. 187-206.
 5. Fotyma M., Krasowicz S. 2001: Potencjalna produkcyjność gleb gruntów ornych Polski w ujęciu regionalnym, Pam. Puł., Puławy 124, s. 99-108.
 6. Geodecki T. 2006: Procesy konwergencji i polaryzacji w regionach Unii Europejskiej, Zesz. Nauk. AE w Krakowie, 714, s. 75-91.
 7. Rocznik Statystyczny RP. 2012: GUS, Warszawa.
 8. Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2002, ...2011 roku. 2003-2012: GUS, Warszawa.
 9. Środki produkcji w rolnictwie w 2002, ... 2011 roku. 2003-2012: GUS, Warszawa.
 10. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2002, ... 2011 roku. 2002-2011: GUS, Warszawa.
 11. Goraj L. 2012: Dochody i akumulacja gospodarstw w wybranych krajach UE według FADN, http://www.ierigz.waw.pl/download/5506-Goraj.pdf, dostęp 9.01.2013.
 12. Harasim A. 2006: Przewodnik ekonomiczno-rolniczy w zarysie. IUNG-PIB Puławy, ss. 171.
 13. Józwiak W., Mirkowska A. 2011: Trendy w rolnictwie polskim (lata 1990-2009) i próba projekcji na 2013 rok, [W:] Procesy zachodzące w rolnictwie polskim w latach 1990-2010, projekcje na rok 2013 i pożądana wizja rolnictwa w 2020 roku - zagadnienia wybrane, IERiGŻ-PIB (PW 2011-2014), Warszawa, 21, s. 9-31.
 14. Klepacki B. 1997: Wybrane pojęcia z zakresu organizacji gospodarstw, produkcji i pracy w rolnictwie, SGGW, Warszawa.
 15. Kopiński J. 2011: Tendencje zmian intensywności produkcji rolniczej w Polsce w aspekcie oddziaływań środowiskowych, Zesz. Nauk. SGGW, seria Probl. Roln. Świat., 11(4), s. 95-104.
 16. Kopiński J., Krasowicz S. 2010: Regionalne zróżnicowanie warunków produkcji rolniczej w Polsce, Studia i Raporty IUNG-PIB, Puławy, 2010, 22, s. 9-29.
 17. Krasowicz S., Kuś J., Jankowiak J. 2007: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania gospodarstw rolniczych o różnych kierunkach produkcji w aspekcie rozwoju zrównoważonego, Studia i raporty IUNG-PIB, Puławy, 7, s. 55-76.
 18. Kulawik J., Kagan A., Wieliczko B. 2012: Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? http://www.ierigz.waw.pl/download/5511-Kulawik_Kagan_Wieliczko.pdf, dostęp 11.01.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu