BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikołajczyk Jarosław (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Wynagrodzenia pracy najemnej w towarowych gospodarstwach indywidualnych
Remuneration for Hired Labor in Individual Commodity Farms
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 1, s. 148-152, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Indywidualne gospodarstwa rolne, Wynagrodzenie za pracę, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR)
Individual arable farms, Remuneration for work, Farm Accountancy Data Network (FADN)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania było oszacowanie i ocena różnic wysokości wynagrodzeń w towarowych gospodarstwach rolniczych różnych typów, uczestniczących w Polskim FADN. Źródłem danych były publikowane na stronie internetowej Polskiego FADN wyniki rachunkowości rolnej. Zdecydowanie najwyższe rzeczywiste koszty wynagrodzeń ponosiły gospodarstwa z uprawami ogrodniczymi i trwałymi. Było to wynikiem najwyższego zatrudnienia zewnętrznej siły roboczej w tych gospodarstwach. Oszacowanie potencjalnego wynagrodzenia na pełny etat wskazuje, że w początkowym okresie analizy gospodarstwa zwierzęce płaciły wyższe stawki za pracę, jednak w latach 2004-2010 to gospodarstwa roślinne wykazywały większe tempo wzrostu wynagrodzeń. Większy wzrost wynagrodzeń w gospodarstwach rolniczych niż najniższych wynagrodzeń w gospodarce narodowej daje szanse na postrzeganie pracy w rolnictwie, jako bardziej atrakcyjnej niż najniżej wynagradzana praca w przemyśle. (abstrakt oryginalny)

The study's main purpose was to estimate and evaluate differences between the amounts of remunerations paid by commodity farms of different types being members of the Polish FADN. Agricultural accounting results published on the Polish FADN Website served as a source of data for the above. Definitely the lowest real costs of remunerations were incurred by farms engaged in horticultural and perennial crops. Such trend resulted from the highest level of employment of workforce by these farms. The estimation of a potential remuneration for full-time work indicates that at an early stage of the analysis rates of remunerations paid by animal farms were higher, however, in 2004-2010 the greater remuneration growth rate was recorded for plant farms. The higher increase of remunerations paid by farms compared to the lowest remunerations paid in the national economy creates an opportunity for the perception of work in agriculture as more attractive than the lowest pay work in industry. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Pocztowski A. 2003: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa, s. 126.
  2. Wasilewski M., Wasilewska A. 2011: Koszty wynagrodzeń pracy najemnej w gospodarstwach indywidualnych w zależności od typu rolniczego, [W:] Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, Zeszyty Nauk. SGGW, nr 91(2011), Wyd. SGGW, Warszawa, s. 229-239.
  3. Wojewodzic T. 2011: Wynagrodzenia za pracę rolnictwie, Prac. Nauk. AE we Wrocławiu, nr 165, s. 422-433.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu