BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miś Teresa (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Budowanie kapitału społecznego na obszarach wiejskich w Polsce przez instytucje szczebla regionalnego
Building Social Capital on Rural Areas in Poland by Institutions on a Regional Level
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 1, s. 153-158, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Kapitał społeczny, Społeczności lokalne
Rural areas, Social capital, Local community
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podjęto próbę oceny działań podejmowanych przez instytucje szczebla regionalnego na rzecz budowania kapitału społecznego na obszarach wiejskich. Dane empiryczne pochodziły z badań ankietowych przeprowadzonych w 2012 r. wśród 30 instytucji, których jednym z najważniejszych zadań wynikających z regulacji prawnych jest aktywizacja społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także z wywiadów przeprowadzonych wśród mieszkańców wsi. Instytucje szczebla regionalnego wnoszą duży wkład w budowanie kapitału społecznego realizując m.in.: szkolenia, doradztwo, konferencje, seminaria nt. wykorzystania funduszy UE, rozwoju przedsiębiorczości pozarolniczej, bioróżnorodności, promocji dziedzictwa kulturowego wsi i inne. (abstrakt oryginalny)

The capabilities and pace of changes on rural areas is to a large degree determined by activity of social capital. Hence, in the paper an attempt was taken to assess activities taken by institutions on regional level aimed at building social capital on rural areas. Empirical data come from survey research conducted among institutions which main task stemming from legal regulations is activation of local societies towards sustainable development of rural areas, as well as from interviews with village inhabitants. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuletyn Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, nr 1, 2010.
 2. Coleman J.C. 1988: Social capital in the creation of human capital, American Journal of Sociology, 94, s. 95-120.
 3. Chyłek E.K. 2009: Znaczenie wiedzy we wzroście innowacyjności na obszarach wiejskich, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 1, CDR Oddział w Poznaniu, s. 9-20.
 4. EU Rural Review. 2010: The Magazine from the European Network for Rural Development, no 3.
 5. Fedyszak-Radziejowska B. 2010: Społeczności wiejskie pięć lat po akcesji do UE - sukces spóźnionej transformacji, [W:] J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Polska wieś 2010. Raport o stanie wsi, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 67-93.
 6. Górecki J. 2004: Rola czynnika ludzkiego i kapitału społecznego w procesie rozwoju wsi i rolnictwa Polski po jej akcesji do UE, Wieś i Rolnictwo, nr 2, IRWiR PAN, Warszawa.
 7. Kłodziński M. 2005: Kapitał ludzki, społeczny i kulturowy polskiej wsi, [W:] Kwestia agrarna w Polsce i na świecie, Prace Naukowe nr 36, Wyd. SGGW Warszawa, s. 711-721.
 8. Kotala A., Puchała J. 2009: Potrzeby doradcze Lokalnych Grup Działania, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 2(51), t. II, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 9. Kronenberg J., Bergier T. 2010: Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce. Fundacja Sendzimira Kraków.
 10. Kruk M. 2008: Rola lidera w nowym zarządzaniu publicznym, [W:] R. Przygodzka (red.), Sektor publiczny we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 81-87.
 11. Kutkowska B. 2012: Przemiany funkcjonalne na obszarach wiejskich w kontekście zróżnicowanego rozwoju (przegląd teorii i piśmiennictwa), [W:] A. Rosner (red.), Rozwój wsi i rolnictwa w Polsce. Aspekty przestrzenne i regionalne, IRWiR PAN Warszawa, s. 157-178.
 12. Miś T. 2011: Instytucje doradcze w rozwoju obszarów wiejskich w regionach rozdrobnionego rolnictwa w warunkach integracji europejskiej, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Monografie i Opracowania, nr 12, Wydawnictwo UR, Rzeszów.
 13. Moroń D. 2009: Kapitał społeczny - próba definicji, [W:] D. Moroń (red.), Kapitał ludzki i społeczny. Wybrane problemy teorii i praktyki, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 14. Putnam R.D. 2008: Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie lokalnych wspólnot w Stanach Zjednoczonych, przeł. P. Sadura i S. Szymański, Wydawnicta Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 15. Rosner A. 2005: Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w Polsce, [W:] A. Rosner (red.), Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa, s. 283-298.
 16. Spychalski G. 2012: Kapitał społeczny jako czynnik konkurencyjności obszarów wiejskich, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 3, s. 369-373.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu