BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłowska-Tyszko Joanna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Soliwoda Michał (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Preferencyjne metody opodatkowania dochodu rolniczego w wybranych państwach Unii Europejskiej - implikacje dla Polski
Preferential Methods of Taxation of Farm Income in the Selected EU Countries - Implications for Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 283-288, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Dochody rolnicze, Opodatkowanie, Dochód podatkowy, Podatek dochodowy, Podatek rolny
Farm household income, Taxation, Tax revenue, Income tax, Agricultural tax
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ze względu na fakt wyłączenia rolnictwa z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych istotny jest problem wyboru właściwej formy opodatkowania działalności rolniczej. Celem badań była próba oceny preferencyjnych metod opodatkowania dochodu rolniczego w wybranych krajach UE pod kątem możliwości aplikacji specjalnych rozwiązań do polskiego systemu opodatkowania rolnictwa. Do badań przyjęto w sposób celowy próbę państw UE, w których występują preferencyjne sposoby opodatkowania dochodu rolniczego (Belgię, Niemcy, Hiszpanię i Francję). Wykorzystano dane statystyki masowej, informacje internetowe oraz uregulowania prawne. Przeprowadzone analizy wykazały, że w porównywanych krajach stosuje się specjalne systemy opodatkowania dochodów rolniczych, bazujące na uproszczonych metodach szacowania dochodu rolniczego. Stwierdzono, że istnieje potrzeba reformy polskiego systemu podatkowego w kierunku zastosowania nowoczesnych konstrukcji podatkowych opartych na dochodach rolniczych, a wybór metody powinien odpowiadać polityce rolnej państwa, ukierunkowanej na realizację założonych celów. (abstrakt oryginalny)

The problem of selection of appropriate form of farm taxation seems to be crucial because by the dint of the exclusion of the agriculture from income taxation. The aim of the paper was to evaluate the methods of preferential taxation of the farm income in selected EU countries in terms of possibilities of applicationto the Polish system of the agricultural taxation. The research included a sample of selected EU countries (Belgium, Germany, Spain and France), in which the tax system farming methods preferential methods of taxation of agricultural income can be found. Statistical data, internet data and law regulations were analysed in this paper. The research showed that special system for taxing farm income(based on simplified methods of estimating agricultural income) exist in the selected countries. Moreover, there is a need to reform the Polish tax system towards the use of modern tax structure based on the agricultural income. The selection of the method should refer to the agrarian policy, aimed at achieving those objectives. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziemianowicz R. 2006: Specyfika konstrukcji podatku dochodowego obciążającego gospodarstwa rolne w Unii Europejskiej, Problemy Rolnictwa Światowego, t. XV.
  2. Ogrodnik D. 2009: Podatek rolny w krajach europejskich, Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwa, Wydawnictwo IERiGŻ-PIB, nr 3, Warszawa, s. 95
  3. Podstawka M., Pawłowska-Tyszko J. 2012: Podatek rolny a podatek dochodowy - problemy opodatkowania polskiego rolnictwa, www.ierigz.pl/download/5577-tyszko_podstawka.pdf, dostęp 10.03.2013.
  4. Przygodzka R. 2006: Fiskalne instrumenty wspierania rozwoju rolnictwa - przyczyny stosowania, mechanizmy i skutki, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 129.
  5. Smith A. 1954: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa, s. 585.
  6. Szczodrowski G. 2007: Polski system podatkowy, PWN, Warszawa, s. 32.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu