BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Muryjas Piotr (Politechnika Lubelska), Wawer Monika (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie)
Tytuł
Business Intelligence narzędziem budowy i realizacji strategii przedsiębiorstwa
Business Intelligence as a Tool for Building and Implementation the Enterprise Strategy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 373-386, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Systemy Business Intelligence, Strategia przedsiębiorstwa
Business Intelligence systems, Corporation strategies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia możliwości zastosowania nowoczesnych koncepcji i narzędzi w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem. We wstępie zaprezentowano problemy zarządzania danymi i informacją w przedsiębiorstwie, wskazując na skutki niewłaściwej postaci danych i ich rozproszenia w aspekcie podejmowania decyzji. Jako rozwiązanie umożliwiające efektywne wykorzystanie zasobów informacyjnych w procesach decyzyjnych przedstawiono system Business Intelligence. Wskazano uwarunkowania i korzyści jego wdrożenia w przedsiębiorstwie oraz funkcjonalności systemów klasy Business Intelligence, istotne z punktu widzenia zarządzania strategicznego.(abstrakt autora)

The paper presents the possibility of using modern concepts and tools in the management of modern enterprise. At the outset the problems of data and information managing in the enterprise are presented, pointing to the consequences of the wrong form of data and their dispersion in terms of decision-making. As a solution, enabling the effective use of information resources in decision-making, the Business Intelligence is presented. The paper indicates conditions and benefits of its implementation in the enterprise and the functionality of Business Intelligence systems which are important from the viewpoint of strategic management.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Choiński, Business Intelligence, http://bi.pl/keyword/1-business-intelligence.
 2. G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002
 3. T. Elliott, Implementing a Business Intelligence Strategy. A Practical Guide to Business Intelligence Standardization, www.kormoski.com/images/bi_strategy_wp.pdf,
 4. D. Vesset, The Road to BI Success, www.sap-tv.com/bi-strategy/pdf/IDC_880_EN.pdf,
 5. D. Vesset, Worldwide Business Intelligence Tools 2009 Vendor Shares, www.sas.com/news/ analysts/IDC-BITools09VendorShares.pdf,
 6. A. Woodward, European BI Tools: 2009 Vendor Shares, www.idc.com/research/ viewdocsynopsis.jsp?containerId=LT02S.
 7. A. Woodward, European BI Tools 2010-2014 Forecast, www.idc.com/research/ viewdocsynopsis.jsp?containerId=LT03S.
 8. D. Vesset, Worldwide Business Intelligence Tools 2010-2014 Forecast: Initial Forecast in Line with Lower Expectations, www.idc.com/research/viewdocsynopsis.jsp?containerId=222688.
 9. C.M. Olszak, E. Ziemba, Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007,
 10. T. Elliott, Implementing a Business Intelligence Strategy. A Practical Guide to Business Intelligence Standardization, www.kormoski.com/images/bi_strategy_wp.pdf
 11. A. Kowalczyk, B. Nogalski, Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 2007,
 12. M. Choiński, Business Intelligence, http://bi.pl/keyword/1-business-intelligence.
 13. E. Urbanowska-Sojkin, P. Banaszyk, H. Witczak, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007
 14. www.cgi.com/sites/cgi.com/files/white-papers/cgi_whpr_39_bus_intell_e.pdf, .
 15. D. Vesset, The Road to BI Success, www.sap-tv.com/bi-strategy/pdf/IDC_880_EN.pdf,
 16. M. Nowakowski, E-biznes w przedsiębiorstwie, w: Podstawy e-biznesu, red. A. Szewczyk, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 56-57.
 17. D. Vesset, Worldwide Business Intelligence Tools 2009 Vendor Shares, www.sas.com/news/ analysts/IDC-BITools09VendorShares.pdf,
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu