BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budzyński Andrzej
Tytuł
Pamiętnikarstwo jako metoda badania rzeczywistości społecznej
Źródło
Biuletyn IGS / Szkoła Główna Handlowa. Instytut Gospodarstwa Społecznego, 1997, nr 1-4, s. 147-171
Słowa kluczowe
Pamiętniki, Społeczeństwo, Socjologia, Badania socjologiczne
Memoirs, Society, Sociology, Sociological research
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Pamiętniki i uprawianie pamiętnikarstwa nie jest bynajmniej wynalazkiem naszych czasów. Jest to zjawisko bardzo stare, mające swe źródła już u zarania cywilizacji. Można powiedzieć chyba bez przesady, iż jednym z najistotniejszych motywów powstania tej formy wypowiedzi osobistej była próba utrwalenia własnego życia i dokonań, doświadczeń i przemyśleń, podzielenia się z innymi własnymi spostrzeżeniami i życiową mądrością, a także - co istotne - podkreślenia własnej roli, znaczenia i wyjątkowości. Zapiski autobiograficzne, przedstawiające życie autora w całej jego różnorodności, w tym czasami elementy najbardziej intymne, ale także opisy wydarzeń, w których uczestniczył, obserwacje i opisy innych ludzi, ich oceny oraz obrazy otaczającej rzeczywistości tworzące barwne zapisy minionego czasu - zawsze budziły zainteresowanie tak współczesnych autorowi jak i pokoleń późniejszych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antologia pamiętnikarstwa polskiego. Pamiętniki Polaków 1918-1978. Wstęp J. Chałasiński, J. Szczepański, wybór i opracowanie B. Gołębiowski, M. Grad, F. Jakubczak, Warszawa 1982.
 2. Antologia pamiętników polskich XVI wieku. Pod redakcją R. Pollaka, wybór i opracowanie S. Drewniak i M. Kaczmarek, Wrocław - Warszawa - Kraków 1966.
 3. Bezrobocie wśród chłopów. Opr. L. Landau, E. Strzelecki, Warszawa 1939.
 4. Budzyński A., Konkurs IGS na Pamiętniki Emigrantów. Próba podsumowania, "Biuletyn IGS" 1994, nr 3-4.
 5. Budzyński A., Sytuacja bytowa społeczeństwa w badaniach Instytutu Gospodarstwa Społecznego w latach 1920-1944, Biuletyn IGS 1993, nr 3-4.
 6. Bukowski J., Wykorzystanie dokumentów autobiograficznych w socjologii polskiej, "Pamiętnikarstwo Polskie" 1971, nr 2.
 7. Chałasiński J., Pamiętnikarstwo jako świadectwo przeobrażeń narodu polskiego. [W:] Antologia pamiętnikarstwa polskiego. Pamiętniki Polaków 1918-1978. T. 1. Wstęp J. Chałasiński, J. Szczepański, wybór i opracowanie B. Gołębiowski, M. Grad, F. Jakubczak, Warszawa 1982.
 8. Chałasiński J., Trwałe wartości socjologiczne dzieła "Chłop polski w Europie i Ameryce", "Pamiętnikarstwo Polskie" 1977, nr 1-4.
 9. Dulczewska Z., Autobiografia w badaniach nad przemianami społeczno-kulturowymi wsi polskiej, "Pamiętnikarstwo Polskie" 1973 nr 1-2.
 10. Dunin-Wąsowicz K., Pół wieku pamiętnikarstwa, "Dzieje Najnowsze" 1972, nr 3.
 11. Giza-Poleszczuk A., Autobiografia: między symbolem a rzeczywistością, "Kultura i Społeczeństwo" 1990, nr 1.
 12. Gołębiowski B., Pamiętnikarstwo i literatura. Szkice z socjologii kultury. Warszawa 1973.
 13. Grad M., Pamiętniki a literatura. [W:] Pół wieku pamiętnikarstwa, Warszawa 1971.
 14. Jakubczak F., Metodologiczne problemy użytkowania dokumentów pamiętnikarskich w badaniach nad kulturą współczesną. [W:] Ruch pamiętnikarski i przemiany polskiej kultury. Warszawa 1972.
 15. Jakubczak F., O dokumentach pamiętnikarskich jako materiale źródłowym dla socjologii, "Przegląd Socjologiczny" 1964, t. XVII/2.
 16. Jakubczak F., O indywidualności chłopów polskich, Warszawa 1993.
 17. Jakubczak F., Związki między miastem i wsią w rejonie uprzemysłowionym. [W:] Pamiętniki z rejonu płockiego i puławskiego, "Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysłowionych" 1967, nr 21.
 18. Jakubczak J., Metoda dokumentów pamiętnikarskich w badaniach społecznych IGS, "Studia Socjologiczne" 1964, nr 4.
 19. Kaczmarek M., O początkach pamiętnikarstwa polskiego, "Pamiętnikarstwo Polskie" 1971, nr 1.
 20. Kaźmierska K., O metodzie dokumentów biograficznych, "Kultura i Społeczeństwo" 1990, nr 1.
 21. Kersten K., Szarota T., Materiały pamiętnikarskie z dwudziestolecia Polski Ludowej. (Uwagi krytyczne i próba systematyzacji), "Kwartalnik Historyczny" 1964, nr 2.
 22. Królikowski B., Pamiętnikarstwo polskie w "wieku pamiętników", "Pamiętnikarstwo Polskie" 1977, nr 1-4.
 23. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 2. Warszawa 1985.
 24. Madajczyk Cz., Źródła w historii najnowszej, "Studia Źródłoznawcze"1972, t. XVII.
 25. Młode pokolenie wsi Polski Ludowej. Pamiętniki i studia pod red. J. Chałasińskiego t. 1: Awans pokolenia, Warszawa 1964.
 26. Młode pokolenie wsi Polski Ludowej. Pamiętniki i studia pod red. J. Chałasińskiego t. 2: Tu jest mój dom, Warszawa 1965.
 27. Młode pokolenie wsi Polski Ludowej. Pamiętniki i studia pod red. J. Chałasińskiego t. 3: W poszukiwaniu drogi, Warszawa 1966.
 28. Młode pokolenie wsi Polski Ludowej. Pamiętniki i studia pod red. J. Chałasińskiego t. 4: Od chłopa do rolnika, Warszawa 1966.
 29. Młode pokolenie wsi Polski Ludowej. Pamiętniki i studia pod red. J. Chałasińskiego t. 5: Gospodarstwo i rodzina, Warszawa 1968.
 30. Młode pokolenie wsi Polski Ludowej. Pamiętniki i studia pod red. J. Chałasińskiego t. 6: Nauczyciele i uczniowie, Warszawa 1969.
 31. Młode pokolenie wsi Polski Ludowej. Pamiętniki i studia pod red. J. Chałasińskiego t. 7: Nowe zawody, Warszawa 1969.
 32. Młode pokolenie wsi Polski Ludowej. Pamiętniki i studia pod red. J. Chałasińskiego t. 8: Drogi awansu w mieście, Warszawa 1972.
 33. Młode pokolenie wsi Polski Ludowej. Pamiętniki i studia pod red. J. Chałasińskiego t. 9: Odzyskanie młodości, Warszawa 1980.
 34. "Pamiętnikarstwo Polskie" 1971, nr 1.
 35. Pamiętniki emigrantów, t. 1: Drogi na emigrację, Warszawa 1993.
 36. Pamiętniki emigrantów, t. 2: Zesłańczym szlakiem, Warszawa 1994.
 37. Pamiętniki emigrantów, t. 3: Kariery zawodowe, Warszawa 1995.
 38. Pamiętniki emigrantów, t. III: Wspomnienia kombatantów, Warszawa 1997.
 39. Pamiętniki emigrantów - Ameryka Południowa, Warszawa 1939.
 40. Pamiętniki emigrantów - Francja, Warszawa 1937.
 41. Pamiętniki emigrantów - Kanada. Przedm. A. Andrzejewski, wstęp H. Jaworska, M.M. Drozdowski, Warszawa 1971.
 42. Pamiętniki emigrantów - Stany Zjednoczone. Red. zob., wstęp A. Andrzejewski,, Warszawa 1977.
 43. Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich. Materiały konkursowe - nagrody i wyróżnienia. Wybór i opracowanie A. Budzyński i J. Gmitruk, t. 2, Warszawa 1997.
 44. Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich. Materiały konkursowe - nagrody i wyróżnienia. Wybór i opracowanie A. Budzyński i J. Gmitruk, t. 3, Warszawa 1997.
 45. Pieter J., Pamiętniki jako materiał naukowy w badaniach psychologicznych, "Pamiętnikarstwo Polskie" 1973, nr 1-2.
 46. Przyboś A., Rola pamiętników staropolskich w mojej pracy naukowej, "Pamiętnikarstwo Polskie" 1972, nr 3.
 47. Sianko A., Wybór zawodu a wzory awansu społecznego młodzieży wiejskiej, "Studia Socjologiczne" 1966, nr 3.
 48. Szarota T., Dokumenty autobiograficzne w badaniach dziejów najnowszych, "Pamiętnikarstwo Polskie" 1972, nr 4.
 49. Szczepański J., Miejsca dzieła "Chłop polski w Europie i Ameryce" w socjologii światowej, "Pamiętnikarstwo Polskie" 1977, nr 1-4.
 50. Turowski J., Socjologia wsi i rolnictwa, Lublin 1995, wyd. II poszerzone.
 51. Tyrowicz M., Postulaty prasoznawcze wobec współczesnego pamiętnikarstwa, "Zeszyty Prasoznawcze" 1973, nr 2.
 52. Warszawa wieku Oświecenia. Wybór i opracowanie Jan Kott i Stanisław Lorenz, Warszawa 1954.
 53. Wieś polska 1939-1948. Materiały konkursowe. Opr. K. Kersten i T. Szarota, T. 1, Warszawa 1967.
 54. Wieś polska 1939-1948. Materiały konkursowe. Opr. K. Kersten i T. Szarota, T. 2, Warszawa 1968.
 55. Wieś polska 1939-1948. Materiały konkursowe. Opr. K. Kersten i T. Szarota, T. 3, Warszawa 1970.
 56. Wieś polska 1939-1948. Materiały konkursowe. Opr. K. Kersten i T. Szarota, T. 4, Warszawa 1971.
 57. Wspomnienia chłopów z lat 1939-1948. Wybór i oprac. W. Chodorowska, Z. Lubowicz, M. Róg-Świostek, T. 1: Reduty wiejskie, Warszawa 1969.
 58. Wspomnienia chłopów z lat 1939-1948. Wybór i oprac. W. Chodorowska, Z. Lubowicz, M. Róg-Świostek, T. 2: Niewolniczy chleb, Warszawa 1970.
 59. Wspomnienia chłopów z lat 1939-1948. Wybór i oprac. W. Chodorowska, Z. Lubowicz, M. Róg-Świostek, T. 3: Gotuj broń, Warszawa 1969.
 60. Wspomnienia chłopów z lat 1939-1948. Wybór i oprac. W. Chodorowska, Z. Lubowicz, M. Róg-Świostek, T. 4: Siła życia, Warszawa 1970.
 61. Wspomnienia działaczy spółdzielczych, T. 1, Opracowanie zbiorowe, Warszawa 1963.
 62. Wspomnienia działaczy spółdzielczych, T. 2, Opracowanie zbiorowe, Warszawa 1964.
 63. Wspomnienia działaczy spółdzielczych, T. 3, Opracowanie zbiorowe, Warszawa 1965.
 64. Wspomnienia działaczy spółdzielczych, T. 4, Opracowanie zbiorowe, Warszawa 1966.
 65. Wspomnienia działaczy spółdzielczych, T. 5, Opracowanie zbiorowe, Warszawa 1973.
 66. Znaniecki F., Znaczenie dokumentów autobiograficznych dla badań socjologicznych, "Kultura i Społeczeństwo" 1970, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-791X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu