BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiełbasa Barbara (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Efektywność zasobów ludzkich i ich ocena w wybranych gospodarstwach rolniczych
The Effectiveness of Human Resources and their Evaluation in Selected Farms
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 152-157, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Zasoby ludzkie, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Arable farm, Human resources, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy była analiza zarządzania zasobami ludzkimi (zasobami pracy) w indywidualnych gospodarstwach rolniczych. Analiza efektywności wykorzystania zasobów ludzkich w gospodarstwach została wykonana przy zastosowaniu takich wskaźników jak liczba pracujących na 100 ha UR, ekwiwalent nakładu pracy rolnika i członków jego rodziny (FWU), wymiar czasu pracy członków rodziny rolniczej i pracowników najemnych (AWU) oraz produktywność pracy w stosunku do wartości osiągniętej produkcji końcowej brutto. (abstrakt oryginalny)

The paper concerns problem of human resources management (labour resources) in individual agricultural holdings (farms). The study was conducted in 60 farms. The analysis of human resource efficiency in farms was performed using such indicators as: number of employees per 100 ha of agricultural land, the equivalent of working time in FWU (family work unit), AWU (annual work unit) and finally the labour productivity in relation to the gross final production. In the farms, significant excess of labour was found, with the result in low productivity. Especially in very small farms, small and medium, which very often have problem of so-called agrarian unemployment. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BAEL. Badanie aktywności ekonomicznej ludności. 2012: GUS, Warszawa.
 2. Będzik B. 2010: Wpływ wykształcenia producentów zbóż oraz jakości gleb na wielkość plonów w województwie zachodniopomorskim, Wyd. Folia Pomer., Univ. Technol. Stetin. Oeconomica, 282 (60), s. 13-20.
 3. Bylok F., Czarnecka A. 2011: Kapitał społeczny w organizacji i regionie, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 253-264.
 4. Chyłek E.K. 2009: Znaczenie wiedzy we wzroście innowacyjności na obszarach wiejskich, Zag. Doradz. Roln., nr 1, s. 9-20.
 5. Coleman J.S. 1988: Social Capital in the Creation of Human Capital, The American Journal of Sociology, vol. 94, The University of Chicago Press, s. 95-120.
 6. Fukuyama F. 1996: Koniec historii, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań, s. 27-59.
 7. Fukuyama F. 1997: Ostatni człowiek, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań, s. 82-131.
 8. Kalinowski S. 2008: Rola kapitału społecznego w budowaniu konkurencyjności gospodarstw domowych na przykładzie ludności wiejskiej województwa wielkopolskiego, Rocz. Nauk. SERiA, t. X, z. 1, s. 128-133.
 9. Kalinowski S., Łuczka-Bakuła W. 2007: Ubóstwo ludności wiejskiej w Wielkopolsce, Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań, s. 31-57.
 10. Kłoczko-Gajewska A. 2010: Kapitał społeczny a dochód rolników indywidualnych, Rocz. Nauk. SERiA, t. XII, z. 5, s. 78-83.
 11. Kowalska M. 2011a: Charakterystyka próby badawczej, [W:] W. Knapik, M. Kowalska, (red.), Kapitał ludzki, kulturowy i społeczny a jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich województwa małopolskiego, Wyd. Eikon, Kraków 2011, s. 127-136.
 12. Kowalska M. 2011b: Zasoby ludzkie i kapitał kulturowy obszarów wiejskich województwa małopolskiego, [W:] W. Knapik, M. Kowalska (red.), Kapitał ludzki, kulturowy i społeczny a jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich województwa małopolskiego. Wyd. Eikon, Kraków, s. 136-153.
 13. Kożuch A.J. 2003: Kapitał ludzki a rozwój obszarów wiejskich, Acta Agraria Et Silvestria, Series Agraria Sekcja Ekonomiczna, vol. XL. PAN, Kraków, s. 165-174.
 14. Łuczka-Bakuła W., Orczyk J. 2008: Związki wykształcenia z cechami socjo-ekonomicznymi ludności wiejskiej w Wielkopolsce, [W:] Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego w skali lokalnej, Wyd. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok, s. 199-208.
 15. Parzonko A.J. 2009: Szkolenie jako jeden z elementów kształtowania zasobów ludzkich we współczesnych organizacjach, Media w społeczeństwie informacyjnym, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 251-269.
 16. Parzonko A.J. 2010: Zarządzanie zasobami ludzkimi jako element polityki komunikacyjnej przedsiębiorstw, [W:] Media w społeczeństwie informacyjnym, Mazowiecka Oficyna Wydawnicza, Warszawa, s. 216-225.
 17. Powszechny Spis Rolny. 2010: GUS, Warszawa.
 18. Psyk-Piotrowska E. 2009: Kapitał społeczny: partycypacja obywatelska, rozwój lokalny, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 9-19
 19. Putnam R. 1995: Bowling Alone: America`s Declining Social Capital, Journal of Democracy 6 (1), s. 65-78.
 20. Raczkowska M. 2009: Kapitał społeczny na obszarach wiejskich w Polsce, Zesz. Nauk. Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, nr 79, SGGW, Warszawa, s. 5-23.
 21. Rybak M. 2003: Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa, s. 39-54.
 22. Spychalski G. 2010: Rola kapitału intelektualnego w rozwoju polskiego agrobiznesu, Rocz. Nauk. SERiA, t. XII, z. 5, s. 220-228.
 23. Spychalski G. 2012: Kapitał społeczny jako czynnik konkurencyjności obszarów wiejskich, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 3, s. 369-373.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu