BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kolny Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Czas wolny w świetle zrównoważonego rozwoju
Leisure in the Light of Sustainable Development
Źródło
Konsumpcja i Rozwój, 2014, nr 2 (7), s. 28-38, bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Czas wolny, Czas pracy, Konsumpcja, Środowisko przyrodnicze, Rozwój zrównoważony
Leisure time, Working time, Consumption, Natural environment, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Form spędzania czasu wolnego, wynikających z osobistych potrzeb, dyspozycji i nawyków człowieka, nie można rozpatrywać w oderwaniu od reszty zajęć wypełniających jego dobowy budżet czasu (potrzeby fizjologiczne, praca zawodowa, obowiązki domowe), ponieważ rodzaj tych zajęć i czas ich trwania bezpośrednio wpływają na rozmiar i jakość spędzania czasu wolnego. W artykule podjęto próbę przybliżenia koncepcji czasu wolnego w kontekście jego równowagi z czasem pracy, konsumpcją dóbr i usług oraz środowiskiem przyrodniczym. Równowaga między życiem zawodowym a czasem wolnym polega na zaakceptowaniu faktu, że oba te obszary życia są dla siebie ważne. Wysiłek i wypoczynek powinny być dawkowane w regularny sposób. Korzystanie z dóbr i usług zagospodarowujących czas wolny powinno odbywać się w taki sposób, aby przynosiło poprawę jakości życia, przy równoczesnym obniżeniu zużycia zasobów naturalnych i energii oraz przy poszanowaniu zasobów przyrody, z których będą mogły korzystać także następne pokolenia.(abstrakt oryginalny)

Forms of leisure spending, stemming from individual needs, human being's disposals and habits, cannot be considered separately from other exercises filling up their daily time budget (physiological needs, professional work, household duties) as the type of those exercises and time of their duration directly affect the volume and quality of leisure time spending. In her article, the author undertook an attempt to bring closer the concept of leisure in the context of its balance with the time of work, consumption of goods and services and with the natural environment. The balance between the professional life and leisure consists in acceptance of the fact that both areas of life are important to each other. Effort and rest should be dosed in a regular way. Use of goods and services fulfilling leisure time should take place in such a way that it could yield improvement of the quality of life, with a simultaneous reduction of the natural resources and energy as well as with respect of the nature's resources which will be able to be used also by next generations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arendt H. (1994), Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej, Wydawnictwo Fundacja Aletheia, Warszawa.
 2. Bieniok H. (2010), Zarządzanie czasem. Poradnik dla mało efektywnych, Difin, Warszawa.
 3. Bombol M. (2009), Czas wolny a wyzwalanie postaw konsumpcyjnych, (w:) Oblicza konsumpcjonizmu, red. nauk. B. Mróz, SGH, Warszawa.
 4. Bombol M. (2008), Czas wolny jako kategoria diagnostyczna procesów rozwoju społeczno-gospodarczego, SGH, Warszawa.
 5. Bombol M. (2010), Czas wolny jako źródło wartości dla klienta, (w:) Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, red. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 6. Borkowska S. (2004), Praca a życie pozazawodowe, (w:) Przyszłość pracy w XXI wieku, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
 7. Bywalec Cz., Rudnicki L. (2002), Konsumpcja, PWE, Warszawa.
 8. Cieloch G., Kuczyński J., Rogoziński K. (1992), Czas wolny - czasem konsumpcji, PWE, Warszawa.
 9. Clutterbuck D. (2005), Równowaga miedzy życiem zawodowym a osobistym. Przewodnik dla specjalistów do spraw personalnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 10. Czajka S. (1979), Z problemów czasu wolnego, CRZZ, Warszawa.
 11. Czerepaniak-Walczak M. (2011), Pedagogika czasu wolnego: Schole w szkole i poza szkołą, (w:) Rekreacja i czas wolny, red. nauk. R. Winiarski, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa.
 12. Ćwikowski M. (1967), Problemy społeczne wolnego czasu, CRZZ, Warszawa.
 13. Dumazedier J. (1960), Problemes actuels de la socjologie du doisir, RISS, Vol. 12, No 4, UNESCO, Paris.
 14. Dzwonkowska D. (2011), Zasada zrównoważonego rozwoju w turystyce. Studia Ecologiae et Bioethicae UKSW, nr 9.
 15. Janoś-Kresło M. (2006), Koncepcja trwałej i zrównoważonej konsumpcji, (w:) Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, red. nauk. M. Janoś-Kresło, B. Mróz, SGH, Warszawa.
 16. Janoś-Kresło M. (2008), Usługi społeczne a zrównoważony rozwój regionów, SGH, Warszawa.
 17. Jastrzębska-Smolga H. (2000), W kierunku trwałej konsumpcji. Dylematy, zagrożenia, szanse, WN PWN, Warszawa.
 18. Jung B. (2011), W kierunku nowej ekonomii czasu wolnego? (w:) Rekreacja i czas wolny, red. nauk. R. Winiarski, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa.
 19. Kamiński A. (1972), Funkcje pedagogiki społecznej, PWN, Warszawa.
 20. Kiełczewski D. (2004), Konsumpcja a perspektywy trwałego i zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
 21. Migdał K. (2011), Psychologia czasu wolnego, Almamer, Warszawa.
 22. Pacholski M., A. Słaboń (1997), Słownik pojęć socjologicznych, AE Kraków.
 23. Pięta J. (2004), Pedagogika czasu wolnego, WSE, Warszawa.
 24. Piontek B. (2002), Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, WN PWN, Warszawa.
 25. Robinson J. P., Godbey G. (1997), Time for Life. The Surprising Ways Americans Use Their Time, The Pennsylvania State University Press, University Park.
 26. Rostowska T. (2008), Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia, Impuls, Kraków.
 27. Sadowska-Snarska C. (2009), Tworzenie warunków do godzenia pracy z życiem pozazawodowym w przedsiębiorstwach w Polsce, (w:) Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, red. nauk. R.Cz. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, IPiSS, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok-Warszawa.
 28. Słownik katolickiej nauki społecznej, http://www.kns.gower.pl/ slownik/slownik.htm.
 29. Szczepański J. (1999), Fantazje na temat czasu, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 30. Szlendak T. (2010), O stylach życia w mozaikowym społeczeństwie (od których zależeć będzie rozwój gospodarczy), (w:) Polskie style życia. Między miastem a wsią, V Kongres Obywatelski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 31. Sztucki T. (1998), Encyklopedia marketingu, Placet, Warszawa.
 32. Światowy G. (1994), Zachowania konsumenckie, AE, Wrocław.
 33. Truszkowska-Wojtkowiak M. (2012), Fenomen czasu wolnego. Harmonia Universalis, Gdańsk.
 34. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. z 2001 r., nr 62, poz. 627.
 35. Veal A. J. (1997), Research Methods for Leisure and Tourism, Institute of Leisure and Amenity Management, London.
 36. Veblen T. (1957), The Theory of the Leisure Class, New York.
 37. Warner L.W., Lunt P. S. (1941), The Social of a Modern Community, New Haven.
 38. Weber A. (1956), Die Bewältigung der Freizeit, (w:) Revolution der Roboten, München.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6929
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu