BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Molenda Michał (Politechnika Śląska)
Tytuł
Wybrane problemy planowania i realizowania wewnętrznych audytów systemu zarządzania jakością
Selected Problems of Planning and Execution of QMS Internal Audits
Źródło
Przegląd Organizacji, 2014, nr 11, s. 16-22, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
System zarządzania jakością, Audyt wewnętrzny, Planowanie w przedsiębiorstwie, Badanie przedsiębiorstw, Badania ankietowe, Wyniki badań
Quality management systems, Internal audit, Enterprise planning, Enterprises study, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule opisano problematykę audytowania systemu zarządzania jakością (SZJ). W pierwszej części artykułu opisano problematykę planowania audytów wewnętrznych. Opierając się na badaniach literaturowych oraz doświadczeniach praktycznych autora, szczegółowo opisano proces przygotowania programu audytów, w tym między innymi, kwestie ustalenia zakresu audytu i doboru kryteriów audytu. Druga część artykułu została poświęcona problematyce skuteczności auditów wewnętrznych, która jest wynikiem procesu planowania audytów i przestrzegania zasad audytowania. Część tę opracowano w oparciu o krytyczną analizę wyników badań empirycznych przeprowadzonych w 2012 r. w jednym z dużych przedsiębiorstw przemysłowych działającym na terenie Polski. Dzięki wynikom badań możliwe było sformułowanie rekomendacji, które w założeniu mają przyczynić się do zapewnienia skuteczności proces audytowania SZJ. Opisane rekomendacje mają, w szczególności na celu uniknięcie błędów i problemów występujących podczas audytowania SZJ. (abstrakt oryginalny)

This paper describes the issue of auditing of the quality management system (QMS). The first part of the paper describes the issue of planning internal audits. Based on the research literature and practical experience of the author, the article describes in detail the process of preparing the audit program, including, inter alia, the issues of determining the scope of the audit and the selection criteria for the audit. The second part of the article is devoted to the issue of the effectiveness of internal audit, as a result of the audit planning process and respect for the principles auditing. This part of the paper is based on a critical analysis of the results of empirical studies carried out in 2012 in one of the large industrial companies operating in Poland. With the results of the study it was possible to formulate recommendations which should ensure the effectiveness of the audit process of QMS. The recommendations are, in particular, to avoid errors and problems encountered during the QMS auditing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. FAJCZAK-KOWALSKA A., MIŁOSZ P., Istota audytu w procesie wdrażania ISO 9001:2008, "Problemy Jakości", sierpień 2011.
 2. GODULA Т., Audytowanie metoda podejścia procesowego, "Problemy Jakości", sierpień 2008.
 3. KLENIEWSKI A., Utrzymanie systemu a wartość dodana, "Problemy Jakości", lipiec 2010.
 4. KROMER В., RYCHŁY-LIPIŃSKA A., Audit wewnętrzny w ujęciu procesowym, "Problemy Jakości", sierpień 2009.
 5. LIGARSKI M.J., Podejście systemowe do zarządzania jakością w organizacji, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 6. MICHALAK A., Audity - doskonalenie systemów zarządzania, cz. 3, "Problemy Jakości", styczeń 2009.
 7. MIDOR K., Rola audytów w Systemie Zarządzania Jakości. Studium przypadku, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Wyd. PSZW, Bydgoszcz 2011.
 8. MOLENDA M., Wpływ kryzysu gospodarczego na skuteczność systemu zarządzania jakością, [w:] BIAŁY W., ZASADZIEŃ M. (red.), Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Wspomaganie zarządzania systemami produkcyjnymi, Wyd. PA NOVA, Gliwice 2013.
 9. NICHOLS A., NQA, http://www.nqa-usa.com/resources/ articles_detail?id=39, data dostępu 8.10.2014 r.
 10. Polska Norma PN-EN ISO 19011:2012 - Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania.
 11. Polska Norma PN-EN ISO 9000:2006 - Podstawy i terminologia.
 12. Polska Norma PN-EN ISO 9001:2009 - Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
 13. WOLNIAK R., Parametryzacja kryteriów oceny poziomu dojrzałości systemu zarządzania jakością, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.
 14. ISO/TC 176/SC 2/N 544R3 - Guidance on the concept and use of the Process Approach for management systems, http:// www.iso.org/iso/04_concept_and_use_of_the_process_ approach_for_management_systems.pdf, data dostępu 16.01.2015 r.
 15. ISO/DIS 9001 - Quality management systems - Requirements. http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_ detail_ics.htm ?csnumber=62085, data dostępu: 16.01.2015 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu