BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosiński Rafał (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Motywy wyboru metody rozliczania podatku od towarów i usług w działalności rolniczej
Motives of Choosing Accounting Method for Clearing the Value Added Tax on Agricultural Activities
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 308-312, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Podatek od wartości dodanej (VAT)
Arable farm, Value Added Tax (VAT)
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Pomorze Środkowe
Middle Pomerania region
Abstrakt
Celem opracowania było przedstawienie istoty i metod rozliczania się z podatku VAT w działalności rolniczej oraz motywów wyboru określonej metody w świetle badań ankietowych przeprowadzonych wśród gospodarstw rolnych Pomorza Środkowego. Opodatkowanie działalności rolniczej podatkiem od towarów i usług podlega szczególnym rozwiązaniom. Rozwiązania te umożliwiają zwrot podatku VAT w formie ryczałtowej lub na zasadach ogólnych jako nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Zasadnicze znaczenie w tym zakresie ma rozpiętość stawek podatku VAT pomiędzy stawką podstawową a obniżoną odnoszącą się do produkcji rolnej. Wybór metody rozliczania się z podatku VAT wpływa w istotny sposób na decyzje inwestycyjne gospodarstw rolnych oraz jest ściśle powiązany z wielkością i statusem gospodarstwa rolnego. Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych wśród gospodarstw rolnych Pomorza Środkowego przedstawiają motywy wyboru określonej metody rozliczania się z podatku VAT. (abstrakt oryginalny)

Taxation of agriculture value added tax is subject to specific solutions. These solutions enable a VAT refund in the form of a lump sum or on general principles as a surplus of input VAT. It is essential in this respect has a span of VAT rates between the basic rate and the reduced relating to agricultural production. Choice of the method of accounting for VAT significantly affect investment decisions agricultural holdings and is closely related to the size and status of agricultural holding which is confirmed by the results of survey research conducted among the agricultural holdings of Central Pomerania. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Dz.U. L 347 z 11.12.2006.
  2. Głuchowski J., Huterski R., Kołosowska B., Patyk J., Wiśniewski J. 2005: Finanse publiczne, WSB-TNOiK, Toruń, s. 94-95.
  3. Litwińczuk H. (red.). 2008: Prawo podatkowe przedsiębiorców, t. II, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa, s. 16.
  4. Rosiński R. 2012: Obciążenia fiskalne działalności rolniczej podatkiem od towarów i usług w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe nr 667, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 84.
  5. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2004 r. Nr 54, póz. 535 ze zm.
  6. Wrutniak A. 2011: Nowelizacja ustawy o podatku VAT - Zapłacimy więcej, Miesięcznik Ogólnopolski Dzierżawca, nr 1(166).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu