BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kagan Adam (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Zbyt produktów realizowany w formie kontraktów przez przedsiębiorstwa rolne
Disposal of Products in the Form of Contracts Implemented by the Agricultural Enterprises
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 138-143, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rolne, Strategia zbytu, Planowanie strategiczne, Koordynacja gospodarcza
Agricultural enterprises, Market strategy, Strategic planning, Economic coordination
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono różne rodzaje form koordynacji przedsiębiorstw rolnych z odbiorcami produktów rolnych oraz ich wpływ na zakres kontroli zasobów produkcyjnych. Analiza próby o charakterze panelowym pozwoliła stwierdzić, że zakładana hipoteza o wzroście udziału produktów sprzedawanych w ramach kontraktów została sfalsyfikowana dla produkcji roślinnej, a potwierdzona jedynie dla produkcji zwierzęcej. Pomimo okresowego spadku liczby przedsiębiorstw zawierających z wyprzedzeniem umowy o sprzedaży produktów, w przyszłości przewidywane jest objęcie formalną koordynacją zbycie niemal całej produkcji zwierzęcej w badanej zbiorowości. Wsparcie producentów głównie za pomocą dopłat bezpośrednich, znaczne okresowe wahania cen produktów roślinnych, stan i zakres inwestycji w powierzchnię przechowalniczą w przedsiębiorstwach rolnych nie sprzyjają procesowi koordynacji działań z odbiorcami w zakresie tego działu produkcji. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the types of forms co-ordination of agricultural enterprises with buyers of agricultural products and their impact. It also shows the impact on the scope of control of productive resources. Analysis of a panel trying to establish that the assumed hypothesis of an increase in the share of products sold under the contract has been confirmed only for the animal department, it has been falsified for plant production. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Glasson R. 1973: Goals and values of farmers, Journal of Agricultural Economics, Vol. 24, no. 3, s. 521-542.
  2. Guzewicz W., Kagan A., Zdzieborska M. 2006: Procesy dostosowawcze w wielkoobszarowych gospodarstwach popeegerowskich (lata 2002-2005), IERiGŻ-PIB, RPW 2005-2010, nr 46, Warszawa, s. 49-50.
  3. Kagan A. 2011: Efektywność produkcyjno-ekonomiczna przedsiębiorstw rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek w których prawa z udziałów wykonuje agencja na tle procesów restrukturyzacji, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 21-28.
  4. Kagan A. 2012: Pomnażanie wartości właścicielskiej jako funkcja celu wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolnych, Zag. Ekon. Roln., nr 2, Warszawa, s. 49-66.
  5. Mortis G., Nosecka B., Seremak-Bulge J. 2010: Monitorowanie oraz analiza zmian polskiego łańcucha żywnościowego. Synteza z realizacji tematu III, IERiGŻ-PIB, RPW 2005-2010 nr 179, Warszawa, s. 20-22.
  6. Porter M.E. 1992: Strategia konkurencji. Metoda analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa, s. 293-314.
  7. Romanowska M. 2009: Planowanie Strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, s. 128-141.
  8. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H. 2007: Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007, s. 23-26.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu