BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ambroziak Łukasz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego Polski i wybranych nowych państw członkowskich na rynku UE -15
Competitiveness in Agro-Food Exports of Poland and Selected EU New Member States on the EU-15 Market
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 21-26, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Eksport produktów rolnych, Konkurencyjność eksportu, Analiza konkurencyjności
Agricultural exports, Export competitiveness, Competitive Intelligence (CI)
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem opracowania była ocena pozycji konkurencyjnej oraz zmian konkurencyjności eksportu rolno-spożywczego wybranych pięciu nowych państw członkowskich UE (Czech, Litwy, Polski, Słowacji i Węgier) po 2004 r. Dokonano tego na podstawie wskaźnika ujawnionych przewag komparatywnych (RCA), wskaźnika pokrycia importu eksportem (TC) oraz sumarycznego wskaźnika pozycji konkurencyjnej bazującego na obu wyżej wymienionych wskaźnikach. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż najsilniejszą pozycję konkurencyjną w eksporcie produktów rolno-spożywczych do państw UE-15 miały Polska i Węgry, a w mniejszym stopniu Litwa. Mimo poprawy, nie udało się nadal osiągnąć przewag konkurencyjnych Czechom i Słowacji. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to analyse the competitive position and its changes in agro-food exports of five EU new member states (the Czech Republic, Lithuania, Poland, Slovakia, and Hungary) to the EU-15 countries after 2004. To make an assessment, the following trade indices have been used: the trade coverage index (TC), the index of revealed comparative advantage (RCA) and complex index of competitiveness being a combination of two former indices. The research results suggest that the strongest competitiveness position in agro-food exports to the UE-15 market held Poland, Hungary and partly Lithuania. On the contrary, the Czech Republic and Slovakia haven't reached revealed comparative advantage in agro-food exports after their EU accession. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ambroziak Ł. 2009: Analiza zmian w handlu artykułami rolno-spożywczymi nowych państw członkowskich po akcesji do Unii Europejskiej, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  2. Ambroziak Ł., Szczepaniak I. 2009: Ocena wskaźnikowa konkurencyjności handlu produktami rolno-spożywczymi, [W:] I. Szczepaniak (red.), Ocena konkurencyjności polskich producentów żywności po akcesji do Unii Europejskiej (synteza), IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  3. Ambroziak Ł., Szczepaniak I. 2011: Wskaźnikowa ocena konkurencyjności handlu produktami rolno-spożywczymi, [W:] I. Szczepaniak (red.), Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (1), IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  4. Ambroziak Ł., Szczepaniak I. 2012: Wskaźnikowa ocena konkurencyjności handlu produktami rolno-spożywczymi, [W:] I. Szczepaniak (red.), Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (2), IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  5. Baza danych World Integrated Trade Solution (WITS) - Comtrade. 1996: Harmonized system.
  6. Kaliszuk E. 2009: Konsekwencje systemowe akcesji Polski do Unii Europejskiej dla obrotów towarowych, [W:] E. Kaliszuk, K. Marczewski (red.), Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na stosunki gospodarcze Polski z zagranicą, IBRKK, Warszawa.
  7. Misala J. 2005: Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu