BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gotowska Małgorzata (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Jakubczak Anna (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Ocena porównawcza odnawialnych źródeł energii w Polsce i w pozostałych krajach UE
Comparative Assessment of Renewable Energy Sources in Poland and Other Countries of the EU
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 126-130, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Odnawialne źródła energii, Obszary wiejskie, Rozwój zrównoważony, Rozwój obszarów wiejskich
Renewable energy sources, Rural areas, Sustainable development, Rural development
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu było zweryfikowanie możliwości rozwoju pozyskiwania energii z OZE na terenach wiejskich w Polsce poprzez analizę porównawczą z pozostałymi krajami UE. Analizowano dane wtórne dotyczące ilości i struktury pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Badania objęły lata 2001-2009. Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł zwiększa się w kolejnych latach w krajach UE oraz w Polsce. Największy udział w strukturze pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych ma energia z biomasy. Wyniki badań wskazują, że rozwój sektora OZE może przyczynić się do rozwoju obszarów wiejskich, gdyż właśnie na tych terenach występuje najwięcej komponentów. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to verify the possibility of the development of renewable energy sources in rural areas in Poland by comparative analysis with other EU countries. The secondary data about resources and structure of energy production from renewable sources have been analyzed. The study included the years 2001-2009. Use of renewable energy increases in subsequent years in the EU countries and Poland as well. The biomass energy has the biggest share in the structure of energy production from renewable energy sources. The results indicate that the developing of RES sector can contribute to rural development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Carley M., Spapens P. 2000: Dzielenie się światem. Zrównoważony sposób życia i globalnie sprawiedliwy dostęp do zasobów naturalnych w XXI wieku. Wyd. Instytut na rzecz Ekorozwoju, Białystok - Warszawa, 157.
  2. Energia ze źródeł odnawialnych w 2009 r. 2010: Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa, 18.
  3. Kłodziński M., Rosner A. 1997 : Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce. Wyd. SGGW, Warszawa, 5.
  4. Korycińska A. 2009: Stan rozwoju sektora bioenergii. [w:] Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce. FAPA. Opole, 7-9.
  5. Krawiec F. 2010: Odnawialne źródła energii w świecie globalnego kryzysu energetycznego. Wybrane problemy. Difin, Warszawa, 11-12.
  6. Pazura R. 2009: Wstęp. [w:] Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce. FAPA, Opole, 5.
  7. Tytka R. 2009: Odnawialne źródła energii. Wyd. OWG, Warszawa, 16.
  8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U. 2001. Nr 62, poz. 627, art. 71 pkt 1.
  9. Ziółkowski B. 2011 : Prawne aspekty wdrażania ekoinnowacji we współczesnej gospodarce. Materiały konferencyjne pt. "Eko-Innowacje wyzwaniem dla przedsiębiorczości akademickiej", 28.04. Tuchola, 2-4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu