BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gromelska Aleksandra (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Rola innowacji produktowych we współczesnych przedsiębiorstwach uzdrowiskowych
The Role of Product Innovation in Present SPA Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 97-109, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Potrzeby rynku, Choroby przewlekłe, Innowacje, Produkt, Uzdrowiska, Przedsiębiorstwo
Market needs, Chronic diseases, Innovations, Product, Health resort, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej firm uzdrowiskowych jest możliwe dzięki zwiększaniu ich poziomu innowacyjności. Zmieniające się potrzeby zdrowotne współczesnego człowieka są impulsem do wprowadzania innowacji produktowych przez przedsiębiorstwa uzdrowiskowe. Konsekwencją postępującej industrializacji, urbanizacji i rozwoju przemysłowo-technicznego jest m.in. zanieczyszczenie środowiska naturalnego, przyśpieszenie tempa życia, większe naraŜenia na stres ludności, co prowadzi do wzmożonej podatności na choroby przewlekłe, w tym szczególnie choroby cywilizacyjne. Medycyna uzdrowiskowa przy wykorzystaniu naturalnych metod przyrodoleczniczych pozwala zmniejszyć ich negatywne skutki dla organizmu. Znajomość istniejących tendencji turystyki uzdrowiskowej pozwoli firmom uzdrowiskowym na stworzenie innowacyjnych produktów uwzględniających aktualne potrzeby rynkowe. Stąd tak waŜne jest systematyczne prowadzenie badań marketingowych.(abstrakt autora)

The need to build a solid competitive advantage requires of health resort companies to increase their innovative level to keep pace with the changing health-care needs of contemporary man. Pollution of the natural environment, the increased pace of modern life and greater exposure to stress are all consequences of the progressing industrialization, urbanization, and the development of technology. All of these elements lead to intensive susceptibility to chronic diseases, especially civilization diseases. In order to decrease their negative effect spa medicine uses natural methods of physiotherapy. The knowledge of the existing trends in health resort tourism will allow spa companies to create innovative products that take into account the current market needs. That is why systematic marketing research is so important.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. T.B. Kalinowski, Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009,
 2. J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960,
 3. P.F. Drucker, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992,
 4. P.F. Drucker, The Practice of Management, Harper Collins, London 1968,
 5. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994,
 6. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Organisation for Economic Cooperation and Development, Statistical Office of the European Communities, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa 2008, s. 48-55.
 7. Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym, Dz U 1966, nr 23, poz.150.
 8. T. Wołowiec, Wpływ ograniczeń administracyj-prawnych na rozwój polskich gmin uzdrowiskowych, "Biuletyn Finanse Publiczne" 2007, nr 3, http://finanse-publiczne.pl/artykul.php? view=387.
 9. Ustawa z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, DzU 2005, nr 167, poz. 1399, art. 38.
 10. Inspekcja Ochrony Środowiska, Raport o stanie środowiska w Polsce 2008, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 2010, www.gios.gov.pl/zalaczniki/artykuly/SOER_PL_2008 _polski.pdf,
 11. B. Wojtyniak, P. Goryński, Sytuacja zdrowotna ludności Polski, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2008, www.prawapacjenta.eu/var/media/ File/streszczenie_raportu_pzh_dla_portalu.pdf,
 12. J.E. Asvall, Przedmowa, w: Promocja zdrowia w chorobach przewlekłych, red. A. Kaplun, Szkoła Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Pracy, Łódź 1997, s. XI.
 13. W. Gumułka, W. Rewerski, Encyklopedia zdrowia, PWN, Warszawa 1999,
 14. I. Ponikowska, Kompendium balneologii, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2002,
 15. D. Dryglas, Innowacje produktowe turystyki zdrowotnej, w: Wnioski XVIII Kongresu Uzdrowisk Polskich, Muszyna, 4-6 czerwca 2009,
 16. J. Pasadyn, J. Wicher, W obliczu przemian, "Gazeta Lekarska. Pismo Izb Lekarskich" 1998, nr 2.
 17. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015, Załącznik do Uchwały nr 90/2007 Rady Ministrów z 15 maja 2007 r., www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_urm_npz_90_150 52007p.pdf,
 18. A. Oleksiuk, Marketing usług turystycznych, Difin, Warszawa 2007
 19. T. Burzyński, J. Golba, J. Pyka, J. Szymańczyk, Badanie profilu turysty i kuracjusza w uzdrowiskach polskich, Instytut Turystyki w Krakowie, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, w: Analiza przekrojowa wybranych zagadnień związanych z turystyką uzdrowiskową - 2004, Departament Turystyki Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Krynica-Kraków 2004, www.itk.krakow.pl/badania_naukowe/u2004/Uzdrowiska20042.pdf, s. 47-50;
 20. T. Burzyński, D. Dryglas, J. Golba, A. Bartosik, Czynniki wpływające na jakość i konkurencyjność usług turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych, Instytut Turystyki w Krakowie, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Departament Turystyki Ministerstwa Gospodarki, Kraków 2005,
 21. www.sgurp.pl/Dokumenty/2006-03-24_opracowanie_czesc_i.pdf, s. 129-130.
 22. Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2005 i 2009 r., GUS, Warszawa 2006 i 2010, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_ochrona_zdrowia_2005.pdf, www.stat.gov.pl/ cps/rde/xbcr/gus/PUBL_zos_podst_dane_z_zakr_ochr_zdr_w_2009.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu