BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Augustyńska-Grzymek Irena (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Regionalne zróżnicowanie sytuacji ekonomicznej rodzin uzyskujących dochody z gospodarstwa rolnego oraz innych źródeł
Regional Differences in the Economic Situation of Families which Have Received Incomes from Farm and Other Sources
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 27-32, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Dochody gospodarstw domowych, Zróżnicowanie regionalne
Arable farm, Household income, Regional diversity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem badań była sytuacja ekonomiczna rodzin uzyskujących w latach 2005-2009 dochody z gospodarstwa rolnego oraz spoza gospodarstwa. Wykorzystano dane rachunkowości rolnej systemu FADN oraz dane z ankiet IERiGŻ-PIB o dochodach spoza gospodarstwa rolnego rodzin rolników. Celem badań była próba ustalenia zaistniałej po akcesji Polski do UE sytuacji ekonomicznej rodzin rolników z gospodarstw pogrupowanych według położenia w czterech regionach rolniczych FADN oraz czynników, które o tej sytuacji decydowały. Z badań wynika, że w najlepszej sytuacji ekonomicznej - wyznaczonej głównie poziomem ogólnego dochodu rodziny rolnika - były rodziny z gospodarstw położonych w regionie Pomorze i Mazury. Zadecydował o tym wyższy dochód z gospodarstwa rolnego, którego poziom uwarunkowany był m.in. większą w gospodarstwach tych rodzin powierzchnią użytków rolnych, wyższą wartością produkcji sprzedanej oraz większą wydajnością pracy. Sytuacja ekonomiczna rodzin rolników z pozostałych regionów była podobna, choć najniższy dochód ogółem uzyskano w regionie Małopolska i Pogórze. (abstrakt oryginalny)

The object of the study was the economic situation of families receiving in 2005-2009 income from farm and other sources. The study used data of FADN farm accounting system and data from IAFE-NRI surveys on farmers' families off-farm income. The aim of this study was attempt to describe the economic situation of farmers' families from the farms grouped according to localisation in four FADN agricultural regions and determine the factors which have decided about the situation of these families after the Polish accession to the EU. The results of the research was shown in the average for 2005-2009. The research shows that the best economic situation - determined mainly by the level of total income of farmers' family - was in families, which farms were located in the Pomorze i Mazury region. The highest income from agriculture was decisive, which level was conditioned by i.a. the largest agricultural land area, the highest value of sold production and the highest productivity of labour. The economic situation of farmers' families from other regions was similar to each other, but the lowest total income was obtained in the Małopolska i Pogórze region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Augustyńska-Grzymek I., Skarżyńska A. 2011: Stan i szanse rozwoju gospodarstw towarowych uznanych za słabe ekonomicznie, Zag. Ekon. Rol., IERiGŻ-PIB, Warszawa, nr 1, s. 81-104.
  2. Fernandez-Cornejo J., Mishra A., Nehring R., Hendricks Ch., Southern M., Gregory A. 2007: Off-farm income, technology adoption, and farm economic performance, Economic Report, no 36 from the Economic Research Service, USDA, Washington.
  3. Goraj L., Malanowska B., Osuch D., Sierański W. 2009: Opis realizacji planu wyboru próby gospodarstw rolnych dla Polskiego FADN w 2009 roku, IERIGŻ-PIB, Warszawa, s. 4-5.
  4. Kołoszko-Chomentowska Z. 2004: Kondycja ekonomiczna rodzinnych gospodarstw rolniczych, [W:] Adamowicz A. (red.), Wiejskie gospodarstwo domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, SGGW, Warszawa, nr 33, s. 197-202.
  5. Maj H. 2009: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa, Prace Geograficzne, z. 121, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 205-215.
  6. Stańko S. 2008: Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju rolnictwa, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 94, z. 2, SGGW, Warszawa, s. 65-79.
  7. Zegar J.S. 2009: Struktura polskiego rolnictwa rodzinnego pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 36-39, 139.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu