BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marchewka Arkadiusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Uwarunkowania prawne prowadzenia współpracy międzynarodowej polskich regionów na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
Conditions of the International Cooperation of Polish Regions on the Example of the Westpomeranian Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 77, s. 220-230, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Samorząd terytorialny wobec procesów rozwoju, partnerstwa i współpracy : VII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Współpraca regionów przygranicznych, Współpraca międzynarodowa, Normy prawne
Region cross-border cooperation, International cooperation, Legal standards
Uwagi
summ.
Abstrakt
Warunki nawiązywania współpracy z zagranicą przez samorządy województw określone zostały w przepisach polskiego prawa. Podstawowym aktem prawnym warunkującym prowadzenie przez samorządy działań wykraczających poza granice kraju jest Konstytucja RP, której art. 172 stanowi, iż "jednostka samorządu terytorialnego ma prawo do przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw". W 1993 roku Polska ratyfikowała Europejską Kartę Samorządu Lokalnego (European Charter of Local Self-government), w której pojęcie samorządu lokalnego zostało zdefiniowane jako "prawo i zdolność społeczności lokalnych, w granicach określonych prawem, do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców". Europejska Karta Samorządu Lokalnego przyznaje jednostkom samorządu prawo do współpracy ze społecznościami innych państw. Są one jednak determinowane przez ustawodawstwa poszczególnych krajów.(fragment tekstu)

International cooperation is one form of implementation of tasks within the sphere of activities of the regional government. From the perspective of the Polish system, the role of local governments is identifying and setting strategic goals, as well as coordinating the activities of other regional bodies in the areas within its sphere of interest. This role determines such international contacts for local development. Conditions of establishing cooperation with foreign provinces' governments determined by Polish law. The legal basis for activities carried out by the local government beyond the borders of the country are the polish Constitution, Local Government Act, as well as "The priorities of international cooperation" adopted by the Voivodeship Assembly. International cooperation is an important part of Western Region Development Strategy, as set out in official documents adopted by the Voivodeship Assembly. Since the inception of Western Province, the local Regional Council adopted "Priorities of Foreign Cooperation of West Region" twice - a document setting out detailed instructions to cooperate with the regions from abroad. Among the most significant directions of cross-border region were areas: Baltic Sea, the Odra River Basin, Western Europe, Eastern Europe and Asia. The main objectives of the cooperation are: the modernization of road infrastructure, rural development, promoting the development of small and medium enterprises, promotion of tourism and recreation, education and development of higher education and cultural development of the region. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czarnow S., Współpraca zagraniczna województw, "Państwo i Prawo" 2000, z. 11.
 2. Encyklopedia samorządu terytorialnego, red. K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulika, Warszawa 2010.
 3. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego z dnia 15 października 1985 r., Dz.U. 1994, nr 124, poz. 607.
 4. Jośkowiak K., Współpraca transgraniczna i międzyregionalna Polski u progu członkostwa w Unii Europejskiej, "Samorząd Terytorialny" 2003, nr 5.
 5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1997, nr 91, poz. 576.
 6. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
 7. Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 sierpnia 2006 r. o sprostowaniu błędu, Dz.U. nr 154, poz. 1107.
 8. Priorytety współpracy zagranicznej województwa zachodniopomorskiego, załącznik do uchwały nr XIV/130/2000 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 sierpnia 2000 r.
 9. Priorytety współpracy zagranicznej województwa zachodniopomorskiego, załącznik do uchwały nr XXVI/269/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r.
 10. Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT), Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006.
 11. Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2010.
 12. Szewc A., Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, Warszawa 2008.
 13. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z dnia 13 grudnia 2007 r., Dz. U. 2009, nr 203, poz. 1569.
 14. Ustawa o samorządzie województwa z 5 czerwca 1998 r., Dz.U. 1998, nr 91, poz. 576.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu