BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sala Jolanta (Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie), Tańska Halina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Wybrane aspekty stymulowania innowacyjności społeczeństwa informacyjnego
The Selected Aspects of Innovation Stimulating of the Information Society
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 113, T.2, s. 351-360, rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy.
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Kapitał ludzki, Innowacyjność, Społeczeństwo informacyjne
Social capital, Human capital, Innovative character, Information society
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Gospodarka oparta na wiedzy wiąże się z tożsamością kulturową otwartą na wartości ekonomiczno-społeczne i techniczne upowszechniane w kontekście społeczeństwa informacyjnego. Niestety toflerowskie przesłanie dotarło do Polski w okresie osłabionej tożsamości i zamknięcia przed zachodnimi trendami. Autorki uzasadniają konieczność stymulowania zastosowań wybranych metod, umiejętności oraz postaw wobec kluczowych wartości poprzez wyniki badań własnych i GUS. Zweryfikowały skuteczność niewyrafinowanych działań mobilizujących do aktywności, kreatywności i innowacyjności poprzez moderowane proste i użyteczne zastosowania technologii ICT. Autorki przestrzegają przed niedostrzeganiem problemu kapitału społecznego i kapitału ludzkiego, co może stanowić poważną barierę dla dalszego rozwoju, a nawet uniemożliwić utrzymanie obecnego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego (abstrakt autora)

The knowledge based economy is associated with the cultural identity open to the socio-economic and technical values that are disseminated in the context of the infor-mation society. Unfortunately, the concept of Toffler occurred during weaker identity and closing feeling of to trends coming from western culture. The authors justify the need to stimulate the use of selected methods, skills, and attitudes towards key value through the results of their own and CSO research. The authors verified the effective-ness of simple actions mobilizing activity, creativity and innovation through moderated simple and useful application of ICT. The authors warn against not seeing the problem of social capital and human capital, which can be a serious barrier to further develop-ment or even impossible to maintain the current level of socio-economic development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Covey R. S. (2012), 7 Nawyków skutecznego działania, REBIS, Poznań.
  2. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010 (2011), Warszawa.
  3. Morozov L., Sala J., Tańska H. (2007), Analiza pracy zespołowej w społeczeństwie informacyjnym, w: Koмпьњтерые и информационные технологии при моделировании, в управлени и экономке, Книга 1, Сборник научных трудов, Харьков.
  4. Morozov L., Sala J., Tańska H. (2008), Style zachowania w zespole tworzącym oprogramowanie, Proceedings of the XVIII International Conference "New Leading Technologies in Machine Buliding", Collection of the scientific papers, Kharkov - Rybachie (Ukraine), s. 47.
  5. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe (2009), (red.) M. Boni, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
  6. Sala J., Tańska H. (2011), Pomiędzy utopia a rzeczywistością rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, (red.) H. Babis, R. Czaplewski, Uni-wersytet Szczeciński, Szczecin.
  7. Sala J., Tańska H. (2009), Information management tools. Experiences of generations of designers, w: Information management, (red.) B. Kubiak, A. Korowicki, Uniwer-sytet Gdański, Gdańsk.
  8. Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 (2013), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
  9. Vision 2050. The new agenda for business (2010), World Business Council for Sustainable Development WBCSD.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu