BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ryś-Jurek Roma (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Głowicka-Wołoszyn Romana (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Regionalne zróżnicowanie czynników wytwórczych i efektywności dochodowej gospodarstw rolnych w UE-27 : diagnoza na podstawie danych FADN dla 2009 roku
The Regional Differentiation of Production Factors and Income Effectiveness of Farms in the EU-27 : Diagnosis Based On FADN Data for the Year 2009
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 1, s. 180-184, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Region rolniczy, Gospodarstwa rolne, Czynniki produkcji, Efektywność, Zróżnicowanie regionalne, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR)
Agricultural region, Arable farm, Production factors, Effectiveness, Regional diversity, Farm Accountancy Data Network (FADN)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podjęto próbę przedstawienia regionalnego zróżnicowania czynników produkcji wykorzystywanych przez gospodarstwa rolne do produkcji i ich efektywności dochodowej w Unii Europejskiej (UE-27) w 2009 r. Analizowano dane z bazy FADN dotyczące średnich ważonych wyników gospodarstw rolnych w 135 regionach UE-27. Dla każdego regionu, ustalono zestaw 60 cech charakteryzujących: nakłady ziemi, pracy, kapitału i relacje między nimi, wielkość i strukturę produkcji, koszty produkcji, dopłaty, dochody. Do grupowania zastosowano hierarchiczną metodę aglomeracji (metoda Warda, odległość euklidesowa) i ustalono 5 klas o różnym stopniu zaangażowania czynników wytwórczych i efektywności dochodowej. (abstrakt oryginalny)

This paper attempts to describe the regional differentiation of production factors used by agricultural farms for the production process and their income effectiveness in the European Union (EU-27) in the year 2009. The data from the FADN database concerning the weighted medium values of the farms' results in 135 regions of the EU were analyzed. For each region, the set of 60 characteristic was established, concerning: costs of land, work, capital and relations among them, level and structure of production, costs of production, subsidies, incomes. The hierarchical method of the agglomeration (Ward method, euclidian distance) was used for the grouping. The 5 classes were established with a different level of involvement of production factors and income effectiveness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dobosz M. 2001: Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, s. 337-342.
  2. FADN. 2013: http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/report_en.cfm?dwh=SGM.
  3. Fierla I. (red.). 2011: Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, PWE, Warszawa, s. 155.
  4. Filipiak K. 2006: Metody statystyczne stosowane do oceny regionalnego zróżnicowania rolnictwa, [W:] A. Harasim (red.), Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce, Raporty PIB nr 3, IUNG-PIB, Puławy, s. 53-60.
  5. Harasim A. 2006: Dobór wskaźników do oceny regionalnego zróżnicowania rolnictwa, [W:] A. Harasim (red.), Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce, Raporty PIB nr 3, IUNG-PIB, Puławy, s. 61-69.
  6. Heller J. 2006: Teoretyczne podstawy regionalizacji rolnictwa, [W:] A. Harasim (red.), Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce, Raporty PIB, nr 3, IUNG-PIB, Puławy, s. 7-17.
  7. Klepacki B. 2006: Polityka strukturalna Unii Europejskiej jako element łagodzenia dysproporcji regionalnych, [W:] A. Harasim (red.), Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce, Raporty PIB, nr 3, IUNG-PIB, Puławy, s. 19-31.
  8. Matuszczak A. 2010: Alokacja czynników wytwórczych a wyniki działalności rolniczej w regionach rolnych UE-25. Ocena taksonomiczna, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 10(25), z. 2, s. 71-79.
  9. Paradysz J. 2012: Statystyka regionalna: stan, problemy i kierunki rozwoju, Przegląd Statystyczny, numer specjalny 2, s. 192-195.
  10. Różnorodność obszarów wiejskich. 2010: Przegląd Obszarów Wiejskich UE, Magazyn Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, nr 3, styczeń, s. 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu