BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rembiasz Małgorzata (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Zarządzanie wiekiem - odpowiedź na zmiany demograficzne w gospodarce opartej na wiedzy
Age Management- Response to the Demographic Change in the Knowledge-Based Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 113, T.2, s. 499-508, bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy.
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiekiem, Starzenie się społeczeństw
Age management, Ageing of the population
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie stosunkowo nowego i mało rozpowszechnionego w Polsce trendu w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Podjęto w nim próbę określenia ważniejszych uwarunkowań, roli i korzyści wprowadzania strategii zarządzania wiekiem oraz perspektyw jej rozwoju w perspektywie makro i mikroekonomicznej. Upowszechnienie zarządzania wiekiem stanowi ważny warunek podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw i lepsze dostosowanie się do zasad gospodarki opartej na wiedzy. Zdaniem Autorki współczesna sytuacja demograficzno-społeczna wymaga większego zainteresowania omawianym problemem (abstrakt autora)

The aim of this paper is to present the relatively new area in management theory: age management. An attempt was made to present the major determinants, the role and benefits of age management strategies in the perspective of macro-and microeconomic.Dissemination of age management is an important condition for raising the com-petitiveness of enterprises and to better adapt to the principles of the knowledge-based economy. Current social and economic situation and the prospects for Polish population growth the next ten years requires a greater interest in the present problem (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A guide to good practice in age management (2006), European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin.
 2. Aktywność zawodowa osób z grupy 50 plus (2012), Biuletyn Obserwatorium Regional-nych Rynków Pracy nr 17.
 3. Bałandynowicz-Panfil K. (2009), Aktywizacja zawodowa osób starszych jako wyzwanie dla polityki państwa, w: Determinanty aktywności zawodowej osób starszych, (red.) Z. Wiśniewski, Dom Organizatora, Toruń
 4. Bezrobocie rejestrowane, I-II kwartał 2013 r. (2013), GUS, Warszawa.
 5. Czernecka M., Woszczyk W. (2013), Człowiek to inwestycja. Podręcznik do zarządza-nia wiekiem w organizacjach, HRP Group, Łódź.
 6. Dolny E. (2009), Determinanty kontynuowania pracy i aktywizacji zawodowej osób w starszym wieku, w: Determinanty aktywności zawodowej osób starszych, (red.) Z. Wiśniewski, Dom Organizatora, Toruń
 7. Elastyczne Formy Zatrudnienia - efektywne zarządzanie zasobami rynku pracy (2007), STOS, Warszawa-Kraków.
 8. Litwiński J., Sztanderska U. (2010), Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, Uniwesrytet Warszawski, Warszawa.
 9. Nowe spojrzenie na pracowników 50+. Raport ekspercki (2008), Manpower, Warszawa.
 10. Informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2012 r. (2013), GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Warszawa
 11. Polacy na temat aktywności zawodowej seniorów - Nyce S.A., Schieber S.J. (2011), Ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Osoby w wieku 50+ na mazowieckim rynku pracy (2010), www.pbsdga.pl.
 13. Podstawowe raport z badania (2012), www.prezydent.pl
 14. Program Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ (2012), Dokument implementacyjny, Warszawa.
 15. Przewodnik po Erze Człowieka (2012), ManpowerGroup, Warszawa
 16. Rembiasz M. (2013), Aktywność zawodowa osób w wieku emerytalnym - wybrane problemy, w: Reformowanie systemów emerytalnych - Porównania i oceny, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 17. Samoń D. (2012), Starzenie się ludności to nie katastrofa, "Analiza FOR" nr 8.
 18. Schimanek T. (2006), Sytuacja osób powyżej 50-tego roku życia na rynku pracy oraz rola organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku pracy skierowane do tych osób, FISE, Warszawa
 19. Smedley K., Whitten H. (2006), Age Matters. Employing, Motivating and Managing Older Employees, Gower, Padstow.
 20. The 2012 Ageing Report: Underlying Assumptions and Methodologies (2011), "European Economy" No 4.
 21. World Population Prospects: The 2012 Revision (2013), United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division.
 22. www. parp.gov.pl (2013).
 23. www. mentoring.edu.pl (2013).
 24. Zarządzanie wiekiem - szansa dla przedsiębiorców. Mini przewodnik zarządzania wiekiem (2010), Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa.
 25. Zmiana oblicza emerytur. Raport o gotowości emerytalnej Polaków (2013), AGEON, www.ageon.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu