BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fudaliński Janusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych), Pawlak Krzysztof (Johnson & Johnson Switzerland)
Tytuł
Rola innowacyjności działu zakupów w kształtowaniu poziomu konkurencyjności firm globalnych
Innovation Management in Procurement Processes in International Corporations - Institutional Approach
Źródło
Przegląd Organizacji, 2014, nr 11, s. 10-16, tab., rys., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Korporacje międzynarodowe, Rozwój przedsiębiorstwa, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Innowacyjność przedsiębiorstw, Łańcuch dostaw, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Koszty innowacji
International corporation, Enterprise development, Enterprise competitiveness, Enterprise innovation, Supply chain, Supply Chain Management (SCM), Costs of innovation
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule podjęto się próby wskazania, pojawiającego się od niedawna w praktyce biznesowej, nowego nurtu, dotyczącego obszaru zarządzania łańcuchem dostaw korporacji międzynarodowych, związanego ze specyfiką roli działu zakupów oraz poziomu ich innowacyjności. Wraz z globalizacją łańcuchów dostaw oraz zaostrzającą się konkurencją, w której innowacje i ich komercjalizacja stają się coraz bardziej istotne z punktu widzenia konkurencyjności firmy, podjęcie dyskusji nad nową formułą roli działu zakupów zyskało na znaczeniu. Jednocześnie funkcja tej jednostki powinna wykazywać się koherentnością z nowymi wyzwaniami, adekwatnymi do specyfiki zarządzania innowacjami w środowisku globalnych łańcuchów dostaw. Wydaje się, że temat ten jest istotny do podjęcia zarówno przez środowisko akademickie, jak i przedstawicieli praktyki biznesowej, gdyż obecny stan wiedzy w tym zakresie nie należy do bardzo rozbudowanych, a ma coraz większe znaczenie biznesowe. (abstrakt oryginalny)

The article attempts to indicate a new stream, appearing recently in business practice, concerning the area of supply chain management in international corporations, related to the specific role of the purchasing department and the level of innovativeness in these companies. Along with globalization of supply chains and sharpening competition, in which innovations and their commercialization are more and more important from the point of view of competitiveness, it seems relevant to start discussion on the new formula of the role of the purchasing department. At the same time the function of this unit should show coherence with new challenges, adequate to the specific nature of innovations management in the global supply chain environment. It seems that this subject should be tackled by both the academic environment and representatives of business practice, as the present knowledge in this field is not very extensive, at the same time having an increasing importance in business. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Tom i Ahonen Almanac 2012 - Mobile Telecoms Industry Review.
 2. BROWN J., Procurement in New Product Development, The Aberdeen Group, Inc., Boston 2006.
 3. BUŁA P., FUDALIŃSKI J., The Chaos Theory in Managing an International Company; Example of PKN Orlen, "Review of General Management" 2010, Vol. 12, Iss. 2.
 4. CASSAGE A., Entrepreneurial Risk, Investment, and Innovation, "Journal of Financial Economics" 2012, Vol. 106.
 5. CHRISTIENSEN С., The Innovator's Dilemma, Harper- Business, New York 2011.
 6. CHRISTIENSEN С., Przełomowe innowacje, Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa 2012.
 7. ENTWISTLE S., The Pricetrax Retail Price Database in Action, http://blogs.strategyanalytics.com/prt/, data dostępu 10.10.2014 r.
 8. FUDALIŃSKI J., Problematic Aspect of Risk in SME Sector Operations on International Markets, [w:] GOŁĘBIOWSKA E. (red.), Zarządzanie - nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych w świetle badań, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2014, tom XV, z. 11, cz. II.
 9. FUDALIŃSKI J., The Issues of Shaping the Procurement Function in the Sector of Non-profit Organizations - Fiction or Challenge and a Real Problem? [w:] TECZKE J., BUŁA P., GROSU V. (red.), Management Science in Transition Period in Moldava and Poland Processes and Structure in the Time of Destabilization, International Management Fundation, Cracow University of Economics, Cracow 2014.
 10. FUDALIŃSKI J., Perspektywy rozwoju zarządzania społecznego w sektorze organizacji non profit w Polsce, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.
 11. GELDERMANN C.J., WEELE A., Purchasing Portfolio Models: A Critique and Update, "The Journal of Supply Chain Management" 2005, Vol. 41.
 12. LEIGHT Т., Effective Change, Twenty Ways to Make it Happen, Institute of Personal Management, London 1991.
 13. LUECKE R., Managing Creativity and Innovation, Harvard Business Essentials, Harvard Business School Publishing, Boston 2003.
 14. LYSONS K., FARRINGTON В., Purchasing and Supply Chain Management, Pearson Education, Boston 2005.
 15. MONCZKA R" Innovation Sourcing: Contributing to Company Competitiveness, CAPS Research, New York 2011.
 16. NOWAK-FAR A., Globalna konkurencja, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa-Poznań 2000.
 17. Podręcznik Oslo: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wydanie trzecie, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich 2005.
 18. SCHUMPETER J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 19. SCHUMPETER J.A., The Theory of Economic Development, Cambridge 1934.
 20. VILKO J., RITALA P., EDELMANN J., On Uncertainty in Supply Chain Risk Management, "International Journal of Logistics Management" 2014, Vol. 25.
 21. WACH К., Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwój przez umiędzynarodowienie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 22. WAGNER S., Open Innovation: How to Integrate Suppliers in the Innovation Process? "Supply Chain Management" 2013, Vol. 13, No. 3.
 23. WEELE van A., Purchasing & Supply Chain Management, Thomson Learning, Boston 2004.
 24. WAWRZYNIAK В., Odnawianie przedsiębiorstwa па spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa 2000.
 25. Top Management Issues Radar 2012, European Aerospace & Defence Industry, Roland Berger, http://www.rolandberger.com/media/pdf/Roland_Berger_AD_Top_Management_Issue_Radar_20120906.pdf, data dostępu 15.01.2015 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu