BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziwulski Mariusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Regionalne zróżnicowanie nakładów inwestycyjnych w sektorze rolnictwa i łowiectwa w Polsce
Regional Diversification of in Investment Outlays in the Agricultural and Hunting Sector in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 75-79, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje w rolnictwie, Finansowanie inwestycji, Zróżnicowanie regionalne
Investments in agriculture, Investment financing, Regional diversity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podjęto próbę wskazania różnic w poziomie nakładów inwestycyjnych w sektorze rolnictwa i łowiectwa w Polsce w latach 2005-2011 w poszczególnych województwach. Obliczono wskaźniki poziomu nakładów inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 gospodarstwo oraz 1 ha użytków rolnych. Zmiany przedstawiono w ujęciu dynamicznym. Do analiz wykorzystano dane GUS. Zaobserwowano pogłębianie się różnic pomiędzy wartością środków trwałych w poszczególnych województwach. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of paper was to identify the differences in the level of investments expenditures in Polish agricultural and hunting sector in the years 2005-2011 in particular voivodships in Poland. Relation of outlays on investments value per 1 farm and 1 ha of agricultural land have been presented. Results of survey have been presented in dynamic terms, showing the widening disproportions between the value of agricultural assets in different regions of the country. The article has been prepared using central Statistical Office data. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Goraj L. (red.) 2012: Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2011 roku, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  2. Józwiak W., Kagan A. 2008: Gospodarstwa towarowe a gospodarstwa wielkotowarowe, Rocz. Nauk Rol., seria G, t. 95, z. 1.
  3. Kołodziejczak M. 2008: Zróżnicowanie regionalne rolnictwa w Polsce i w Niemczech, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 4(19).
  4. Kusz D. 2009: Zróżnicowanie regionalne nakładów inwestycyjnych w rolnictwie polskim, Zesz. Nauk. SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 75.
  5. Pietrzykowski R., Wicki L. 2010: Dynamika zmian dysproporcji regionalnych rolnictwa mierzona poziomem nawożenia, Rocz. Nauk. SERiA, t. XII z. 3, s. 317-323.
  6. Roczniki statystyczne rolnictwa 2005-2011, 2006-2012: GUS, Warszawa.
  7. Sikorska A., Wrzochalska A., Chmieliński P. 2009: Wspólna Polityka Rolna a zróżnicowanie regionalne polskiego rolnictwa, [W:] Przemiany strukturalne wsi i rolnictwa w wybranych krajach europejskich, Program Wieloletni 2005-2009, Raport nr 128, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  8. Tatarzycki P. 2007: Statystyka po ludzku, Wyd. Złote Myśli, Gliwice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu