BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jezierska-Thöle Aleksandra (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Biczkowski Mirosław (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Znaczenie i uwarunkowania innowacyjności w rolnictwie w Polsce
Importance and Determinants of Innovation in Agriculture in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 124-131, tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Rolnictwo ekologiczne, Innowacyjność, Biomasa
Agriculture, Ecological agriculture, Innovative character, Biomass
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było przedstawienie znaczenia procesu innowacyjności w rolnictwie polskim oraz wskazanie na możliwości finansowania ich ze środków Unii Europejskiej. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób wprowadzać zmiany zgodnie z paradygmatem "kreatywnej destrukcji", związanym z teorią rozwoju gospodarczego i jednocześnie odnieść je do miejscowych tradycji i rozwoju zrównoważonego. Praca ma charakter teoretyczny, a w analizie wykorzystano podejście heurystyczne. Stosowanie innowacji w rolnictwie wymusza współczesna gospodarka rynkowa. Z uwagi na nowe uwarunkowania przyrodnicze (zmiany klimatyczne), ekonomiczne (zmniejszenia materiałochłonności i energochłonności) oraz poszukiwanie alternatywnych źródeł dochodu, za innowacyjne przyjęto następujące modele rolnictwa: gospodarstwa precyzyjne, gospodarstwa ekologiczne (biodynamiczne, organiczne) oraz gospodarstwa bioenergetyczne. Zagospodarowanie i rozwój tych gospodarstw wspierane są przez WPR. Głównym instrumentem wsparcia w PROW oraz płatności bezpośrednie. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to show the importance of process innovation in Polish agriculture, and an indication of their funding opportunities from the European Union. An important element of this study was to answer: how to make a radical change in accordance with the paradigm of "creative destruction" associated with the theory of economic growth and at the same time refer to local traditions and sustainable development? Work was theoretical and heuristic analysis approach was used. The use of innovation in agriculture necessitates the modern market economy. In view of the new natural conditions (climate change) economic (reduction of material-and energy) and the search for alternative sources of income for innovative agriculture, the following models: household precise economic farm (biodynamic, organic) and farm bioenergy. Management and development of these farms are supported by the Common Agricultural Policy. The main instrument of support for Poland's Rural Development Programme and the direct payments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M. 2008: Teoretyczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa z uwzględnieniem procesów globalizacji i międzynarodowej integracji, Rocz. Nauk Rol., seria G, t. 94, z. 2., Wyd. SGGW, Warszawa.
 2. Baum R., Wajszczuk K., Wawrzynowicz J. 2012: Miejsce i rola rolnictwa precyzyjnego w koncepcji zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych, Ekonomia i Środowisko, nr 1(41).
 3. Chmielewska-Gill W. 2009: Odnawialne źródła energii (OZE) a obecna i przyszła Wspólna Polityka Rolna - Jakie konsekwencje dla rolnictwa? Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Opole.
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Dz.Urz. UE 2009, L 140, s. 16.
 5. Golinowska M. 2010: Dopłaty do produkcji ekologicznej w regionach funkcjonalnych obszarów wiejskich Dolnego Śląska, Rocz. Nauk. SERiA, t. XII, z. 2.
 6. Gozdowski D., Sarnborski S., Storna S. 2007: Rolnictwo precyzyjne, SGGW, Warszawa.
 7. Granstedt A., Tyburski J. 2006: Współczesne europejskie systemy rolnicze, [W:] Fragm. Agron., nr 2, s. 72-95.
 8. Grykień S. 2005: Bariery rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, [W:] E. Pałka (red.), Funkcje obszarów wiejskich, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.
 9. Grzybek A. 2008: Zapotrzebowanie na biomasę i strategie energetyczne jej wykorzystania, Studia i Raporty, IUNG-PIB, z. 11, Puławy.
 10. Jachymek M. 2008: Inwestycje w odnawialne źródła energii, [W:] Możliwości wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w wybranych politykach UE, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 11. Jasiulewicz M. 2009: Znaczenie rolnictwa w rozwoju energetyki rozproszonej jako formy rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich, [W:] T. Komornicki T., Kulikowski R. (red.), Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym, Studia Obszarów Wiejskich, t. 18, IGiPZ PAN, Warszawa.
 12. Jasiulewicz M. 2010: Possibility of Liquid Bio-Fuels, Electric and Heat Energy Production from Biomass in Polish Agriculture, Polish Journal of Enviromental Studies, Vol. 19, No. 3, s. 483.
 13. Koepf H., Plato B. 2001: Die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise im 20. Jahrhundert. Die Entwicklungsgeschichte der biologisch-dynamischen Landwirtschaft, Verlag am Goetheanun, Dornach/Schweiz.
 14. Kolarska-Bobińska L., Rosner A., Wilkin J. 2001: Przyszłość wsi polskiej. Wizje strategie, koncepcje, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 15. Korycińska A. 2009: Stan rozwoju sektora bioenergii, Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Opole.
 16. Kozłowska A. 1999: Rolnictwo ekologiczne - czy ma szansę na rozwój? BOSS, Rolnictwo, nr 5(472).
 17. Krzyżanowska K. 2009: Możliwości dofinansowania inwestycji z zakresu produkcji biogazu rolniczego z PROW na lata 2007-2013, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Opole.
 18. Kuś J. 2002: Systemy gospodarowania w rolnictwie, IERiGŻ-PIB,Warszawa 2002, s. 119-126.
 19. Kwiatkowski J. 2012: Polska moda na gospodarstwa ekologiczne, Ekologia i Rynek, www.ekologiairynek.pl/agrobiznes/162-polska-moda-na-gospodarstwa-ekologiczne, dostęp 22.04.2012.
 20. Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce do roku 2020. 2007: Badania IEO. Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa.
 21. Perspective Analysis of Agricultural Systems. 2005: European Commission, Directorate General Joint Research Centre, Brussels, Luxembourg.
 22. Perspective Analysis of Agricultural Systems. 2005. Technical Report EUR 21311, Brussels, Luxembourg. European Commission, Directorate General Joint Research Centre.
 23. Rozporządzenie Rady WE 2012/2006 z 19.12.2006 r.
 24. Schumpeter J. 1912: Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, Duncker und Humblot, Berlin.
 25. Sołtysiak U. 1993: Rolnictwo ekologiczne - historyczny przegląd metod, [W:] Rolnictwo ekologiczne od teorii do praktyki, Stowarzyszenie EKOLAND, Stiftung LEBEN & UMWELT, Warszawa.
 26. Stachowicz T. (red.). 2008: Prowadzenie gospodarstw ekologicznych, Radom.
 27. Stafford J.V. 2000: Implementing precision agriculture in the 21st century, Journal of Agricultural Engineering Research, No. 76.
 28. Stankiewicz D. 2001: Rolnictwo ekologiczne, Informacja nr 673.
 29. Tabo S., Szczuka M. 2012: Charakterystyka wyposażenia technicznego i technologii uprawy roli w gospodarstwach ekologicznych, [W:] Aagricultural Engineering, z. 2(137), t. 2, s. 295-302.
 30. Vogt, G. 2000: Entstehung und Entwicklung des ökologischen Landbaus, Ökologische Konzepte, SÖL, Bad Dürkheim.
 31. Wójcik G. 2011: Znaczenie i uwarunkowania innowacyjności obszarów wiejskich w Polsce, Wiadomości Zootechniczne, R. XLIX, 1, s. 161-168.
 32. www.arimr.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu