BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Abramczuk Łukasz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Wpływ kosztów bezpośrednich na wyniki ekonomiczne produkcji mleka w gospodarstwach
The Impact of Direct Costs on the Economic Results of Milk Production
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 11-15, tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja mleka, Koszty, Nadwyżki produkcyjne, Wynik finansowy
Milk production, Costs, Surplus production, Financial performance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była analiza zmian, które zaszły w poziomie i strukturze kosztów bezpośrednich, a także w wynikach ekonomicznych produkcji mleka w gospodarstwach uczestniczących nieprzerwanie w badaniach w dwóch latach. Analizie porównawczej poddano poziom produkcji, poniesionych nakładów i kosztów. Porównano także dochód na poziomie nadwyżki bezpośredniej bez dopłat. W pracy wykorzystano dane empiryczne o działalności "krowy mleczne" zgromadzone w Systemie Zbierania Danych o Produktach Rolniczych AGROKOSZTY w 2006 i 2009 r. Dla pokazania zmian jakie zaszły w badanym okresie, wyniki badań zaprezentowano w układzie tabelarycznym średnio dla całej badanej zbiorowości gospodarstw oraz w podziale na skrajne grupy wyodrębnione pod względem wysokości nadwyżki bezpośredniej. Stwierdzono, że w 2009 r. sytuacja ekonomiczna gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka uległa pogorszeniu. Ocenia się, że wzrost kosztów bezpośrednich, szczególnie wyraźny w grupie gospodarstw o najniższym poziomie nadwyżki bezpośredniej wiązał się z dążeniem do uzyskania wyższej mleczności krów. Niestety koszty poniesione na zakup większej ilości pasz treściwych nie zostały w pełni pokryte przez przychody ze sprzedaży mleka. (abstrakt oryginalny)

The aim of study was to investigate the changes that have occurred in the level and structure of direct costs, and the economic results of milk production on farms participating in the study in two consecutive years. Comparative analysis was the level of production, expenses and costs incurred was made. Gross margin without subsidies was also compared. The paper is based on empirical data on the activities of "dairy cows" collected in the Data Collection on Agricultural Products AGROKOSZTY in 2006 and 2009. To show the changes, which have occurred over the period, results are presented in tables average for the whole population of farms and by the extreme groups distinguished in terms of the amount of gross margin. It was found that in 2009 the economic situation of farms specializing in milk production has deteriorated. It is estimated that the increase in direct costs, particularly in the group of households with the lowest gross margin, was associated with the desire to obtain a higher milk yield of cows. Unfortunately costs incurred for the purchase of larger quantities of fodder are not fully covered by revenues from the sale of milk. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Balcerak M., Śmigielska D. 2010: Ekonomiczne aspekty hodowli bydła mlecznego, Publikacja online [www.zdrowakrowa.pl/ekonomiczne_aspekty_hodowli_bydla_mlecznego2.php], dostęp 1.03.2012.
  2. Powszechny Spis Rolny 2010. 2012: Zwierzęta gospodarskie i wybrane elementy metod produkcji zwierzęcej, GUS, Warszawa, s. 45.
  3. Rocznik statystyczny RP. 2005, 2008, 2012: GUS, Warszawa.
  4. Skarżyńska A. 2013: Możliwość realizacji dochodu na poziomie parytetowym przez gospodarstwa specjalizujące się w produkcji mleka w Polsce, Journal of Central European Agriculture.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu