BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matuszczak Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Czyżewski Bazyli (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wspólna polityka rolna w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju rolnictwa w aspekcie dostosowań regionalnych
Common Agricultural Policy in Shaping the Sustainable Development of Agriculture in the Context of Regional Adaptation
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 229-236, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rolna, Rozwój zrównoważony, Rolnictwo zrównoważone
Common Agricultural Policy (CAP), Sustainable development, Sustainable agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było ukazanie roli prowadzonej wspólnej polityki rolnej (WPR) w kształtowaniu warunków do zrównoważonego rozwoju rolnictwa, z uwzględnieniem podejścia regionalnego. Przedstawiono kolejne zmiany WPR zmierzające do równoważenia rozwoju rolnictwa oraz ich skutki, by wskazać na dylematy stojące przed kolejnymi jej reformami. Na koniec zaproponowano potencjalne kierunki dostosowań instrumentów WPR na poziomie regionalnym, sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi rolnictwa. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article was to show the role of the common agricultural policy pursued in shaping the conditions for the sustainable development of agriculture, including regional approach. One shows the subsequent changes of the CAP, aimed at sustainable development of agriculture and its consequences, to point out the dilemmas facing its subsequent reforms. At the end was proposed the potential directions of adjustments CAP instruments at the regional level, contributing to sustainable development of agriculture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analysis of the Health Check Proposals: the reform of the mechanisms for direct support. 2008: European Parliament, Directorate General Internal Policies of the Union, Brussels.
 2. Budżet z perspektywy "Europy 2020". 2011: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2011)0500 z dnia 29.06.2011, część II, www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SPLIT_COM:2011:0500(02):fin:pl:pdf
 3. Chmielewska-Gill W., Chlebicka A., Poślednik A., Pomianek I. 2010: Przyszłość WPR - najważniejsze głosy w dotychczasowej dyskusji, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej, Warszawa.
 4. Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A. 2006: Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych, Wydawnictwo AEP, Poznań.
 5. Czyżewski A., Stępień S. 2009a: Reforma mechanizmu WPR w ramach "Health Check" a potrzeba stabilizacji rynków rolnych UE, [W:] M. Adamowicz (red.), Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej, SGGW, Warszawa.
 6. Czyżewski A., Stępień S. 2009b: Zmiany mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej UE a oczekiwania Polski, Ekonomista nr 4, PAN, Warszawa.
 7. Czyżewski A., Stępień S. 2010: Wokół problemu "błędu złożenia" we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej, Problemy rolnictwa światowego, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, nr 10/4, Warszawa.
 8. Czyżewski A., Stępień S. 2012: Dostosowania mechanizmów wspólnej polityki rolnej do oczekiwań państw członkowskich, Ekonomista nr 2, PAN, Warszawa.
 9. Czyżewski B. 2013: Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce, PWE, Warszawa.
 10. Cooper T., Hart K., Baldock D. 2009: The Provision of Public Goods Through Agriculture in the European Union, Report Prepared for DG Agriculture and Rural Development, Contract No 30-CE-0233091/00-28, Institute for European Environmental Policy, London.
 11. Evaluation of agricultural policy reforms In the European Union: a preliminary analysis. 2010: Organisation for Economic Co-operation and Development, Trade and Agriculture Directorate, Committee for Agriculture, Paris.
 12. Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy. 2012: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2012) 60 final.
 13. Lyon G. 2009: Draft report on the Future of the common Agricultural Policy after 2013, 2009/2236(INI), Rapporteur: G. Lyon, Committee on Agriculture and Rural Development, European Parliament, www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/document/agri/pr/810/810067/810067en.pdf, dostęp 12.06.2012.
 14. Mantino F. 2011: Developing a Territorial Approach for the CAP, IEEP, paper prepared for the Land Use Policy Group, forthcoming.
 15. Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) - wyjaśnienie najważniejszych elementów. 2011. MEMO/11/685, www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/685, dostęp 12.10.2011.
 16. Tangermann S. 2011: Jak płatności bezpośrednie mogą być uzasadnione po 2013 roku? www.reformthecap.eu/tangermann-polish, dostęp 16.06.2011.
 17. Unijne dopłaty dla rolników w przyszłości spowiją czarne chmury. 2011: www.forsal.pl/artykuly/399782,unijne_doplaty_dla_rolnikow_w_przyszlosci_spowija_czarne_chmury.html, dostęp 16.06.2011.
 18. What tools for the European agricultural policy to encourage the provision of public goods? 2011: Directorate General for Internal Policies, Policy Department B: Structural and Cohesion Policies; Agriculture, www.ieep.eu/assets/835/PG_FINAL.pdf
 19. Why do we need a common agricultural policy? 2009: Discussion paper by DG Agriculture and Rural Development, European Commission, Brussel, December.
 20. WPR do 2020 roku: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi i aspektami terytorialnym. 2010: Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Komisja Europejska, KOM (2010) 672 wersja ostateczna, Bruksela.
 21. Wspólna polityka rolna 2013 plus. Zmiany w systemie wsparcia. 2011: Forum Inicjatyw Rozwojowych, Program Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, www.cbr.edu.pl/pdf/forum_inicjatyw_rozwojowych_raport_wpr_2013.pdf, dostęp 16.06.2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu