BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Glińska Ewa (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Identyfikacja wyróżników tożsamości miast podlaskich - koncepcja badań
Identification of Cities Identity Markers in Podlaskie Voivodeship - the Concept of Research
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 75, s. 35-47
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: wybrane aspekty marketingu terytorialnego
Słowa kluczowe
Tożsamość miasta
Identity of the city
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Miasta, regiony i kraje na całym świecie zmagają się z efektami procesów globalizacji, a także z różnego typu wyzwaniami o charakterze ekonomicznym, kulturowym czy też społecznym będącymi ich konsekwencją. Takim wyzwaniem jest konkurencja pomiędzy jednostkami terytorialnymi. Jednym ze sposobów osiągania przewagi konkurencyjnej przez miasta i gminy jest kształtowanie rozpoznawalnego wizerunku danej jednostki w odniesieniu do określonych grup odbiorców, takich jak: mieszkańcy, inwestorzy czy też turyści. Proces budowy pożądanego wizerunku miasta musi się jednak rozpocząć od zdefiniowania tożsamości danego ośrodka, posiadającej głębokie zakorzenienie w jego faktycznych cechach i właściwościach. W powyższym kontekście celem niniejszego artykułu jest przedstawienie propozycji koncepcji badawczej, pozwalającej na zidentyfikowanie prawidłowości dotyczących wyboru wyróżników tożsamości miejskiej wykorzystywanych przez samorządy miast w województwie podlaskim w procesie zarządzania wizerunkiem podległych im jednostek terytorialnych.(abstrakt autora)

Cities, regions and countries all over the world are faced with the effects that globalization and other major economics, culture or social trends that are the globalization consequences. One of the challenges is increased competition among territorial units. Shaping a positive image of a place with regard to specific target groups, such as investors or tourists, has become one of the ways of increase of competitive position of a territorial unit. It is a matter of highest relevance to define place identity that could constitute a starting point for shaping desired image or a brand for a place. In the aforementioned context, the objective of this paper is to present the concept of research which aim is to identify the patterns in the selection of city identity markers used by municipal governments in the Podlaskie Voivodeship in Poland in the process of image management of their subordinate territorial units. The results of this project allow preparing recommendations regarding improvements and innovations in this activity area of municipal self-governments in Podlaskie Voivodeship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ph. Kotler, C. Asplund, I. Rein, D. Heider, Marketing Places Europe: Attracting Investments, Industries, Residents and Visitors to European Cities, Communities, Regions and Nations, London, Pearson Education Ltd. 1999.
 2. G.J. Ashworth, The Transition to Market Economies and Market Cities, 1997, www.lgi.osi.hu /publications/books/kimball/kimb7.pdf (20.01.2011).
 3. M. Kavaratzis, G.J. Ashworth, City branding: an effective assertion of place identity or a transitory marketing trick?, "Journal of Economic and Social Geography" 2005, Nov, Vol. 96, Iss. 5.
 4. J.M.T. Balmer, S.A. Greyser, Managing the multiple identities of the corporation, "California Management Review" 2002, Vol. 44, No. 3, s.72-86.
 5. M. Trueman, N. Cornelius, Identity and a sense of place: Accessing intangible economies to build city brands, www.brad.ac.uk/acad/ management/external/pdf/workingpapers/2008/Booklet_08-10.pdf (10.01.2011).
 6. B. Erickson, M. Roberts, Marketing local identity, "Journal of Urban Design" 1997, Feb, Vol. 2, Iss. 1, s. 35.
 7. A. Łuczak, Istota tożsamości miasta, "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 10, s. 46.
 8. T. Popławski, E. Glińska, Wyróżniki tożsamości województwa podlaskiego w opinii turystów, w: Marketing terytorialny szansą rozwoju gmin, miast i regionów, red. M. Adamowicz, Wyd. Pułaskiej Szkoły Wyższej, Biała Podlaska 2011 (w druku).
 9. E. Glińska, Socjologiczna i marketingowa koncepcja tożsamości miasta, w: Obywatelstwo i toŜsamość, red. M. Bieńkowska-Ptasznik, K. Krzysztofek, A. Sadowski, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006, s. 276.
 10. A. Stanowicka-Traczyk, Bariery w budowaniu tożsamości miasta, "Marketing i Rynek" 2007, nr 4, s. 15.
 11. E. Glińska, T. Popławski, Marketing local identity through cultural events and festivals with reference communities in Podlasie Province in Poland, w: Researching destination management, policy and planning: linking culture, heritage and tourism, CD-ROM Conference Proceeding, Leeds Metropolitan University, University of Latvia, Riga, 24-25.09.2007.
 12. M. Kavaratzis, From city marketing to city branding: Towards a theoretical framework for developing city brands, "Place Branding" 2004, Vol. 1, No. 1, s. 58-73.
 13. 16 Por. E. Glińska, Kształtowanie wizerunku miasta o funkcji turystycznej, w: Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne, Zeszyty Naukowe nr 591, Ekonomiczne Problemy Usług nr 53, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 127-136.
 14. R. Govers, F. Go, Place branding. Glocal, virtual and physical identities, constructed, imagined and experienced, Polgrave Macmillan, New York 2009.
 15. S. Anholt, Foreword, "Journal of Brand Management" (Special Issue: Nation Branding), 2002, No. 9 (4-5), April, s. 229-239.
 16. J. Gnoth, Leveraging export brands through a tourism destination brand, "Journal of Brand Management" (Special Issue: Nation Branding) 2002, No. 9 (4-5), April, s. 262-280.
 17. A. Beerli, J.D. Martin, Tourists' characteristics and the perceived image of tourists destinations: a quantitative analysis - a case study of Lanzarote, Spain, "Tourism Management" 2004, No. 25, s. 623-636.
 18. P. Van Ham, Place branding: The State of the Art, "The Annals of the American Academy of Political and Social Science" 2008, No. 616 (1), s. 126-149.
 19. A. Stanowicka-Traczyk, Instrumenty strategii kształtowania wizerunku na przykładzie miast polskich, "Studia Regionalne i Lokalne" 2007, nr 3 (29), s. 55.
 20. T.B.J. Noordman, Cultuur in de Citymarketing, Elsevier/Reed Business Publications, Hague 2004.
 21. A. Gołębicka, M. Musioł, Miasto jako marka, "Marketing w Praktyce" 2009, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu