BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Topczewska Jadwiga (Uniwersytet Rzeszowski), Krupa Wanda (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Program ochrony zasobów genetycznych koni jako czynnik stymulujący rozwój gospodarstw rolnych na Podkarpaciu
Genetic Resources Conservation Program for Horses as a Factor Stimulating Agricultural Development
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 1, s. 210-213, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Rozwój regionalny, Krajowy Program Rolnośrodowiskowy, Rozwój rolnictwa
Arable farm, Regional development, National Agri-Environment Programme, Agriculture development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Podkarpacie
Subcarpathian Region
Abstrakt
Celem pracy była analiza wykorzystania środków finansowych przez rolników z terenu województwa podkarpackiego w ramach realizowanego pakietu rolnośrodowiskowego dotyczącego zachowania lokalnych ras koni (wariant 7.2). Materiał badawczy stanowiły dane pochodzące z dokumentacji Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie i Głównego Urzędu Statystycznego za lata 2005-2012. Oszacowano udział objętych ochroną w ramach programu sztuk w odniesieniu do utrzymywanego pogłowia danej rasy na terenie województwa, liczbę klaczy utrzymywanych w gospodarstwach oraz wysokość pozyskanego finansowania. W przypadku wszystkich analizowanych ras stwierdzono wzrost liczby klaczy objętych programem ochrony. Największą populację na terenie województwa podkarpackiego we wszystkich edycjach stanowiła rasa huculska, co z wielu względów należy uznać za zjawisko korzystne. Zaobserwowano również wyraźny wzrost liczby gospodarstw utrzymujących minimalną, z punktu widzenia wymagań pakietu 7.2, liczbę klaczy analizowanych ras. Wskazuje to, iż dopłaty nie są czynnikiem znacząco wpływającym na rozwój gospodarstw utrzymujących konie ras objętych programem ochrony zasobów genetycznych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to analyze the use of funds by farmers of Podkarpacie province in implementing the agro-environmental package framework regarding the preservation of local horse breeds (version 7.2). Of all the breeds covered by the conservation program, the analysis showed increases in the number of mares. The Hucul breed had the highest population from all editions in Podkarpacie province, which should be considered beneficial. There was also a marked increase in the number of farms with minimum number of mares as regards package 7.2 requirements for the breeds analyzed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamowicz M. 2011: Wsparcie rozwoju regionalnego w warunkach uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 98, z. 1, s. 60-74.
  2. Biczkowski M., Jezierska-Thöle A. 2012: Program rolnośrodowiskowy a procesy kształtowania przestrzeni obszarów wiejskich, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 5, s. 18-23.
  3. Czudec A., Zając D. 2010: Znaczenie programu rolnośrodowiskowego we wdrażaniu form wielofunkcyjnego rolnictwa, Roczn. Nauk Roln., seria G, t. 97, z. 3, 51-60.
  4. Czyżykowska M. 2012: Ocena wpływu wybranych programów wspólnej polityki rolnej na rolnictwo w Polsce w latach 2004-2011, Rocz. Ekon. Roln. i Rozw. Obsz. Wiej., t. 99, nr 2, s. 33-44.
  5. Jaskulski D. 2009: Przyrodnicze i organizacyjno-ekonomiczne uwarunkowania realizacji programu rolnośrodowiskowego w Polsce, Fragm. Agron., 26(4), s. 46-54.
  6. Kozera M. 2011: Regionalne zróżnicowanie wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 98, z. 3, s. 118-125.
  7. Rocznik statystyczny rolnictwa. 2011: GUS, Warszawa.
  8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Dz.U. 34, poz. 200.
  9. Warunki przystąpienia do realizacji programów ochrony zasobów genetycznych koni, www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie.
  10. www.arimr.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu