BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Harasim Adam (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Tytuł
Agroekologiczna ocena zrównoważenia uspołecznionych gospodarstw rolnych
Sustainability of State-Operated Farms: an Agro-Ecological Appraisal
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 101-105, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Rolnictwo zrównoważone, Ochrona środowiska
Arable farm, Sustainable agriculture, Environmental protection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem pracy była ocena agroekologicznego (środowiskowego) zrównoważenia uspołecznionych gospodarstw rolnych o różnych kierunkach produkcji. Rolnictwo z racji użytkowania około 60% ogólnej powierzchni kraju ponosi szczególną odpowiedzialność za ochronę środowiska przyrodniczego. Badania wykazały, że gospodarstwa specjalizujące się w chowie bydła mlecznego i gospodarstwa mieszane cechowały się wyższym stopniem zrównoważenia niż gospodarstwa bezinwentarzowe (roślinne). Spośród wskaźników największą zmiennością wyróżniło się pokrycie gleby roślinnością i bilanse składników nawozowych (NPK). (abstrakt oryginalny)

In Poland, because of the use of 60% of the total land area, agriculture bears a particular responsibility for the protection of the natural environment. The objective of the study was to evaluate the agro-ecological aspects of the sustainability of non-private farms with different types of output. The study showed that dairy farms and mixed-output farms were characterized by a higher degree of sustainability than non-livestock farms (crop-producing farms). Of the indicators under study, soil-vegetation cover and nutrient (NPK) balance showed the highest variation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baum R. 2006: Ocena realizacji założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju w gospodarstwach indywidualnych, Prace Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leśn. PTPN, 100, s. 219-233.
 2. Baum R. 2011: Ocena zrównoważonego rozwoju w rolnictwie (studium metodyczne), Rozpraw Naukowe UP Poznań, nr 434, s. 3-390.
 3. Duer I., Fotyma M., Madej A. (red.). 2002: Kodeks dobrej praktyki rolniczej, MRiRW - MŚ, FAPA Warszawa, s. 3-93.
 4. Harasim A. 2013: Metoda oceny zrównoważonego rozwoju rolnictwa na poziomie gospodarstwa rolnego, Studia i Raporty IUNG-PIB, 32(6), s. 25-75.
 5. Harasim A. 2010: Realizacja zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarstwach rolniczych o różnych kierunkach produkcji, Studia i Raporty IUNG-PIB, 22, s. 57-64.
 6. Harasim A. 2012: Wpływ zmian kierunku produkcji gospodarstwa rolniczego na wskaźniki rolnośrodowiskowe w ujęciu długookresowym, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 5, s. 70-74.
 7. Harasim A., Madej A. 2008: Ocena poziomu zrównoważonego rozwoju gospodarstw bydlęcych o różnym udziale trwałych użytków zielonych, Rocz. Nauk Rol., seria G, t. 95, z. 2, s. 28-38.
 8. Harasim A., Włodarczyk B. 2008: Możliwości zrównoważonego rozwoju gospodarstw o różnych kierunkach produkcji na glebach lekkich, Rocz. Nauk. SERiA, t. IX, z. 1, s. 167-171.
 9. Józwiak W., Juźwiak J. 2007: Rolnictwo wielostronne czy wyspecjalizowane? Wieś i Roln., 4, s. 9-20.
 10. Kopiński J. 2006: Porównanie grup gospodarstw rolnych o różnych kierunkach produkcji w aspekcie rozwoju zrównoważonego, Zesz. Nauk. AR Wrocław, Roln., 540(87), s. 235-240.
 11. Kuś J. 2006: Możliwości zrównoważonego rozwoju specjalistycznych gospodarstw rolnych, Probl. Inż. Rol., 2, s. 5-14.
 12. Kuś J., Kopiński J. 2012: Gospodarowanie glebową materią organiczną we współczesnym rolnictwie, Zag. Doradz. Rol., 2, s. 5-27.
 13. Majewski E. 2008: Trwały rozwój i trwałe rolnictwo - teoria a praktyka gospodarstw rolniczych. SGGW, Warszawa s. 3-199.
 14. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska, Dz.U. 1994 r., nr 49, poz. 196, z późn. zm.
 15. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2001 r., nr 60, poz. 267, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu