BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłosiewicz-Górecka Urszula (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie)
Tytuł
Strategie przedsiębiorstw handlowych w okresie chwiejnego ożywienia gospodarczego
Trade Enterprises' Strategies in the Period of Unsteady Boom
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 549-560, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Słowa kluczowe
Strategia przedsiębiorstwa, Handel, Ożywienie gospodarcze
Corporation strategies, Trade, Economic revival
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Streszczenie Problemem przedsiębiorstw funkcjonujących w sferze handlu jest silna konkurencja w warunkach zagęszczania się przestrzeni rynkowej, nasilająca się przewaga podaży nad popytem na poszczególnych rynkach towarów i usług, szybkie zmiany w preferencjach konsumentów, coraz częstsze pojawianie się nowych firm szybko zdobywających kluczowe pozycje na rynku i konieczność szybkiej reakcji na zachodzące zmiany w otoczeniu. Powtarzające się cykliczne okresy dobrej i złej koniunktury zwiększają niepewność i ryzyko - które wprawdzie jest nierozerwalnie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, ale wobec nieprzewidywalnej przyszłości i czynników, jakie ją kształtują - utrudniające zarządzanie firmą handlową. W tej sytuacji rośnie znaczenie umiejętności ograniczania ryzyka przy zastosowaniu odpowiednich strategii. Celem niniejszego artykułu jest nie tyle opis wykorzystywanych strategii, ile przedstawienie postaw małych firm handlowych oraz sieci wobec zarządzania firmą w warunkach szybko zmieniającego się otoczenia i narastającej niepewności. (abstrakt autora)

The problem for the enterprises operating in the trade sphere are: a strong competition under the conditions of ever growing market density, growing advantage of supply over demand in individual markets for goods and services, quick changes in consumers' preferences, more and more frequent emergence of new companies quickly winning the key positions in the market and the need for a quick reaction to the occurring changes in the environment. The repeating cyclical periods of good and bad business situation increase uncertainty and risk, which, to be sure, is inseparably related to carrying out business activities but, in face of unforeseeable future and factors, which shape it, hinders trade company management. In this situation, there is growing importance of the capability to limit the risk with the use of relevant strategies. The objective of the paper is not so much description of the strategies used as presentation of attitudes of small commercial firms and chains towards company management under the conditions of quickly changing environment and growing uncertainty.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. R. Boruc, Fuzja na szczycie szansą dla niezależnych detalistów, "Poradnik Handlowca" 2011, nr 2, s. 20, 22, 24.
  2. A. Kujawińska, E. Więcek-Janka, Źródła przewagi konkurencyjnej mikroprzedsiębiorstw rodzinnych, [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku, red. G. Rosa, A. Smalec, L. Gracz, Zeszyty Naukowe nr 595, Ekonomiczne Problemy Usług nr 55, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 59-67.
  3. K. Mazurek-Łopacińska, Kierunki działań marketingowych przedsiębiorstw w obliczu kryzysu, w: Wyzwania zarządcze w zmieniającym się otoczeniu. Księga jubileuszowa z okazji 80. rocznicy urodzin prof. zw. dr. hab. Mariana Strużyckiego, red. A. Skowronek- Mielczarek, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 236-237.
  4. M. Zastempowski, Instrumenty konkurowania stosowane przez MSP w dobie kryzysu finansowego, [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku..., s. 145-152.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu