BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drożdż Jadwiga (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Konkurencyjność producentów żywności a ich sytuacja ekonomiczno-produkcyjna
The Competitiveness of Food Producers and their Production and Economic Situation
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 68-74, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł spożywczy, Konkurencyjność przemysłowa, Analiza konkurencyjności, Odporność na kryzys
Food industry, Industrial competitiveness, Competitive Intelligence (CI), Resistance to crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania było określenie siły powiązań między konkurencyjnością poszczególnych działów przemysłu spożywczego a ich wynikami ekonomiczno-produkcyjnymi. W latach 2009-2011 na rynkach zagranicznych ulokowano 57% przyrostu produkcji przemysłu spożywczego. Pomimo trudnych i zmiennych warunków gospodarczych panujących ostatnio (tzw. okres dekoniunktury), polscy producenci żywności dobrze radzili sobie na rynkach zagranicznych. Polski przemysł spożywczy wykazał dużą odporność na zjawiska kryzysowe. Jego międzynarodowa konkurencyjność oceniana jest wysoko, a w szczególności dotyczy to wybranych produktów sektora cukierniczego, owocowo-warzywnego, tytoniowego, a w mniejszym stopniu także mięsnego i mleczarskiego. Silna pozycja konkurencyjna producentów artykułów spożywczych była jednym z czynników, który umożliwiał rozwój tej gałęzi przemysłu oraz sprzyjał utrzymaniu dobrej kondycji ekonomicznej firm spożywczych. Potwierdza to wskaźnik korelacji między miernikami konkurencyjności oraz ROE i dynamiką produkcji sprzedanej. Większa była jednak siła powiązań konkurencyjności z wynikami produkcyjnymi niż ekonomicznymi. (abstrakt oryginalny)

In the years 2009-2011 in the foreign markets were located 57% increase in food production. Despite the difficult and changing economic conditions (the so-called period of recession) polish food producers have coped well in foreign markets. Our food industry has shown a high resistance to the crisis phenomena. Its international competitiveness is evaluated highly, and in particular this applies to selected products in the confectionery, fruit and vegetables, tobacco, and to a lesser extent, meat and milk. The strong competitive position of food producers was one of the factors that allowed the development of the industry and has contributed to maintaining the economic viability of food companies. This confirms the correlation between the ratio and ROE measures of competitiveness and dynamics of sold production. However, was greater competitive strength of the results of the relationship than economic production. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ambroziak Ł., Szczepaniak I. 2012: Wskaźnikowa ocena konkurencyjności handlu produktami rolno-spożywczymi, [W:] I. Szczepaniak (red.), Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (2), seria Program Wieloletni 2011-2014, Raport nr 40, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 51-60.
  2. Czerwińska-Kayzer D., Florek J., Stanisławska J. 2013: Zastosowanie metody TOPSIS do oceny sytuacji finansowej sektora przemysłu spożywczego, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, IERiGŻ-PIB (w druku).
  3. Daszkiewicz N. (red.). 2008: Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro, PWN, Warszawa, s. 13-15.
  4. Klima S. 2012: Konkurencyjność eksportu - definicja, czynniki, miary, [W:] S. Wydymus, E. Bombińska, B. Pera (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski, CeDeWu, Warszawa, s. 11-35.
  5. Pawlak K., Poczta W. 2011: Międzynarodowy handel rolny teorie konkurencyjność scenariusze rozwoju, PWE, Warszawa, s. 41-50.
  6. Szczepkowska A. 2003: Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność gospodarki polskiej, [W:] D. Kopycińska (red.), Państwo i rynek w gospodarce, PTE, Szczecin, s. 119-132.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu