BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szafrański Maciej (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Zarządzanie jakością w procesie projektowania produktu w projektach strukturalnych
Quality Management in the Process of Product Projecting in the Structural Projects
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 237-249, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Zarządzanie jakością, Projektowanie systemu produkcji, Projekty inwestycyjne
Quality management, Design of production system, Investment project
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono złożoność problematyki jakościowej, jaka ujawnia się w trakcie realizacji projektów unijnych, w których celem jest opracowanie nowych produktów na potrzeby przedsiębiorstw. Problematykę przedstawiono na przykładzie projektu "Wielkopolski system monitorowania i prognozowania w zakresie kształcenia zawodowego", którego kierownikiem jest autor publikacji. Najpierw przedstawiono specyfikę projektu oraz kontekst jego realizacji, następnie zaprezentowano zagadnienia jakościowe, które ujęto w trzech płaszczyznach: zarządzania jakością w projekcie w zakresie jego prowadzenia, zarządzania jakością w procesie projektowania produktu, spojrzenia przez pryzmat jakości na kompetencje stanowiące dynamicznie zmieniający się zasób w przedsiębiorstwach(abstrakt autora)

In the paper the complexity of quality topics is described, which come out during the realization of EU projects of developing new products for entrepreneurs. The complexity is presented on the example of monitoring and forecasting system of vocational education in Wielkopolska project. The paper's author is the manager of the project. First of all the specification of the project and the context of its realization is presented, then the quality issues put in three fields: quality management in a project in the aspect of leadership, quality management in the process of projecting of a product and quality analysis of competences.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. www.funduszeeuropejskie.gov.pl/. 2 O programie,
 2. www.efs.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Oprogramie.aspx.
 3. M. Dygoń, I. Wolińska, Projekty innowacyjne. Poradnik dla projektodawców PO KL, Fundacja "Fundusz Współpracy", Warszawa 2009.
 4. Od pomysłu do projektu innowacyjnego. Poradnik dla projektodawców projektów innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, red. J. Czarkowska, J. Janiszewska, Fundacja "Fundusz Współpracy", Warszawa 2009
 5. M. Szafrański, K. Grupka, M. Goliński, Program akceleracji wiedzy technicznej i matematyczno- przyrodniczej w Polsce, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008.
 6. K. Grupka, M. Szafrański, M. Goliński, Koncepcja organizacyjna kształcenia kadr kwalifikowanych i kształcenia ustawicznego w Wielkopolsce, Prymasowskie Wyd. Gaudentinum, Gniezno 2008
 7. Formuła projektów innowacyjnych pozwala realizować nasze zamierzenia, rozmowa J. Liczbińskiej z dr. inż. Maciejem Szafrańskim, "Innowacje bez Granic" 2010, nr 4,
 8. A. Kurlapska, Nowe narzędzia dla szkół i rynku pracy, "Kapitał Ludzki w Wielkopolsce" 2010, nr 2
 9. A. Hamrol, W. Mantura, Zarządzanie jakością - teoria i praktyka, PWN, Warszawa- Poznań 1998, A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 314- 327.
 10. W. Mantura, Zarys kwalitologii, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010,
 11. Od europejskich do krajowych ram kwalifikacji, red. E. Chmielecka, Fundacja "Fundusz Współpracy", Warszawa 2009
 12. M. Sidor-Rządkowska, Zarządzanie kompetencjami - teoria i praktyka, cz. I., www.wszpou. edu.pl/biuletyn/index_test.php?strona=biul_akt20_rzad&nr=20&p=.
 13. Program operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007, www.efs.gov.pl/Dokumenty/Lists/Doku menty%20programowe/Attachments/87/POKL_zatwierdzony_7092007.pdf, s. 5.
 14. M. Szafrański, Kapitał ludzki w modelu działania ujętym jakościowo. w: InŜynieria jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i sektorze publicznym, red. P. Gradowski, M. Dobrzyński, J. Preihs, P. Waszczur, Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2009, s. 84-89.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu