BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuczak Aleksandra (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Zastosowanie rozmytej hierarchicznej analizy do oceny czynników strategicznych w gminie
Application of Fuzzy Hierarchical Analysis to Evaluation of Strategic Factors in Community
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 193-198, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Cele strategiczne, Analityczny proces hierarchiczny, Strategia rozwoju gminy
Strategic goals, Analytic Hierarchy Process (AHP), District development strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie możliwości zastosowania rozmytej hierarchicznej analizy (FHA) do oceny ważności czynników strategicznych (celów strategicznych i zadań) w gminie. Proponowane podejście zilustrowano przykładem dla gminy Puszczykowo w województwie wielkopolskim. W badaniach wykorzystano dane z badań ankietowych przeprowadzonych wśród radnych gminy Puszczykowo w 2012 r. Przeprowadzone badania empiryczne potwierdziły przydatność rozmytej hierarchicznej analizy do oceny ważności czynników strategicznych. Metoda ta pozwoliła na skwantyfikowanie ważności poszczególnych czynników strategicznych. Do najważniejszych celów w gminie Puszczykowo zaliczyć należy poprawę warunków życia ludności, a w następnej kolejności rozwój gospodarki. Wśród zadań najważniejsze były: utworzenie żłobka, szkolenia dla mieszkańców w ramach rozwoju przedsiębiorczości oraz dostosowanie obiektów do osób niepełnosprawnych. Zaproponowane podejście może być wykorzystane w procesie tworzenia strategii rozwojowych jednostek administracyjnych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to show the applicability of fuzzy hierarchical analysis (FHA) for evaluation of strategic factors (strategic goals and objectives) in the community. The proposed approach is illustrated by an example for the Puszczykowo commune in the Wielkopolska province. The study used data from a survey of commune councilors of Puszczykowo in 2012 year. Conducted empirical studies have confirmed the usefulness of fuzzy hierarchical analysis to evaluation of importance of the strategic factors. This method allowed us to quantify the importance of each strategic factors. In the Puszczykowo commune the most important goals were to improve the living conditions of the population and the economy. And among the most important activities were: the creation of nursery, training for the people in the business development, development of the areas not included in the development plans and adaptation of buildings to disabled persons. This method is useful at programming of development. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Broński K. 2006: Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym. Doświadczenie polskie doby transformacji (po 1989 r.), Zesz. Nauk. Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 706, Kraków.
  2. Buckley J.J., Feuring T., Hayashi Y. 2001: Fuzzy hierarchical analysis revisited, European Journal of Operational Research, 129, s. 48-64.
  3. Csutora R., Buckley J.J. 2001: Fuzzy hierarchical analysis: the Lambda-Max method, Fuzzy Sets and Systems, 120, s. 181-195.
  4. Łuczak A., Wysocki F. 2005: Wykorzystanie metod taksonometrycznych i analitycznego procesu hierarchicznego do programowania rozwoju obszarów wiejskich, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
  5. Noworól A. 2007: Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
  6. Pawłowska M. 2012: Ocena czynników strategicznych gminy Puszczykowo, Materiał źródłowy, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań.
  7. Saaty T.L. 1980: The Analytic Hierarchy Process Planning. Priority Setting. Resource Allocation, MacGraw-Hill, New York International Book Company.
  8. Strategia rozwoju miasta Puszczykowa 2009: Stowarzyszenie Partnerzy dla samorządu, Puszczykowo.
  9. Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2009-2015. 2009: Urząd Miejski, Puszczykowo.
  10. Wang J.W., Cheng C.H., Kun-Cheng H. 2009: Fuzzy hierarchical TOPSIS for supplier selection, Applied Soft Computing, 9, s. 377-386.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu