BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Raftowicz-Filipkiewicz Magdalena (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Wpływ rybactwa śródlądowego na rozwój obszarów przyrodniczo cennych w Dolinie Baryczy
The Impact of Inland Fisheries on Development of Valuable Natural Areas in Barycz Valley
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 1, s. 175-179, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rybołówstwo, Gospodarstwa rybackie, Ochrona środowiska, Rozwój zrównoważony
Fishery, Fishing homestead, Environmental protection, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Dolina Baryczy
Barycz Valley
Abstrakt
Poruszono problematykę rybactwa śródlądowego w kontekście jego wpływu na obszary przyrodniczo cenne na przykładzie Doliny Baryczy. Postawiono hipotezę, iż działalność rybacka w Dolinie Baryczy korzystnie oddziałuje zarówno na sferę gospodarczą, społeczną jak i ekologiczną, gdyż nowoczesna gospodarka rybacka nie jest tylko biorcą naturalnych zasobów, ale stara się chronić i wspomagać ekosystemy w celu osiągania dodatkowych korzyści. Jednak zbytni nacisk na ochronę środowiska może paradoksalnie przyczynić się do jej degradacji. (abstrakt oryginalny)

This paper explores the subject of inland fisheries in the context of its impact on the valuable natural areas on the example of Barycz Valley. The author argues that the fishing industry in the Barycz Valley influences positively on the sphere of economic, social and even environmental, because the contemporary fish industry is not just a recipient of natural resources, but it tries to protect and support the ecosystems to achieve additional benefits. However, the excessive emphasis on environmental protection may paradoxically contribute to degradation this area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Arlinghaus R., Mehner T., Cowx I.G. 2002: Reconciling traditional inland fisheries management and sustainability in industrialized countries, with emphasis on Europe, Fish and Fisheries, Vol. 3, Issue 4, s. 261-316.
  2. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2000. Dz.Urz.WE L 327 z 22.12.2000.
  3. Lokalna Strategia Rozwoju Obszaru Rybackiego Doliny Baryczy na lata 2010-2015, 2010 r.
  4. Obszary "Natura 2000", Fundacja Ekorozwoju, obszary.natura2000.pl, dostęp 03.03.2013 r.
  5. Partnerstwo dla Doliny Baryczy, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, www.poryby.umww.pl/legislacja/2-uncategorised/57-partnerstwo-dla-doliny-baryczy, dostęp 03.03.2013 r.
  6. Radecki W. 1987: Ochrona prawna obszarów przyrodniczo cennych, Oddział Akademicki PTTK, Kraków, s. 5.
  7. Strategia Rozwoju Rybołówstwa na lata 2007-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, s. 136. 2007.
  8. Turkowski K. 2006: Rozwój zrównoważony a rybactwo śródlądowe, [W:] A. Wołos (red.), Rybactwo, wędkarstwo, ekorozwój, IRS, Olszyn, s. 12.
  9. Ustawa Prawo wodne, z dnia 18 lipca 2001 r. art. 6 ust. 2a. Dz.U. 2011.115.1229.
  10. Wykaz obrębów hodowlanych województwa dolnośląskiego ustanowionych w drodze Decyzji Wojewody Dolnośląskiego w latach 2002-2005 i w latach 2006-2010, 2011: Decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu