BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ryś-Jurek Roma (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
The Output of the Average Individual Farm in Poland and in the European Union Countries. An Attempt of Defining Similarity of Structures in 2005
Produkcja rolnicza w przeciętnym indywidualnym gospodarstwie rolnym w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Próba określenia podobieństwa struktur w 2005 roku
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2008, z. 2 (8), s. 119-133, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Indywidualne gospodarstwa rolne, Produkcja rolna, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR), Wskaźnik podobieństwa struktur
Individual arable farms, Agricultural production, Farm Accountancy Data Network (FADN), Index of similarity of structure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badania było porównanie produkcji rolniczej przeciętnego polskiego indywidualnego gospodarstwa rolnego z produkcją przeciętnego gospodarstwa unijnego. Analiza została oparta na danych FADN dla 2005 roku. Podstawowymi metodami badawczymi były analiza opisowa i porównawcza. Wykorzystano również wybrane metody statystyki opisowej, a wśród nich - miarę podobieństwa struktur. Porównanie przeciętnych wyników polskiego i unijnego gospodarstwa rolnego wykazało, że większość podstawowych kategorii ekonomicznych w polskim przeciętnym indywidualnym gospodarstwie rolnym była około trzykrotnie niższa niż w gospodarstwie unijnym. W trzech przygotowanych rankingach, według wartości bezwzględnych produkcji ogółem, produkcji roślinnej i produkcji zwierzęcej, polskie przeciętne gospodarstwo rolne zajęło końcowe pozycje pośród innych przeciętnych unijnych gospodarstw rolnych. W wyniku zastosowania mia-ry podobieństwa struktur, okazało się, że struktura produkcji ogółem polskiego przeciętnego gospodarstwa rolnego jest w znacznym stopniu podobna do struktury produkcji gospodarstwa belgijskiego, łotewskiego i fińskiego. Natomiast struktura produkcji roślinnej przeciętnego polskiego gospodarstwa rolnego jest bardzo podobna do struktury produkcji roślinnej gospodarstwa fińskiego i brytyjskiego. W przypadku struktury produkcji zwierzęcej, w polskim przeciętnym gospodarstwie rolnym jest ona podobna do węgierskiej. (abstrakt oryginalny)

The aim of this research is to compare an average Polish farm with an average EU farm according to agricultural total output. A comparative analysis is based on FADN data for the year 2005. Basic method of this research was a descriptive and comparative analysis. Descriptive statistics methods were also used - among them, so-called measure of structure's similarity. The comparison of results of Polish average farm with the results obtained by EU average farm revealed that the value of the majority of chosen economic variables observed in Polish average farm was c.a. three times lower than the EU average. In each of three rankings - prepared according to the criteria of total output, crops produc-tion, livestock production Polish average farm came low down. The results obtained with the use of the measure of structure's similarity, demonstrate that the structure of total out-put in Polish average farm in the 2005 year is - to some extent - similar to Belgian, Lat-vian and Finnish ones. On the other hand, structure of crops production in Polish farm was similar to a considerable degree to Finnish and British structures, while the livestock production of Polish average farm was similar to a large extent to the structure observed in Hungarian farms. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czyżewski, A., Henisz-Matuszczak A., 2004. Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych. Wyd. AE, Poznań.
  2. FADN data. 2007. www.europa.eu.int/comm/agriculture/rica/dwh.
  3. Polska w Unii Europejskiej. Nasze warunki członkostwa. 2003. Biuro ds. Referendum Europejskiego KPRM, Warszawa.
  4. Ryś-Jurek R., 2007. Porównanie sytuacji ekonomicznej polskich indywidualnych gospodarstw rolnych z gospodarstwami innych krajów UE w latach 2000-2005. In: Problemy rolnictwa światowego (Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski w ramach Unii Europejskiej). Ed. H. Manteuffel Szoege. T. 17. Wyd. SGGW, Warszawa, 114-123.
  5. Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007-2013 (z elementami prognozy do roku 2020). 2004. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
  6. Woś A., 2000. Układy strukturalne w rolnictwie chłopskim (w świetle danych rachunkowości rolnej). IERiGŻ, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy 465, Warszawa.
  7. Wysocki F., Lira J., 2005. Statystyka opisowa. Wyd. AR, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu