BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisicka Iga (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Porównanie sytuacji dochodowej polskich gospodarstw domowych - analiza z wykorzystaniem skal oszacowanych metodą Engla
Comparison of Polish Households Income - an Analysis Using Equivalence Scales Estimated by Engel Method
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 211-216, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Dochody gospodarstw domowych, Analiza statystyczna, Dobrobyt, Gospodarstwa domowe
Household income, Statistical analysis, Prosperity, Households
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było porównanie dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych w 2010 r. na podstawie dochodów ekwiwalentnych z uwzględnieniem skal ekwiwalentności wyznaczanych metodą Engla. Podstawą badań dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych były dochód i konsumpcja. Do porównań gospodarstw o różnej strukturze demograficznej wykorzystano dochody ekwiwalentne. W tym celu stosowano skalę ekwiwalentności. W pracy przedstawiono metodę Engla służącą do wyznaczania skal ekwiwalentności oraz oszacowano wartości tych skal dla polskich gospodarstw domowych w 2010 r. Przeprowadzona analiza wykazała występowanie istotnych różnic w poziomach średnich wartości dochodów dla gospodarstw z różnych klas miejscowości zamieszkania oraz z różnych grup społeczno-ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this study is to compare the Polish households welfare in 2010 on the basis of equivalent income estimated by Engel method. Income and consumption were the basis of household welfare research. For households of different demographic structure equivalent incomes or expenditures were considered. For this purpose the equivalence scales were used. This paper discusses Engel method as approach applied in estimation of equivalence scales. Values of these scales for Polish households in 2010 were calculated. There was a significant difference in the levels of average incomes for households from different place of residence and socio-economic groups. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dudek H. 2011: Skale ekwiwalentności - estymacja na podstawie kompletnych modeli popytu, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 27-47.
  2. Engelhardt H., Kohler P., Prskawetz A. 2009: Causal Analysis in Population Studies: Concepts, Methods, Applications, Springer, s. 227-228.
  3. Long J. Ervin L. 2000: Using Heteroscedasticity Consistent Standard Errors in the Linear Regression Model, The American Statistician, t. 54, nr 3, s. 217-224.
  4. Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych. 2011: Departament Warunków Życia, GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_meto_badania_bud_gospod_dom.pdf, dostęp 06.06.2013.
  5. Perali F. 2003: The Behavioral and Welfare Analysis of Consumption: The Cost of Children, Equity and Poverty in Colombia, Springer, s. 169-172.
  6. Rusnak Z. 2007: Statystyczna analiza dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 118 i 126-127.
  7. Szulc A. 2007: Dochód i konsumpcja, [W:] T. Panek (red.), Statystyka społeczna, PWE, Warszawa, s. 131-163.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu