BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyrzykowski Paweł
Tytuł
Ryzyko kredytowe i sposoby jego zabezpieczenia w przypadku kredytów mieszkaniowych (na przykładzie Banku X w latach 2008-2011)
The Credit Risk and the Methods of Collateral for Housing Loan (On the Example of Bank X in the Period of 2008-2011)
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2012, nr 7 (56), s. 146-164, tab., wykr., bibliogr. 27 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Ryzyko kredytowe, Kredyt hipoteczny, Hipoteka, Zabezpieczenie kredytów, Kredyt bankowy, Poręczenie kredytowe, Kredyt mieszkaniowy
Credit risk, Mortgage credit, Mortgage, Securities loans, Bank credit, Loan guarantee, Housing loan
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja i systematyzacja elementów wpływających na ryzyko występujące przy udzielaniu kredytów zabezpieczonych hipotecznie oraz podkreślenie hipoteki jako szczególnego rodzaju zabezpieczenia. Celem części praktycznej opracowania jest ukazanie profilu portfela klientów posiadających produkty hipoteczne w Banku X oraz zachodzących w nim zmian, które miały na celu ograniczenie ryzyka związanego z tymi transakcjami. (fragment tekstu)

The subject of this paper is the assessment and systematization the risk and methods of its protection for housing loan. The elements that are affecting the risk associated with the granting mortgage loans were identified and systematized. Furthermore, the reader will find possible methods of assessment of this risk with emphasis on the mechanism of mortgage as collateral. The practical part contains the profile of portfolio of clients having mortgage products of Bank X with the occurring changes in it that were intended to minimize the risk associated with these transactions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baczyńska S., Opłata skarbowa od hipoteki, Monitor Podatkowy, Warszawa, 1997.
 2. Bednarek M., M. Jamka B, Kordasiewicz, Hipoteka, Warszawa, 1991.
 3. Białek - Jaworska A., Modele i kryteria optymalizacji kredytowania budownictwa mieszkaniowego przez banki komercyjne, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa, 2007.
 4. Capiga M., Bankowość, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, 2008.
 5. Damodaran A., Ryzyko strategiczne, Podstawy zarządzania ryzykiem, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, 2009.
 6. Dmowski A., Podstawy finansów i bankowości, Difin, Warszawa, 2005.
 7. Główka G., Nieruchomości, kredyt, hipoteka, Poltex, Warszawa, 2008.
 8. Iwanowicz - Drozdowska M., Bankowość zagadnienia podstawowe, Poltext, Warszawa, 2010.
 9. Jajuga K., Krysiak Z., Ryzyko kredytowe wierzytelności hipotecznych modelowanie i zarządzanie, Pomiar ryzyka w scoringu kredytów mieszkaniowych, Związek Banków Polskich, Warszawa, 2004.
 10. Jajuga K., Modele ryzyka kredytowego a kredyty hipoteczne, Finansowanie nieruchomości, Związek Banków Polskich, Warszawa, 2004, nr 1.
 11. Kaczmarek T., Zarządzanie ryzykiem, Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa, 2010.
 12. Koleśnik J., Rewieński M., Zabezpieczania w bankowości - aspekty prawne i wymogi regulacyjne, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2008.
 13. Komisja Nadzoru Finansowego, Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi finansującymi nieruchomości oraz zabezpieczonymi hipotecznie, Warszawa, styczeń 2011.
 14. Kucharska - Stasiak E., Ryzyka banku w zakresie określania wartości nieruchomości dla celów kredytowych w Polsce na tle trendów w Unii Europejskiej, Fundacja na rzecz KH, Warszawa, 2006.
 15. Leśniewski L. (praca zbiorowa), Działanie banków uniwersalnych. Wybrane problemy, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego Kolegium Zarządzania, Katowice, 2000.
 16. Lulka A., http://www.prawnik.pl/na-goraco/komentarze/109969,Zmiana-w-ustawie-oksiegach-wieczystych.html, z dnia 23.09.2009.
 17. Machnikowski P., Podstawy prawa wekslowego, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009.
 18. Mroczkowski R., Mroczkowska R., Weksel w praktyce od wystawienia do egzekucji, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk, 2008.
 19. Pisuliński J., System prawa prywatnego, C.H. Beck, Warszawa, 2007, t. 4.
 20. Przybylska - Kapuścińska W., Zarządzanie ryzykiem i płynnością banku komercyjnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2003.
 21. Rudnicki S., Hipoteka jako zabezpieczenie wierzytelności, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa, 2005.
 22. Steiner C., Immobilienfinanzierung in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft , Fritz Knapp Verlag, Frankfurt am Main, 1990.
 23. Swaczyna B., Hipoteka umowna, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2007.
 24. Szelągowska A., Banki hipoteczne w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2007.
 25. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).
 26. Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936r., Prawo wekslowe, ( Dz.U. Nr 37, poz. 282 z późn. zm.).
 27. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, (Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu