BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łapińska Justyna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Funkcjonowanie przedsiębiorstw a międzynarodowa konkurencyjność czeskiej gospodarki
Functioning of Companies and International Competitiveness of the Czech Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 609-618, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Słowa kluczowe
Konkurencja, Konkurencja międzynarodowa, Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku
Competition, International competition, Enterprises functioning in the market
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Czechy
Czech Republic
Abstrakt
Według instytucji i organizacji zajmujących się badaniem konkurencyjności gospodarek Republika Czeska jest jednym z najlepiej ocenianych krajów, spośród tych, które przeszły drogę transformacji systemowej i stały się członkiem Unii Europejskiej. Twórcy rankingów konkurencyjności mają świadomość wagi czynników mikroekonomicznych. Podkreślają, że zdolność gospodarki do trwałego rozwoju i podnoszenia poziomu życia ludności jest uzależniona od konkurencyjności w obszarze działalności biznesu. W opracowaniu podjęto próbę oceny wpływu sektora przedsiębiorstw na międzynarodową konkurencyjność czeskiej gospodarki. Z przeprowadzonych analiz wynika, że kraj ten ma stosunkowo korzystne warunki do rozwoju przedsiębiorczości - Czechy są bowiem krajem o ponadprzeciętnym poziomie wolności gospodarczej. Z badań przeprowadzonych przez Światowe Forum Ekonomiczne wynika, że obszar oceny, zwany "poziomem biznesu", stanowi relatywną przewagę konkurencyjną Republiki Czeskiej.(abstrakt autora)

According to institutions and organizations dealing with the research of economy competitiveness, the Czech Republic is one of the best assessed countries, which passed the stage of system transformation and became a European Union member. Authors of competitiveness ratings are aware of the importance of micro-economy factors. They stress that the economy's ability for continual development as well as the enhancement of the people's level of life depends on the competitiveness in the area of business activity. In this study an attempt to assess the companies' sector influence on the international competitiveness of the Czech economy has been pursued. Pursuant to conducted analyses, it is evident that this country has developed comparatively beneficial conditions for business expansion. Hence, the Czech Republic is a country of a superior level of freedom of establishment. From the evaluation carried out by the WEF, it appears that the area of assessment called "business sophistication" constitutes a relative competitive advantage of the Czech Republic.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Bossak, W. Bień- kowski, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i  przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004, s. 30-44.
  2. J. Misala, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Podstawy teoretyczne, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2007, s. 21-40.
  3. M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 198-199.
  4. M.E. Porter, The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York, 1990, s. 71-72, [za:] M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń 2005, s. 32.
  5. K. Esser, W. Hillebrand, D. Messner, J. Meyer-Stammer, Systemic Competitiveness - New Challenges to Business Politics, "Economics" 1999, Vol. 59, s. 62, [za:] K. Żukrowska, Konkurencyjność systemowa w procesie transformacji. Przykład Polski, [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, red. J. Bossak, W. Bieńkowski, Instytut Gospodarki Światowej, Kolegium Gospodarki Światowej SGH, Warszawa 2001, s. 174.
  6. P. Krugman, Competitiveness: A Dangerous Obsession, "Foreign Affairs" 1994, Vol. 73, No. 2, s. 28-44.
  7. J. Meyer-Stamer, Konkurencyjność systemowa, "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 3, s. 3.
  8. J. Bossak, Teoria i metodologia. Krytyczna ocena stosowanych metod analizy, [w:] Polska. Raport o  konkurencyjności 2006. Rola innowacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, red. M.A. Weres, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, s. 260-261.
  9. E.M. Jagiełło, Strategiczne budowanie konkurencyjności gospodarki, Wyd. Poltext, Warszawa 2008, s. 45.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu