BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Magdalena (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Kapitał społeczny i jego wartość dla lokalnej społeczności
Social Capital and its Value to the Local Community
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 1, s. 104-108, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Społeczności lokalne, Kapitał społeczny, Więzi społeczne
Local community, Social capital, Social bond
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono wybrane zmienne, które determinują kapitał społeczny mieszkańców obszarów wiejskich. Zbadano szeroko dyskutowaną w literaturze zależność pomiędzy kapitałem społecznym rozumianym jako sieci społeczne a zaangażowaniem obywatelskim, przez uczestnictwo badanych w wyborach różnego szczebla oraz ich przynależność do organizacji społecznych funkcjonujących w gminie. Ponadto, mieszkańcy obu gmin mieli za zadanie wskazać liderów działających w ich otoczeniu, a także odpowiedzieć, czy w ich sąsiedztwie są osoby, na których pomoc mogą liczyć gdy zachodzi taka potrzeba. Ostatnie dwie kwestie, które podjęto w trakcie badań pozwoliły określić poziom istnienia wzajemnego zaufania oraz więzi sąsiedzkich, tak istotnych z punktu widzenia wiodących koncepcji kapitału społecznego. Badaniami objęto 84 dorosłych mieszkańców dwóch gmin małopolskich - Drwini i Niepołomic, a narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present some variables that determine the social capital of local residents. The widely discussed in the literature the relationship between social capital understood as social networks, and civic engagement through the participation of the respondents in the elections at various levels and their membership in social organizations operating in the area has been studied. In addition, residents of both municipalities were asked to indicate the active leaders in their communities, as well as indicate whether in their environment there are people willing to help when such need appears. The last two issues which were taken during the study allowed to determine the level of trust and mutual existence and neighborly ties so important from the point of view of the leading concept of social capital. The results of the survey researches presented in the study included 84 adult residents of two communities in Malopolska province: Drwinia and Niepołomice and research tool was a questionnaire. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cohen D., Prusak L. 2001: W doborowym towarzystwie: Jak kapitał społeczny ułatwia pracę organizacji, Harvard Bussines School Press, s. 4.
  2. Fedyszak-Radziejowska B. 2006: Kapitał społeczny wsi - w poszukiwaniu utraconego zaufania, [W:] K. Szafraniec (red.), Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi. Ludzie - społeczność lokalna - edukacja, IRWiR, Warszawa, s. 123.
  3. Growiec K. 2011: Kapitał społeczny. Geneza i społeczne konsekwencje, Wydawnictwo Academica, Warszawa.
  4. Knapik W., Kowalska M. 2001: Kapitał ludzki, kulturowy i społeczny a jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich województwa małopolskiego, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Kraków.
  5. Kowalska M. 2011: Recenzja książki: Katarzyna Growiec, Kapitał społeczny. Geneza i społeczne konsekwencje, ACADEMICA, SWPS, Krakowskie Studia Małopolskie, vol. XVI, nr 16/2011.
  6. Pietrzyk I. 2002: Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa.
  7. Putnam R.D. 1995: Budowanie sprawnej demokracji. Tradycje we współczesnych Włoszech, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków, s. 258.
  8. Szafraniec K. 2006: Zasoby jednostkowe z perspektywy pytania o bezradność i roszczeniowość polskiej wsi. red. Szafraniec K., Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi, Ludzie - społeczność lokalna - edukacja, IRWiR, Warszawa, s. 86-87.
  9. Sztompka P. 2002: Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu