BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bembenek Bogusław (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Przywództwo jako czynnik wzmacniający konkurencyjność klastra
Leadership as a Factor for Competitiveness Increasing in Cluster
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 75, s. 183-199
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: wybrane aspekty marketingu terytorialnego
Słowa kluczowe
Przywództwo, Konkurencyjność, Klastry
Leadership, Competitiveness, Business cluster
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono klaster jako przykład współczesnej formy organizacji, która jako pewna wyodrębniona całość ma swą wewnętrzną strukturę, składającą się z poszczególnych części, które współprzyczyniają się do powodzenia całości. Wskazano na kluczowe atrybuty klastra i istotę jego konkurencyjności. Autor podkreśla, że sprawne przywództwo w strukturze klastra decyduje o możliwościach rozwoju tej struktury, głównie ze względu na integrowanie, inspirowanie jej członków wokół wspólnych działań oraz wskazywanie właściwego kierunku zmian.(abstrakt autora)

In the paper there was presented a cluster as an example for contemporary form of organization which (as some kind of identified entity) has its own structure composed of single parts that are collaborating for the success of the entity. There were also discussed key cluster attributes and the idea of its competitive advantage. The author has marked that effective leadership in the cluster structure determines the opportunities for this structure development especially because of integrating and inspiring its members around mutual activities as well as identification of appropriate direction of changes.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 2. J. Staszewska, Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Difin, Warszawa 2009.
 3. M. Gorynia, B. Jankowska, Koncepcja klasterów jako sposób regulacji zachowań podmiotów gospodarczych, "Ekonomista" 2007, nr 3, s. 322.
 4. A.M. Kowalski, Kooperacja w ramach klastrów jako czynnik zwiększania innowacyjności i konkurencyjności regionów, "Gospodarka Narodowa" 2010, nr 5-6, s. 14.
 5. B. Kozuch, Nauka o organizacji, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009.
 6. P. Wiechoczek, Klastry a pozycja rynkowa przedsiębiorców, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 12, s. 66.
 7. E. Bojar, M. Bojar, Koncepcja klastrów a doświadczenia regionu lubelskiego, w: Klastry gospodarcze jako czynnik rozwoju regionu, red. B. Plawgo, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości, ŁomŜa 2008, s. 145.
 8. Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 9. A. Oleksiuk, Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2009.
 10. Przedsiębiorstwo usługowe, red. B. Filipiak, A. Panasiuk, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009.
 11. T. Bal-Woźniak, Fundamentalne warunki rozwoju innowacyjności w strukturze sieciowej w postaci klastra, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 244, "Zarządzanie i Marketing"z. 10, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007, s. 57.
 12. L. Palmen, M. Baron, Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, PARP, Warszawa 2008.
 13. M. Romanowska, Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
 14. E. Skawińska, R.I. Zalewski, Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów, PWE, Warszawa 2009.
 15. E. Bojar, M. Bojar, T. żminda, Klastry a bezpośrednie inwestycje zagraniczne, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2007, nr 10, s. 11.
 16. Ö. Sölvell, G. Lindqvist, Ch. Ketels, Zielona księga inicjatyw klastrowych, PARP, Warszawa 2006.
 17. P. Stach, Jakość relacji z interesariuszami, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2010, nr 1, s. 42.
 18. B. Plawgo, M. Klimczuk, M. Citkowski, Klastry jako potencjał rozwoju - województwo podlaskie. Raport, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2010.
 19. S.A. Rosenfeld, Bringing Business Clusters into the Mainstream of Economic Development, "European Planning Studies" 1997, Vol. 5, No. 1, s. 10.
 20. T. Tylec, G. Wałęga, Krakowski Park Technologiczny a perspektywy tworzenia się klastra wysokich technologii, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 728, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006, s. 90.
 21. B. Mikołajczyk, A. Kurczewska, J. Fila, Klastry na świecie. Studia przypadków, Difin, Warszawa 2009.
 22. J. Staszewska, Klaster szansą rozwoju przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 7, s. 52.
 23. M.J. Radło, Polityka wspierania klastrów - wyzwanie dla Polski, w: Polska. Raport o konkurencyjności 2010. Klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne, red. M.A. Weresa, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2010.
 24. R. żuber, Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2008.
 25. A. Szerenos, PodaŜ na Mazowszu a rozwój klastrów, "Problemy Jakości" 2008, nr 10, s. 36.
 26. A. Wajda, Organizacja i zarządzanie, PWE, Warszawa 2003.
 27. A. Dubrin, E. O'Leary, Przywództwo, Wyd. K.E. Liber, Warszawa 2001.
 28. Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A. Koźmiński, W. Piotrowski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 29. R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 30. M. Brzozowski, T. Kopczyński, J. Przeniczka, Metody organizacji i zarządzania, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2001.
 31. D. Goleman, R. Boyatzis, A. McKee, Naturalne przywództwo, JS - Wyd. Biznesowe, Wrocław- Warszawa 2002.
 32. F. Krawiec, Strategiczne myślenie w firmie, Difin, Warszawa 2003.
 33. J. Penc, Strategiczny system zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
 34. J. Adair, Anatomia biznesu. Przywództwo, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2000.
 35. J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 36. B. Majecka, Zachowania organizacyjne przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 37. J.P. Kotter, Leading Change, Harvard Business School Press, Boston 1996.
 38. R. Mrówka, Przywództwo, w: Kultura organizacyjna w zarządzaniu, red. G. Aniszewska, PWE, Warszawa 2007, s. 112.
 39. R. Tennyson, Poradnik animatora partnerstwa, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2010.
 40. P. Niedzielski, K. Rychlik, Innowacje i kreatywność, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu