BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzelak Aleksander (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Związki rolnictwa z rynkiem w Polsce z perspektywy oceny bilansów przepływów międzygałęziowych
Relationships of Agriculture with Market in Poland from Perspective of the Input-Output Model
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 135-139, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Przepływy międzygałęziowe, Wspólna Polityka Rolna
Agriculture, Input−Output Model, Common Agricultural Policy (CAP)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest ocena powiązań rolnictwa z rynkiem w świetle oceny przepływów międzygałęziowych za lata: 1990, 1995, 2000 i 2005. Stwierdzono pogorszenie pozycji rolnictwa w przepływach międzygałęziowych i tym samym osłabienie tego sektora w zakresie procesów reprodukcji oraz przemian strukturalnych w okresie 1990-2000. Po integracji z UE odnotowano poprawę sytuacji rolnictwa z perspektywy aktywniejszego uczestnictwa w mechanizmie przepływów międzygałęziowych, co związane jest ze zwiększeniem wsparcia tego sektora. Oznaczać to by mogło, że instrumenty WPR sprzyjają intensyfikacji przepływów międzygałęziowych rolnictwa z otoczeniem (w tym zwłaszcza ze sferą zaopatrzenia i przetwórstwem spożywczym). Może to także wiązać się ze wzrostem integralności w ramach gospodarki żywnościowej. Można przypuszczać, iż z uwagi na to, że mechanizm przepływów międzygałęziowych w coraz większym zakresie determinowany jest przez procesy globalne, sytuacja w rolnictwie będzie coraz bardziej stymulowana sytuacją w otoczeniu. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the article was the evaluation of relationships of agriculture with market from the perspective of the input-output model for year: 1990, 1995, 2000 and 2005. One has stated the weakness of position of agriculture in input-output streams of economy, as well as in range of reproduction process and structural changes in period 1990-2000. In turn after integration with the EU one has noticed improvement of situation of agriculture in context of more active participation in mechanism of input-output streams, what is connected with enlargement of support of this sector. It would mark that the tools of the CAP favor of the intensification of streams of agriculture with other sectors (in this especially with sphere of supply and the food processing), what can mean growth of integrality in ronge of food economy. One can also suppose, that because of the fact that mechanism of input-output in more and more larger range is determined by processes of globalization, the situation in agriculture will be more and more connected with global phenomena. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bilanse przepływów międzygałęziowych za lata 1990-1995 i 1999: GUS, Warszawa.
  2. Czyżewski A. 2001: Rola polityki makroekonomicznej w kształtowaniu warunków zrównoważonego rozwoju rolnictwa. [w:] Współczesne problemy agrobiznesu w Polsce (red. A. Czyżewski). Zesz. Nauk. AE w Poznaniu, 13.
  3. Czyżewski A., Grzelak A. 2009: Możliwości oceny rozwoju rolnictwa w warunkach globalnych z zastosowaniem tabeli przepływów międzygałęziowych. Rocz. Nauk. SERIA, t. XI, z. 2, 43-48.
  4. Czyżewski A., Helak K. 1991 : Przekształcenia w kompleksie gospodarki żywnościowej w Polsce. Wieś i Rolnictwo, 3, 57.
  5. Grzelak A. 2008: Związki gospodarstw rolnych z rynkiem w Polsce po roku 1990. Próba określenia intensywności i efektywności. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
  6. Lonc T. 1985: Związki rolnictwa z gospodarką narodową na początku lat 1980-tych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 6, 27.
  7. Mrówczyńska A. 2009: Przepływy materiałowe w sektorze rolno-żywnościowym w Polsce i w Niemczech w latach 1995-2004. [w:] Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki żywnościowej (red. A. Borowska, A. Daniłowska). Wyd. SGGW, Warszawa.
  8. Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2001 i 2005 roku. 2004 i 2009: GUS, Warszawa.
  9. Tomaszewicz Ł. 1994: Metody analizy input-output. PWE, Warszawa, 34-52.
  10. Woś A. 2000: Rolnictwo polskie 1945-2000. Porównawcza analiza systemowa. IERiGŻ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu