BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarosz Zuzanna (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach), Faber Antoni (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach), Syp Alina (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Tytuł
Wpływ uprawy roślin bioenergetycznych na środowisko
Influence of Bioenergetic Crops on the Environment
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 131-135, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Biopaliwa, Rośliny przemysłowe, Produkcja roślinna, Zarządzanie zasobami środowiska
Biofuels, Industrial plants, Crop production, Environmental resources management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena wpływu uprawy surowców przeznaczonych do produkcji biopaliw na bioróżnorodność, zasoby wody oraz jakość wód i gleb. Wzrost zapotrzebowania na energię oraz konieczność ograniczania emisji gazów cieplarnianych przyczynił się do większego zainteresowania produkcją biopaliw. Wyniki monitoringu pospolitych ptaków krajobrazu rolniczego w aspekcie rozszerzania areału upraw na cele energetyczne nie dają powodów do stwierdzenia, iż uprawy te wpływają negatywnie na bioróżnorodność. Uprawa roślin na cele energetyczne nie była związana z nadmiernym wyczerpywaniem zasobów wody, pogorszeniem jakości oraz zwiększoną w stosunku do wartości standardowych emisją gazów cieplarnianych. W celu poprawy jakości gleby niezbędna jest poprawa agrotechniki zapewniająca zwiększenie sekwestracji węgla organicznego w glebie. (abstrakt oryginalny)

The increase in demand for energy and the obligation of reduce greenhouse gas emissions (GHG) contribute to the increase interest in biofuel production. The study presents the influence of cultivation of raw materials for the production of biofuels on biodiversity, water resources and the quality of water and soil. Results of the monitoring of common farmland birds in terms of acreage expansion for energy purposes does not give rise to a finding that a negative effect on biodiversity. Growing crops for energy purposes was not associated with excessive depletion of water, deterioration in quality and increased in relation to the standard GHG emissions. In order to improve the quality of the soil is necessary to improve agricultural technology that provides increased sequestration of organic carbon in the soil. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borzęcka-Walker M., Faber A., Mizak K., Pudelko R., Syp A. 2011: Soil carbon sequestration under bioenergy crops in Poland, Soil Science, InTech Open Access Publisher.
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
 3. Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.
 4. Faber A., Jarosz Z., Borek R., Borzęcka-Walker M., Syp A., Pudełko R. 2011: Poziom emisji gazów cieplarnianych (CO 2, N2O i CH 4) dla upraw pszenicy, pszenżyta, kukurydzy i żyta przeznaczonych do produkcji bioetanolu oraz upraw rzepaku przeznaczonych do produkcji biodiesla, Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Umowa BDGzp-2125A-1/11, dostęp 10.01.2011 r.
 5. Jakubowski W. 2007: Próba oceny różnorodności biologicznej krajobrazu rolniczego Polski, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 7, nr 1, s. 79-90.
 6. James W.E., Jha S., Sumulong L., Son H.H., Hasan R., Khan M.E., Sugiyarto G., Zhai F. 2008: Food prices and inflation in developing Asia: Is poverty reduction coming to an end? Asian Development Bank, Manila, Philippines.
 7. Koh L.P. 2007: Potential habitat and biodiversity losses from intensified biodiesel feedstock production, Conservation Biology, 21, s. 1373-1375.
 8. Kopetz H., Jossart J. M., Ragossnieg H., Metschina C. 2007: European Biomass Statistics 2007, AEBIOM. Bruksela, s. 73.
 9. Kuś J., Madej A., Kopiński J. 2006: Bilans słomy w ujęciu regionalnym, Wyd. IUNG, Raporty PIB, nr 3, s. 211-225.
 10. Państwowy Monitoring Środowiska. Monitoring Ptaków. 2012: GIOŚ, http://monitoringptakow.gios.gov.pl/app/trendy.
 11. Ramsay W. 2007: Security of energy supply in the European Union International Energy Agency, Melnik, 31 maja 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu