BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Domański Tomasz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Marketing przyszłości -wyzwania dla sieci detalicznych
Marketing of the Future - Challenges for the Retailing Chains
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 59-69
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Marketing, Sprzedaż detaliczna
Marketing, Retail sales
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie kluczowych wyzwań marketingowych dla dużych sieci detalicznych. Przyszłe trendy będą stymulowały dalszą internacjonalizację ich strategii. Przewaga konkurencyjna należeć będzie przede wszystkim do tych sieci, których menedżerowie potrafią lepiej przewidywać zmiany otoczenia i dobrze się do nich przygotowywać. Marketing przyszłości będzie potrzebował menedżerów doskonale rozumiejących wymogi internacjonalizacji oraz procesu zarządzania zmianami. Powinni oni posiadać ogromną wiedzę o rynkach międzynarodowych oraz ich odrębnościach kulturowych. Równocześnie z uwagi na imitowanie strategii konkurentów marketing przyszłości może prowadzić do bardzo silnego upodobnienia się do siebie różnych formatów i upowszechniania się rozwiązań hybrydowych. Kluczowym wyzwaniem pozostanie jednak relacja między handlem tradycyjnym oraz nowoczesnym handlem elektronicznym. Obie formy pozostaną komplementarne i będą adresowane do dwóch różnych kategorii konsumentów.(abstrakt autora)

The paper shows the future marketing challenges faced by big retailing chains. One should expect a reinforcement of internationalization of their strategy. The competitive advantage of the best retailing networks will rely on managers who will be able to anticipate future trends and are better prepared to face the marketing environment changes. Marketing of the future will entail that the managers have a good understanding of the requirements of the internationalization and the process of change management. They should have a considerable amount of knowledge about international markets and their cultural specificities. At the same time, due to an increasing use of imitation strategies, the marketing of the future may lead to a greater similarity of different retailing formats and to the development of hybrid solutions. The main challenge will consist in a new relationship between the classical retailing formats and the modern electronic retailing (e-tailing). These both kinds of the retailing should remain complementary and target two separate categories of consumers.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Domański, Strategie ekspansji sieci zagranicznych a modernizacja sfery handlu w Polsce. Pozytywne efekty przyspieszonej internacjonalizacji, w: Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego w sferze handlu w Polsce, red. U. Kłosiewicz-Górecka, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2009, s. 17-24.
  2. 2 T. Domański, Strategie internacjonalizacji duŜych sieci handlowych na polskim rynku. Nowe wyzwania dla marketingu międzynarodowego, w: Marketing międzynarodowy: Uwarunkowania i kierunki rozwoju, red. J.W. Wiktor, A. śbikowska, PWE, Warszawa 2010, s. 473-483.
  3. D. Vianelli, Ch. Dianoux, T. Domański, J.L. Herrmann, In-Store Shopping Behavior: A Cross-Cultural Comparison in Italy, France and Poland, "Journal of East-West Business", Market Entry and Operational Decision Making in East-West Business Relationships - Part II, Published by International Business Press, 2007, Vol. 13, No. 2/3, s. 115-142.
  4. J. Zentes, Reglementation, hard discount et guerre de des prix en Allemagne, w: Reglementation et commerce en Europe: Les effects de la reglementation sur les strategies et les performances des enterprises, red. E. Colla, Vuibert, Paris 2008, s. 57-76;
  5. L. Pellegrini, Libertes ou contraintes dans le commerce italien? L'Etat contre les regions. w: Reglementation et commerce..., s. 95-122.
  6. T. Domański, Strategie rozwoju handlu, PWE, Warszawa 2005
  7. J. Trout, S. Rivkin, Repozycjonowanie. Marketing w erze konkurencji, zmian i kryzysu, PWE, Warszawa 2011
  8. T. Domański, Bliskość między siecią handlową a klientem - wyzwania strategiczne, "Marketing i Rynek" 2005, nr 1,
  9. T. Domański, Strategie rozwoju marki własnej na rynku polskim, "Handel Wewnętrzny. Marketing, rynek, przedsiębiorstwo", marzec-kwiecień 2005, nr 2 (295),
  10. T. Domański, P. Bryła, Marketing produktów Ŝywnościowych. Wyzwania rynku europejskiego, PWE, Warszawa 2010
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu