BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajewski Karol (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Specyfika zarządzania komunikacją rynkową w przedsiębiorstwach sektora mleczarskiego w Polsce
Specificity of Market Communications Management in Dairy Sector Firms in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 345-357
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Przedsiębiorstwo, Mleczarstwo
Management, Enterprises, Dairy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono ocenę komunikacji rynkowej w sektorze mleczarskim w Polsce oraz procesów zarządzania tym obszarem w przedsiębiorstwach tego sektora. Badanie przeprowadzone zostało w oparciu o analizę doświadczeń przedsiębiorstw sektora mleczarskiego na tle zachowań uczestników i potrzeb procesów komunikacji. Wymagało to zdefiniowania modelu przestrzeni komunikacji rynkowej w warunkach rynku mleczarskiego oraz określenia wzajemnych relacji uczestników tego modelu w odniesieniu do procesu przekazywania komunikatów rynkowych. Przyjęty zakres pozwolił na określenie podstawowych cech zjawisk komunikacji rynkowej oraz procesów zarządzania tym obszarem aktywności przedsiębiorstw na tle oceny oddziaływania odbiorców komunikatów i konsumentów. W badanym sektorze stwierdzono na ogół tradycyjne podejście do procesu komunikacji, ale zróżnicowane w zależności od skali przedsiębiorstw i rozwiązań organizacji tych procesów w przedsiębiorstwach oraz brak systemowego podejścia do zarządzania komunikacją rynkową w nowych warunkach rynku mleczarskiego.(abstrakt autora)

The paper presents the evaluation of market communication in dairy sector in Poland and management processes of this area in the firms from this sector. The study was conducted based on the analysis of the experience of the dairy enterprises on the background of participants' behavior and the needs of communication processes. It required defining the model of the area of market communications in the dairy market conditions and determination of the relationship of participants of this model, with the respect to the process of communication with the market. The adopted scope allowed determining the basic features of the market communication and processes of management of this area of business activity on the background of interactions of communication audiences and consumers. There is discovered in the analyzed sector generally the traditional approach to communication, but it varies depending on the scale of enterprises and organizations of these processes in enterprises. There is also the lack of systemic approach to managing market communication in the new conditions of the dairy market.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 1 K. Krajewski, Rynek mleczarski - mechanizmy, specyfika, potrzeby komunikacji uczestników. "Przegląd Mleczarski" 2011, nr 2,
 2. R.J. Varey, Marketing Communication. Principles and practice, Routledge London & New York 2002,
 3. L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2001,
 4. B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wyd. Astrum, Wrocław 2002
 5. M. Świątkowska, H. Górska-Warsewicz, K. Krajewski, Zintegrowana komunikacja rynkowa na rynku żywności - aspekty modelowania i zarządzania, w: Komunikacja i jakość w zarządzaniu, red. T. Wawak, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, t. I, s. 251-256.
 6. J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003,
 7. M. Świątkowska, H. Górska-Warsewicz, K. Krajewski, Zarządzanie komunikacją rynkową przedsiębiorstw - organizacja, strategie, uwarunkowania, Wyd. SGGW, Warszawa 2010
 8. M.J. Sirgy, Integrated Marketing Communications, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 1998,
 9. R. Levine, Ch. Locke, D. Searls, D. Weinberger, Manifest www.cluetrain.com. Koniec ery tradycyjnego biznesu, WIG-Press, Warszawa 2000.
 10. K.W. Studnicki-Gizbert, Jak funkcjonuje rynek, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1997, s. 16.
 11. P. Copley, Marketing Communications Management. Concepts & Theories, Casus & Practices, Elsevier, London 2004,
 12. H. Górska-Warsewicz, Kształtowanie marki i jej znaczenie na rynku żywnościowym, w: H. Górska-Warsewicz, M. Świątkowska, K. Krajewski, Model zintegrowanej komunikacji rynkowej. Aspekty zarządzania produktem i marką na rynku żywnościowym, Wyd. SGGW, Warszawa 2009, s.132
 13. J. Seremak-Bulge, Kryzys gospodarczy a perspektywy polskiego mleczarstwa, "Przegląd Mleczarski" 2009, nr 12
 14. A. Skowronek-Grądziel, Znaczenie branży żywnościowej na rynku reklamy w Polsce, Roczniki Naukowe SERiA 2008, T.X, z. 4,
 15. B. Żurawik, W. śurawik, Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1996.
 16. D. Kempny, Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001.
 17. R. Lauterborn, New Marketing Litany, "Advertising Age" 1990, nr 10,
 18. K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowej. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997.
 19. J. Tkaczyk, Nowe narzędzia komunikacji - próba klasyfikacji, w: Innowacje w marketingu, Uniwersytet Gdański, Instytut Handlu Zagranicznego, Gdańsk 2005.
 20. B. Pilarczyk, Reklama jako narzędzie komunikacji masowej, w: Komunikowanie się w marketingu, red. H. Mruk, PWE, Warszawa 2004, s. 17.
 21. G. Karasiewicz, W kierunku zintegrowanej komunikacji marketingowej, w: Innowacje w marketingu. Młodzi o marketingu, Materiały konferencyjne Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2001.
 22. H. Górska-Warsewicz, K. Krajewski, M. Świątkowska, Koncepcja zintegrowanej komunikacji rynkowej, w: Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe nr 510, Ekonomiczne Problemy Usług nr 25, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 49-57.
 23. M. Drzazga, Systemy komunikacji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006
 24. J. Trout, Trout o strategii, PWE, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu