BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogowska Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Regionalny program operacyjny województwa zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w aspekcie wspierania rozwoju turystyki w regionie
Regional Operational Programme for Zachodniopomorskie Voivodeship for Period 2007-2013 in Terms of Supportingthe Tourism Development of the Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 77, s. 243-258, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Samorząd terytorialny wobec procesów rozwoju, partnerstwa i współpracy : VII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Współpraca regionów przygranicznych, Współpraca międzynarodowa, Normy prawne
Region cross-border cooperation, International cooperation, Legal standards
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem przedmiotowego opracowania jest przedstawienie wykorzystania funduszy unijnych w aspekcie kreowania turystyki jako istotnego czynnika rozwoju województwa zachodniopomorskiego. W regionalnych dokumentach programowych dla województwa zachodniopomorskiego turystyka jest postrzegana jako sektor gospodarczy mogący przyczynić się do rozwoju lokalnej gospodarki, jako ważne narzędzie walki z bezrobociem oraz jako instrument pobudzający lokalną inicjatywę. Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 z pewnością przyczyni się do zwiększenia dywersyfikacji oraz poprawy jakości oferty turystycznej oraz spowoduje wzrost roli turystyki jako czynnika sprzyjającego rozwojowi społeczno-gospodarczemu regionu.(fragment tekstu)

Natural conditions of Western Pomerania (Pomorze Zachodnie) create special opportunities of tourism development, which has great importance for economic develop-ment of this region. The economic strength of tourism may be manifested through: increase of revenues of both, population and local budgets, increase of employment, development of small and medium enterprises, improvement and development of infrastructure and services, interest in local history. The role, which local authorities will assign to tourism depends mainly on adopted development policy, which results from national solutions and also dependent on regional conditions. Implementation of Regional Operational Programme for Zachodniopomorskie Voivodeship for period 2007-2013 will certainly contribute to increase the diversification and improvement of quality of tourist offer and will cause an increase of role of tourism as a favourable factor for social and economic development of the region.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciupek B., Famulska T., Walasik A., Finanse publiczne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2006.
 2. Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2008.
 3. Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 4. Mapa przedsiębiorcy 2007-2013. Przewodnik po funduszach europejskich dla przedsiębiorców, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
 5. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 6. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, http://funduszeonline.cmsmirage.pl/9833.dhtml.
 7. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Szczecin, październik 2007 (aktualizacja 23 maja 2011).
 8. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
 9. Rudzka-Lorentz Cz., System finansowy jednostek samorządu terytorialnego, w: System finansowy w Polsce 2, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 10. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 11. Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 roku, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Warszawa-Szczecin-Koszalin, 2005/2006 (aktualizacja, grudzień 2008/sierpień 2010).
 12. Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020, Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2009.
 13. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. 2006, nr 227, poz. 1658).
 14. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. 1998, nr 91, poz. 576.
 15. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu