BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzelak Aleksander (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Cykle koniunkturalne w rolnictwie na tle ogólnogospodarczych w Polsce - podobieństwa i różnice
Business Cycle in Agriculture on the Background of Polish Economy - Similarity and Differences
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 86-91, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Koniunktura gospodarcza, Wahania koniunkturalne, Cykl koniunkturalny
Agriculture, Business trends, Business fluctuations, Business cycles
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było określenie podobieństwa i różnic w cykliczności wahań koniunkturalnych w rolnictwie na tle sytuacji ogólnogospodarczej Polski. Zrealizowano to przez wykorzystanie danych Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH w Warszawie, odnoszących się do testu koniunktury. Stwierdzono, że nastąpiła synchronizacja cykli koniunkturalnych w rolnictwie do ogólnokrajowych. Różnice w przebiegu kształtowania się wahań koniunktury w rolnictwie na tle gospodarki wyrażone wskaźnikami koniunktury sprowadzały się do: niższych ich wartości, mniej symetrycznych cykli (w sensie relacji między długością fazy rosnącej i spadkowej) i względnie krótkiego okresu korzystnej koniunktury. (abstrakt oryginalny)

Paper article is to evaluate the similarities and differences in business cycle in agriculture, on the background of Polish economy situation. This was conducted by use the data of Institute of Economic Development of SGH in Warsaw referring to test of business survey. One has stated that business cycles in agriculture made similar to all-economy. The differences in shaping business cycles in agriculture and in all-economy consist in lower their values, less symmetrical (in sense of relation between length of growing phase and downward phase) cycles, as also relatively short period of profitable economic situation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz E., Klimkowska J. 2000-2012: Barometr Koniunktury, Instytut Rozwoju Regionalnego, SGH, Warszawa.
 2. Adamowicz E., Klimkowska J., Walczyk K. 2011: Wahania koniunkturalne w Polsce, www.sgh.waw.pl/instytuty/irg/publikacje/pimirg/pim87/pim87_1.pdf, dostęp luty 2012.
 3. Czyżewski 2007: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolnego, [W:] A. Czyżewski (red.), Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 4. Gorzelak E., Zimny Z. 2010: Koniunktura w rolnictwie, Instytut Rozwoju Gospodarczego, SGH, Warszawa.
 5. Klimkowska J., Stolorz S. 2008: Własności prognostyczne Barometru Koniunktury SGH i jego składowych w oparciu o wskaźnik referencyjny wahań cyklicznych dla gospodarki polskiej, Prace i materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, nr 80.
 6. Kufel J. 2012: Koniunktura a procesy rynkowe w sektorze rolno-żywnościowym, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 7. Marciniak S. 2002: Makro i mikroekonomia - podstawowe problemy, PWN, Warszawa.
 8. Milewski R. 1999: Elementarne zagadnienia ekonomii, PWN, Warszawa.
 9. Płonka A., Musiał W. 2011: Koniunktura w rolnictwie polskim - ocena wybranych wskaźników, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 1.
 10. Rembeza J., Seremak-Bulge J. 2009: Ewolucja podstawowych rynków rolnych i jej wpływ na transmisję cen w latach 1990-2008, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 11. Stępień S. 2011: Związki wahań cyklicznych w rolnictwie z koniunkturą gospodarczą, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 98, z. 3.
 12. Woś A. 2000: Inwestycje i akumulacja w rolnictwie chłopskim w latach 1988-1998, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu