BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czech Artur (Bialystok University of Technology, Poland)
Tytuł
Application of Chosen Normalization Methods in the Process of Construction of Synthetic Measure in Indirect Consumption Research
Zastosowanie wybranych formuł normalizacyjnych w procesie budowy miernika syntetycznego w badaniach konsumpcji w ujęciu pośrednim
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2014, vol. 3, t. 302, s. 231-239, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Multivariate Statistical Analysis. New methods and innovative applications
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Normalizacja, Syntetyczny miernik konsumpcji
Consumption, Normalization, Synthetic meter of consumption
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Praca ma na celu poszukiwanie najwłaściwszej metody normalizacji finalnego zestawu cech diagnostycznych do badań konsumpcji w ujęciu pośrednim z użyciem ocen syntetycznych. Analizie poddano wybrane formuły normalizacyjne (standaryzacja, unitaryzacja, przekształcenie ilorazowe) zarówno w ujęciu klasycznym i pozycyjnym z zastosowaniem różnych sposobów konstrukcji wielowymiarowego wektora medianowego (mediana brzegowa i Webera). Wykorzystanie pojęcia mediany wielowymiarowej jest bardzo istotne w przypadku uwzględnienia w analizie przestrzennej obiektów badania o nietypowych wartościach cech diagnostycznych (postulat oddzielnego traktowania Warszawy w analizach w ujęciu województw). Istnienie tego typu jednostek powoduje występowanie asymetrii rozkładu, co ma bardzo istotny wpływ na wynik porządkowania liniowego zbioru obiektów podanych analizie. Zastosowanie mediany Webera dodatkowo pozwala na uwzględnienie interakcji w zbiorze zmiennych diagnostycznych, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia prowadzonych analiz ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of this paper is to find the most effective method for the normalization of a final set of diagnostic variables for indirect consumption research with the use of synthetic consumption measures. The chosen normalization methods (standardization, unitarization and ratio transformation) were analyzed, both in the classical and the order approaches, with the use of different methods for multidimensional median vector construction (border and Weber median). Implementation of the multidimensional median construction is very important in the case of research objects with atypical characteristics of diagnostic variables (a separate analysis of Warsaw area in the Mazowieckie Voivodeship). This kind of research units can cause asymmetry in empirical distribution of diagnostic variables which has a significant impact on the result of the linear order set of research objects. Additionally, implementation of the Weber median allows for considering the interactions in a set of diagnostic variables, which is crucial from the point of view of economic analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel D. A. (2000), Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa, p. 737-742.
 2. Domański Cz., Pruska K., Wagner W. (1998), Wnioskowanie statystyczne przy nieklasycznych założeniach, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, p. 181-186.
 3. Dębkowska K., Jarocka M. (2013), The impact of the methods of the data normalization on the result of linear ordering, Methods and applications of multivariate statistical analysis, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 286, p. 181-188.
 4. Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, nr 4, p. 307-326.
 5. Lira J., Wagner W., Wysocki F. (2002), Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocechowych, Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu, Internetowa Oficyna Wydawnicza Centrum Statystyki Regionalnej, Akademia Ekonomiczna, Wrocław, p. 87-99.
 6. Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa, p. 36-42.
 7. Słaby T. (2006a), Statystyczny pomiar konsumpcji, in: M. Janoś-Kresło i B. Mróz (edit.), Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, Wyd. SGH, Warszawa, p. 81.
 8. Słaby T. (2006b), Konsumpcja, Eseje statystyczne, Difin, Warszawa, p. 117-131.
 9. Słaby T., Czech A. (2011), Zróżnicowanie regionalne konsumpcji w ujęciu pośrednim - ujęcie statyczne i przestrzenno-czasowe, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH, Warszawa, p. 7-22.
 10. Stanisz A. (2006), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, Tom 1. Statystyki podstawowe, StatSoft, Kraków, p. 392-398.
 11. Walesiak M. (2011), Uogólniona miara odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R, Wyd. UE, Wrocław, p. 18-21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu