BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bórawski Piotr (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Jagiełło Marcin (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Alternatywne źródła dochodu gospodarstw specjalizujących się w chowie kóz
Alternative Incomes of Farms Based on Goats' Breeding
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 45-49, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Dochody rolnicze, Hodowla zwierząt, Konkurencyjność rolnictwa
Arable farm, Farm household income, Animal husbandry, Agricultural competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było poznanie uwarunkowań rozwoju gospodarstw zajmujących się chowem kóz. Szczególną uwagę zwrócono na stan rozwoju ferm kozich, wyposażenie techniczne oraz zasoby użytków rolnych. Poznano również kierunki produkcji zwierzęcej oraz planowany przez rolników zakup zwierząt hodowlanych. Rolnicy wskazali również źródła wiedzy o prowadzonej działalności. Badania przeprowadzono w 2009 r. i wykorzystano w nich metodę wywiadu bezpośredniego oraz zastosowano kwestionariusz ankiety. Sytuacja ekonomiczna badanych gospodarstw była przeciętna. Większość badanych gospodarstw miała stabilną pozycję rynkową. Właściciele badanych gospodarstw planowali zakupić kozy, owce i inne zwierzęta w celu rozwoju produkcji. W gospodarstwach hodowano najwięcej kóz i trzody chlewnej. Wyposażenie w sprzęt mechaniczny i budynki było w opinii rolników wystarczające. (abstrakt oryginalny)

The objective of the studywas to recognize conditioning of development of farms specializing in goats production. Particular attention was paid to the state of development of goats 'farms, technical equipment and farms' area. Moreover, the directions of animal production and the plans for animals purchase were recognized. Farmers pointed outsources of knowledge about running activity. The survey was carried out in 2009 and the method of direct interview and questionnaire was used. Economic situation of surveyed farms was average. Most of the surveyed farms had stable market position. The owners of surveyed farms planned to buy goats, sheep and other animals to increase production. In the farms the breeding of goats and pigs was highest. The machinery equipment and buildings were satisfactory in farmers opinion. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bagnicka E., Słoniewski K., Łukaszewicz M. 2004: Genetyczne doskonalenie kóz mlecznych. :Prace i Materiały Zootechniczne", z. 10. Nauk. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt, Polska Akademia, Jastrzębiec, 5-12.
  2. Bórawski P. 2010a: Konkurencyjność gospodarstw rolnych posiadających alternatywne dochody rolnicze. "Rocz. Nauk. SERiA", t. XII, z. 3. Warszawa, 33-36.
  3. Bórawski P. 2010b: Wykorzystanie teorii lokalizacji Johanna Heinricha von Thünena do oceny efektywności gospodarstw z alternatywnymi dochodami. "Rocz. Nauk Roln.", seria G, t. 97, z. 2, Warszawa, 176-182.
  4. Dubeuf J.P., Morand-Fehr P., Rubio R. 2004: Situation, changes and future of goat industry around the world. Small Ruminant Research, 51, 165-173.
  5. Krzyżewski J., Strzałkowska N. 2005: Nisza rynkowa. "Farmer", 7, 16-17.
  6. Mossakowska E. 2006: Czynniki warunkujące rozwój alternatywnych źródeł dochodu na terenach wiejskich. "Zesz. Nauk. Akademii Rolniczej we Wrocławiu", Rolnictwo, LXXXVII, 540, Wrocław, 345-350.
  7. Szabo B. 2005: Rural Tourism as an Alternative Income Source for Rural Areas along the Hortobagy. Jahrbuch der Ősterreichischen Gesellschaft für Agrarőkonomie, vol. 12, 179-190.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu