BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żarna Krzysztof (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego)
Tytuł
Partnerstwo publiczno-prywatne jako przykład alternatywnego finansowania infrastruktury transportowej w warunkach spowolnienia gospodarczego
Public-Private Partnership, as an Example of Alternative Financing of a Transport Infrastructure in the Conditions of Economic Slowdown
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 76, s. 318-325, rys., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania dla samorządów w nowej perspektywie europejskiej : VII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Finansowanie infrastruktury, Infrastruktura transportu, Rynek europejski
Public-Private Partnerships (PPP), Financing of infrastructure, Transport infrastructure, European market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego na planowane projekty nie musi skupiać się jedynie na środkach pochodzących z funduszy strukturalnych. Dodatkowymi źródłami mogą być środki pochodzące bezpośrednio z Komisji Europejskiej, atrakcyjne kredyty, dodatkowe mechanizmy wsparcia lub programy w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Jak wielokrotnie wspomniano, poziom wiedzy i zrozumienia potencjału alternatywnego finansowania infrastruktury transportowej, w tym PPP w sektorze publicznym, jest wciąż nie-wystarczający. W porównaniu z sektorem prywatnym jest to uderzająca dysproporcja. Sektor publiczny nie wykorzystuje wszystkich potencjalnych korzyści płynących ze współpracy publiczno-prywatnej i może być odpowiedzialny za większość systemowych braków i błędów w projektach, a także za niepełne wykorzystanie alternatywnych metod finansowania publicznych inwestycji w infrastrukturę. Wiele zatem należy zrobić, aby poprawić ten stan rzeczy, w którym rola organów UE, rządów, instytucji finansowych, agencji PPP, jak również doradztwa specjalistycznego jest kluczowa.(fragment tekstu)

Knowledge and understanding of the potential of alternative financing including PPPs in transport infrastructure in public sector is still insufficient. This is a striking dif-ference in comparison to private sector, the representants of which possess a good in-formation and consultancy basis and are able to support their interest effectively. The resulting asymmetry of positions does not enable public sector to draw all potential ben-efits from public-private cooperation and may also be responsible for most systemic shortfalls and failures in projects, and also for underutilization of alternative financing methods in public infrastructure investment. Much has thus to be done to improve this state of things, where the role of EU bodies, governments, financial institutions, PPP agencies as well as specialized consultancies is essential.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A Guide to Guidance, Sourcebook for PPPs, Version 2, European PPP Expertise Cen-tre, luty 2011, http://www.eib.org/epec/resources/guide-to-guidance.pdf.
  2. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Mobilising private and public investment for recovery and long term structural change: developing Public Private Partnerships, Brussels 2009, http://www.eib.org/epec/infocentre/documents/Commission%20Communication%20 on%20PPP-en.pdf.
  3. Commission adopts communication on releasing the potential of public private partnerships 2009, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1740 &format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en.
  4. Market Update, Review of the European PPP Market in 2010, European PPP Expertise Centre 2011, s. 3, http://www.eib.org/epec/resources/epec-market-update-2010-public.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu