BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lebowa Dorota
Tytuł
Pojęcie prawne środowiska i jego ochrony
The Legislative Conception of Enviroment and its Protection
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 4 (1), s. 297-307
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Prawo ochrony środowiska, Ochrona środowiska, Prawodawstwo
Environmental law, Environmental protection, Legislation
Abstrakt
Z definicji ustawowej wynika, że prawna ochrona środowiska przyjmuje dwojaką postać. Pierwsza z nich polega na ochronie poszczególnych elementów środowiska wymienionych w definicji ustawowej. Druga to ochrona środowiska jako kompleksowej całości przed negatywnymi skutkami działalności człowieka określanymi mianem uciążliwości. Przez pojęcie uciążliwości ustawa rozumiała zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, zanieczyszczenie odpadami (art. 3 ust. 6 ustawy z 1981 roku).(fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Wodziczko: Ochrona przyrody wczoraj, dziś i jutro, "Ochrona Przyrody" 1936, R. 16, s. 4.
 2. W. Radecki: Ochrona środowiska w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 1995, s. 17.
 3. Encyklopedia powszechna PWN, Warszawa 1985, s. 543
 4. J. Stelmasiak: Instytucja strefy ochronnej jako prawny środek ochrony środowiska, Lublin 1986, s. 12 i s. 13;
 5. T. Bartkowski: Ochrona zasobów przyrody i zagospodarowania środowiska geograficznego, Warszawa - Poznań 1975, s. 13-16.
 6. W. Brzeziński: Ochrona prawna naturalnego środowiska człowieka, Warszawa 1975, s. 28 i 29.
 7. L. Gardjan-Kawa: Administrowanie zasobami środowiska po reformie ustrojowej, Warszawa 2000, s. 10.
 8. J. Boć: Zagadnienia prawne ochrony środowiska naturalnego, Wrocław 1979, s. 36-40.
 9. A. Wasilewski: Ochrona środowiska jako kryterium ocen prawnych, "Krakowskie Studia Prawnicze" 1983, R. XVI, s. 6.
 10. M. Górski: Komentarz do art. 3 u.p.o.ś. /w:/ J. Jendrośka (red.): Ustawa - Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Wrocław 2001, s. 82.
 11. J. Stelmasiak: Środowisko jako przedmiot ochrony prawnej, (w:) H. Groszyk, J. Kostrubiec, M. Grochowski (red.): Pro scientia et disciplina, Warszawa 2009, s. 281.
 12. K. Popik-Chorąży, Kara pieniężna w prawie ochrony środowiska, Lublin 2009.
 13. A. Wojciechowska: Ochrona środowiska a ochrona dóbr kultury /w:/ J. Dobosz, S. Grzybowski, A. Wojciechowska: Zagadnienia ochrony środowiska jako dobra intelektualnego, Warszawa - Kraków 1989, s. 23.
 14. J. Boć, E. Samborska-Boć: Ochrona środowiska. Zagadnienia prawne i ekonomiczne, Wrocław 1989, s. 23 i 24.
 15. J. Stelmasiak: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawny środek ochrony środowiska, Lublin 1994, s. 6;
 16. L. Jastrzębski: Nowy wzorzec cywilizacji - ochrona środowiska, Warszawa 1981, s. 185;
 17. W. Radecki: Mały słownik wiedzy obywatelskiej o ochronie środowiska, Wrocław 1986, s. 130.
 18. E. Radziszewski: Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska. Komentarz. Przepisy wykonawcze, Warszawa 1987, s. 30-32.
 19. E. Radziszewski: Prawo ochrony środowiska. Przepisy i komentarz, Warszawa 2003, s. 40.
 20. J. Ciechanowicz-McLean, Z. Bukowski, B. Rakoczy: Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2008, s. 48;
 21. Z. Bukowski: Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Toruń 2009.
 22. J. Sommer, Zasady ogólne i pojęcia niedookreślone w prawie ochrony przyrody (w:) W . Radecki (red.): Teoretyczne podstawy prawa ochrony przyrody, Wrocław 2006, s. 95.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu